Uchwała Nr XIV/78/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) w związku z art. 11 pkt 9 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730, poz. 1009, poz. 1524, poz. 1696, poz. 1716, poz. 1815), w związku z uchwałą nr XL/305/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skępe, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skępe (Uchwała Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skępe). 

§ 2. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 1 – część tekstowa, uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego;

2) załącznik nr 2 – część tekstowa, kierunki zagospodarowania przestrzennego;

3) załącznik nr 3 – rysunek zmiany studium, uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – obszar wiejski;

4) załącznik nr 4 – rysunek zmiany studium, kierunki zagospodarowania przestrzennego – obszar wiejski;

5) załącznik nr 5 – rysunek zmiany studium, uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – obszar miejski;

6) załącznik nr 6 – rysunek zmiany studium, kierunki zagospodarowania przestrzennego – obszar miejski;

7) załącznik nr 7 – uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń projektu zmiany studium;

8) załącznik nr 8 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/78/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 listopada 2019 r.
Zalacznik1.pdf


 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/78/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 listopada 2019 r.
Zalacznik2.pdf


 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/78/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 listopada 2019 r.
Zalacznik3.pdf


 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/78/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 listopada 2019 r.
Zalacznik4.pdf


 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/78/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 listopada 2019 r.
Zalacznik5.pdf


 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/78/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 listopada 2019 r.
Zalacznik6.pdf


 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/78/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 listopada 2019 r.
Zalacznik7.pdf


 

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/78/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 listopada 2019 r.
Zalacznik8.pdf


 

 

uzasadnienie

Działając na podstawie art. 11 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716, 1815) Burmistrz Miasta i Gminy Skępe przedstawia Radzie Miejskiej do uchwalenia projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skępe.

Projekt zmiany Studium jest zgodny z zakresem określonym uchwałą nr XL/305/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skępe.

Przedkładany do uchwalenia projekt zmiany Studium nie narusza przepisów odrębnych i nie pozostaje w sprzeczności z interesem publicznym oraz uwzględnia wymogi ochrony środowiska, zatem tworzy podstawę do realizacji celów wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i pozostałych przepisów odrębnych.

 


INFORMACJA:

Przyjęta oraz podpisana uchwała ze wzgledu na wielkośc dokumentu  została spakowana oraz podzielona na kilka części. W celu otwarcia dokumentu należy pobrać wszystkie pliki o nazwie "Uchwała.XIV.78.2019.2019-11-29", a następnie połączyć je pobranym plikiem o nazwie Uchwała.XIV.78.2019.2019-11-29.exe. W wyniku tej czynności zostaną wyodrębnione pliki PDF oaz ZIPX.

Załaczniki studium dostępne są w poniższym przekierowaniu.