Uchwała Nr XXIII/209/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013, poz.594)uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady, tryb przyznawania i wysokości stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

§ 2. 1. O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież szczególnie uzdolniona z terenu Miasta i Gminy Skępe.

2. Celem przyznania stypendium jest wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcąc się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią sobie wyznaczyć cele do osiągnięcia.

§ 3. Formą pomocy szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży jest stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skępe jest formą pomocy skierowaną do szczególnie uzdolnionej młodzieży szkolnej, która odnosi udokumentowane sukcesy w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki lub sportu. O stypendium mogą ubiegać się laureaci olimpiad przedmiotowych, konkursów, festiwali artystycznych, zawodów sportowych itp., którzy chcą rozwijać umiejętności i podnosić swoje kwalifikacje, a równocześnie charakteryzują się nienaganną postawą w swoim środowisku.

§ 5. Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skępe powinno służyć rozwojowi szczególnych zdolności dziecka i może być przeznaczone na cel związany z uzdolnieniami ucznia, a w szczególności na zakup lub dofinansowanie sprzętu sportowego, strojów sportowych lub artystycznych, instrumentów muzycznych, materiałów plastycznych, sfinansowanie lub dofinansowanie warsztatów lub kursów (językowych, komputerowych, aktorskich, piosenkarskich itp.), wyjazdów szkoleniowych, obozów sportowych, udziału w zawodach, konkursach, festiwalach, dodatkowych lekcji w wybranej dziedzinie, a także na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły, klubu, placówki oświatowej itp.

§ 6. Ustanawia się następujące kategorie stypendiów:

1) stypendium naukowe I , II i III stopnia;

2) stypendium sportowe I, II i III stopnia;

3) stypendium artystyczne I, II i III stopnia.

§ 7. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych działających na terenie Miasta i Gminy Skępe oraz dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poza terenem Miasta i Gminy Skępe, zamieszkujące na stałe na terenie Miasta i Gminy Skępe, którzy zdobyli swoje osiągnięcia w terminie od 1 września roku poprzedniego do 31 sierpnia roku, w którym przyznawane jest stypendium.

§ 8. Prawo ubiegania się o stypendium:

1) naukowe I stopnia ma zwycięzca konkursu, olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim lub finalista na szczeblu ogólnopolskim, (konkursy i olimpiady organizowane pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz Kuratorów Oświaty);

2) naukowe II stopnia ma finalista konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim, (konkursy i olimpiady organizowane pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz Kuratorów Oświaty);

3) naukowe III stopnia – ma finalista konkursów na szczeblu powiatowym (konkursy organizowane pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz Kuratorów Oświaty);

4) sportowe I stopnia ma zdobywca od 1 do 3 miejsca w mistrzostwach Polski oraz w zawodach na szczeblu międzynarodowym (mistrzostwa Europy lub Świata) w dyscyplinach olimpijskich;

5) sportowe II stopnia ma zdobywca od 4 do 6 miejsca w mistrzostwach Polski oraz od 1 do 3 miejsca w mistrzostwach wojewódzkich w dyscyplinach olimpijskich;

6) sportowe III stopnia ma zdobywca od 4 do 6 miejsca w mistrzostwach województwa w dyscyplinach olimpijskich;

7) artystyczne I stopnia ma zdobywca od 1 do 3 miejsca konkursów międzynarodowych lub konkursów ogólnopolskich;

8) artystyczne II stopnia ma zdobywca od 4 do 6 miejsca konkursów międzynarodowych lub konkursów ogólnopolskich oraz zdobywca od 1 do 3 miejsca konkursów wojewódzkich;

9) artystyczne III stopnia ma zwycięzca od 4 do 6 miejsca konkursów wojewódzkich.

§ 9. 1. Stypendium przyznawane jest na wniosek.

2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić nauczyciel przedmiotu, dyrektor szkoły, trener, kierownik klubu sportowego, opiekun sekcji, kierownik placówki kulturalno-oświatowej, zwani dalej wnioskodawcą.

3. Wnioskodawca składa pisemny wniosek o przyznanie stypendium, określając w nim kategorię i proponowaną wysokość stypendium oraz jego przeznaczenie. Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć we wniosku opis dotychczasowych osiągnięć dziecka oraz dołączyć do wniosku kopie dyplomów, wyróżnień. zdobytych przez dziecko oraz opinię dyrektora szkoły o nienagannej postawie ucznia.

4. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe w terminie do 20 września.

§ 10. 1. Stypendium Miasta i Gminy Skępe może zostać przyznane w wysokości:

1) stypendium I stopnia  do 1.000 zł;

2) stypendium II stopnia  do 800 zł;

3) stypendium III stopnia do 500 zł.

2. W przypadku zbiegu stypendiów, przysługuje jedno stypendium wyższego stopnia.

§ 11. Stypendia przyznawane są co roku, w ramach środków finansowych określonych przez Radę Miejską w Skępem w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 12. 1. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium decyduje Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, na podstawie propozycji przedłożonej przez Komisję.

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzi: trzech członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Skępem oraz trzy osoby wskazane przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

3. W decyzji o przyznaniu stypendium określa się w szczególności: wysokość stypendium oraz termin i warunki wypłaty stypendium.

§ 13. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe rozpatruje wnioski o stypendium do dnia 30 września.

2. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Skępe jest ostateczna.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski