Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie
wyrobów zawierających azbest
w 2014 roku

 

Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje mieszkańców miasta i gminy Skępe o możliwości otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

O dofinansowanie na realizację ww. przedsięwzięcia starać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Skępe.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2014 roku proszone są w terminie od 15 października 2013r. do 30 grudnia 2013r. złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem stosowny wniosek wraz  z załącznikami, tj.:

1.      Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłasności zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania;

2.      Dokument potwierdzający zgłoszenie robót budowlanych, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Lipnowskiego;

3.      Oświadczenie właściciela nieruchomości.

 

Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zamówienie Miasta i Gminy Skępe przez firmę, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.

Druki wniosku oraz załączników dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, pok. nr 16 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu.  Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem w pok. nr 16 (P. Jacek Frymarkiewicz, tel. 54/ 287 85 33).

Sporządził: Jacek Frymarkiewicz