Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

PROTOKÓŁ NR XLIV/VII/2018 SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 27 marzec 2018 roku

PROTOKÓŁ NR XLIV/VII/2018

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia 27 marzec 2018 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1330 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

  • Piotr Wojciechowski – Burmistrz
  • Barbara Leśniewska – Skarbnik
  • Zbigniew Małkiewicz – Sekretarz
  • Piotr Rzepka – Radca Prawny
  • Ewa Wojciechowska – Kierownik MGOPS
  • Magdalena Elwertowska – Kierownik ds. oświaty
  • Agnieszka Skowrońska – Inspektor
  • Krystyna Wiśniewska – Przewodnicząca MGKRP – Alkoholowych
  • Adam Godlewski – Inspektor
  • Krzysztof Małkiewicz – Inspektor

 

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji, którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami – serdecznie witam Państwa na zgromadzonej sesji Rady Miejskiej, witam Pana Burmistrza i pracowników Miasta i Gminy, witam kierowników jednostek, witam sołtysów, witam Szanownych Państwa przybyłych na dzisiejsze posiedzenie. Następnie otworzył dzisiejszą Sesję Rady Miejskiej słowami:

Otwieram XLIV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk – odczytał projekt porządku dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Skępem (poniżej).

Projekt porządku obrad:

1.      Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie prawomocności obrad,

b)    przyjęcie protokółu XLIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2018 r.,

c)     przyjęcie porządku obrad,

d)    wybór sekretarza obrad.

2.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Miasta i Gminy Skępe – druk nr 1.

3.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok – druk nr 2.

4.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018–2030 – druk nr 3.

5.      Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowych – druk nr 4.

6.      Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej – druk nr 5.

7.      Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej – druk nr 6.

8.      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej – druk nr 7.

9.      Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym – druk nr 8.

10.   Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe – druk nr 9.

11.   Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie – druk nr 10.

12.   Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2018r. – druk nr 11.

13.   Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem za rok 2017.

14.   Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017.

15.   Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

16.   Wolne wnioski i zapytania.

17.   Zakończenie.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 12 radnych na 15 osobowy skład rady tj. 80% frekwencja (nieobecni: Radna Pani Maria Krymka, Radny Pan Mirosław Redecki, Radny Pan Zbigniew Walewski w załączeniu lista obecności).

Przyjęcie protokołu XLIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2018 roku

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Skępem nikt nie wniósł uwag - protokół zatwierdzono j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych „za”)

Przyjęcie porządku obrad

Następnie Pan Przewodniczący Rady – skierował pytanie w stronę radnych kto z Państwa jest za przyjęciem odczytanego porządku obrad lub chce wprowadzić jakąś zmianę?

Porządek obrad został przyjęty j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych „za”)

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad został Pan Marcin Mierzejewski, która wyraził zgodę.

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Miasta i Gminy Skępe – druk nr 1.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca MGKRP–Alkoholowych Pani Krystyna Wiśniewska (w załączeniu).                             

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu uchwały Nr XLIV/282/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Miasta i Gminy Skępe (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie (głosowało 12 radnych „za”).

 

 

Pkt 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok – druk nr 2.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Nowy rok i rozpoczęło się nowe zadłużenie gminy, Szanowni Państwo zadłużacie gminę, po drugie Panie Burmistrzu można było przeznaczyć 70 tyś. na co inne gdyby Pan zrobił wywłaszczenie tej drogi i dogadał się wcześniej z ludźmi, tego Pan nie uczynił więc te odszkodowania się ciągną i nie wiadomo kiedy się jeszcze zakończą, bo na pewno tak jak Pan wspomniał będą odwołania i tak jak wspomniałem te 70 tyś. mogło pozostać w budżecie. Po trzecie rozpoczyna Pan nową inwestycję na ulicy Świerkowej w Józefkowie, ja rozumnie, że Pan robi wszystko u siebie i wokół siebie, bo tak było jest i będzie podejrzewam. W 2016 roku była zaplanowana inwestycja ulicy Sportowej i była umieszczona w budżecie, miała być rozpoczęta tam jest przepompownia i oczyszczalnia. Czy Panu nie jest wstyd robić drogę u siebie, a Ci ludzie siedzą w smrodzie, w brudzie i nic Pan z tym nie robi? cztery lata mija i mija Pańska kadencja, pamięta Pan co podczas kampanii wyborczej mówił, że droga do oczyszczalni i przepompowni w pierwszej kolejności powinna być zrobiona tak Pan przynajmniej mówił. Parking przed budynkiem urzędu musi być zrobiony, bo ja nie mogę sobie butów pobrudzić tak Pan przynajmniej mówił.

Odp. Burmistrz

Pan opowiada w tej chwili bzdury, bo ja nigdy nie powiedziałem, że ja sobie buty ubrudzę
i proszę takich słów w moje usta nie wkładać, a Pan niech nie mówi o głupotach, bo parking to wiedziałem, że musi być zrobiony. 70 tysięcy to nie jest tak jak Pan mówi, bo droga była jednoznacznie określona pod nazwą „zaprojektuj i wybuduj” i to firma, która wygrała przetarg miała prowadzić wszelkie wywłaszczenia i wszelkie działania i taka jest rzeczywistość. Pan opowiada w tej chwili nieprawdę, Pani Radna Aleksandra Ruszkowska, Pan Sołtys Tomasz Wiśniewski uczestniczyli w wielu najróżniejszych rozmowach i spotkaniach – proszę do mnie takich słów nie mówić jak Pan nie zna dokładnie tematu Panie Radny Suchocki. Podobne działanie i podobny sposób realizacji przedsięwzięcia było w Chrostkowie też „zaprojektuj i wybuduj” i to firma, która wygrała przetarg prowadziła takie działania w imieniu burmistrza, ale nie burmistrz i to jest zasadnicza różnica. Odpowiadając na te zarzuty dot. 70 tysięcy ja rozumnie mieszkańców, że oni chcą odszkodowania i takie są fakty, a więc zadanie z 2017 roku zostało przeniesione na rok 2018. Przechodząc do pytania dla mnie kluczowego – proszę Pana ja nie buduję koło siebie drogi ja mieszkam w określonym miejscu tak jak każdy z mieszkańców i stało się tak, że polubiłem Skępe i osiedliłem w pięknej miejscowości i to nie jest, że Pan mieszka przy ulicy Kwiatowej i np. do pewnej posesji jest zrobiony chodnik, a dalej on nie jest zrobiony i też by można o takich rzeczach rozmawiać. Proszę Państwa przez mieszkańców były zgłaszane pewne wnioski i ja je szanuję podam na przykładzie Wólki – to mieszkańcy z funduszu sołeckiego zaproponowali pieniądze na realizację pewnej drogi też przygotowali projekt podobnie jest z mieszkańcami sołectwa Żagno, którzy zaproponowali remont drogi o której Pan mówi – ulicę Świerkową. Przeznaczyli pieniądze z funduszu sołeckiego na projekt w zamian za inne inwestycje, które nie zostają tam wykonywane ponieważ mieszkańcy uznali, że ta inwestycja jest im najbardziej w tej chwili potrzebna. Tak samo jest praktykowane w innych sołectwach to sami mieszkańcy decydują co jest najbardziej potrzebne i to robimy. Ja przyszedłem po to żeby realizować potrzeby mieszkańców, które mają służyć rozwojowi Miasta i Gminy Skępe i to czynię, a że Pan ma takie, a nie inne spojrzenie – ja przepraszam to ja już za Pański tok myślenia i za Pańskie wypowiedzi, które nie mają pokrycia w rzeczywistości naprawdę nie biorę odpowiedzialności.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowne Koleżanki i Koledzy Radni, Szanowni Państwo. Panie Radny Suchocki to, że Burmistrz mieszka przy ulicy Świerkowej to co z nim teraz zrobić? i to nie wina tych ludzi, że ich sąsiadem jest Burmistrz. Oni też chcą mieć dobrą drogę, po której będą się poruszać. Mieszkańcy tej ulic od 20 lat walczą o tę drogę, bo tam naprawdę jest ścisła zabudowa i kurz, który tam się unosi nawet nie ma gdzie uciec i przez tyle lat była tam robiona podbudowa, było nawożone i naprawdę byłby kawał odcinka porządnej drogi zrobionej o której byśmy zapomnieli, a tym bardziej powinna być zrobiona ta droga, bo jeździ tam autobus. Jest to też skrót dla mieszkańców Żagna, Głęboczka czy Pokrzywnika dla tych którzy jeżdżą do Lipna dlatego zwracam się do radnych żeby poprzeć tą inwestycję, bo przecież wszędzie dokładaliśmy pieniędzy nie było tak, że gdzieś nie dołożyliśmy pieniędzy jeżeli były przeznaczone pieniądze z funduszu sołeckiego. Kiedy była potrzeba zakupu koparko–ładowarki wieś nie powiedziała, że nie tylko sukcesywnie z każdego funduszu sołeckiego zostały wydzielone pieniążki i został zakupiony sprzęt, który służy nam wszystkim. Dlatego zwracam się do Państwa Radnych żeby przegłosować tą inwestycję.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Pani Ruszkowska - czy ulica Sportowa to jest inna kategoria ludzi?

Odp. Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Nie absolutnie.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Proszę sobie zajrzeć do budżetu 2016 roku gdzie była w planach inwestycja wykonanie tej drogi i też inna kategoria ludzi nie jest i też tą drogą się mieszkańcy poruszają. Panie Burmistrzu Pan kłamał i kłamie ja zapytałem dlaczego nie droga Sportowa tylko Józefkowo? ale Pan swoje bajki opowiada. Mam gazetę z piątku, a we wtorek Pan powiedział, że nie wiadomo kiedy będzie hala oddana, a za dwa dni Pan się wypowiada w gazecie, że około dwóch tygodni hala zostanie oddana, a na komisji mówi Pan co innego i do Gazety Pomorskiej mówi Pan co innego. Pytam jeszcze raz dlaczego będzie robiona droga w Józefkowie ulica Świerkowa, a nie ulica Sportowa? a to, że sołectwo dokłada 10 tyś. to za chwilę oddamy te pieniądze na odśnieżanie.

Sołtys sołectwa Józefkowo Pan Tomasz Wiśniewski

Znam takie stare przysłowie „ta krowa, która dużo ryczy to mało mleka daje”, ale tak na poważnie w 2016 roku może i była planowana ulica Sportowa, a ulica Świerkowa była już w planach kiedy żył i był radnym xxxxxxx xxxxxxxxx to były lata dziewięćdziesiąte i planował te drogi połączyć, a to, że teraz mieszka tam Burmistrz zapewne jeszcze wówczas nie wiedział, że będzie tam mieszkał, a że ja jestem sołtysem to co – my sobie robimy tą drogę? Jest tak jak jest, a podłoże tej drogi było przygotowywane cały czas i teraz wystarczy pokryć asfaltem i będzie dobra droga – Wioska – Józefkowo, a Pan cały czas ma pretensje nieuzasadnione. Jak miałem konika to ja robiłem była droga piaskowa to sam równałem, Pana tam nie było, a teraz Pan jeździ, pierdołów słucha i ludzi nastawia i głupoty opowiada. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Przepraszam bardzo – Szanowni Państwo, ale będziecie mogli dyskutować wówczas kiedy będą wolne wnioski i zapytania.

Burmistrz

Naprawdę Panie Krzysztofie Pan opowiada i wymyśla niestworzone rzeczy, bo ja Panu powiem jedną rzecz – to nie godzi się radnemu, żeby kłamać i tak mówić. Ja nie kłamię proszę Pana, bo z czego się wzięła moja wypowiedź taka, a nie inna – kiedy nie miałem informacji kiedy hala będzie oddana to o niej nie mówiłem, ale były takie sytuacje, kiedy wydawało się, że warunki atmosferyczne będą sprzyjające to o tym mówiłem i są Panie Redaktorki z którymi rozmawiałem z Panią Jagielską i Panią Fumnikowską. Dziwi mnie Pana zachowanie – ostatnia sytuacja jaka była, odebrana jest hala przez straż, sanepid są Panie z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zresztą jest Krzysiu Jaworski i rozmawiamy z Paniami, bo musi być procedura przywrócenia tej hali do użytkowania i pyta się Pan Inspektor Nadzoru – jak długo to potrwa pada odpowiedź ok. 2 tygodni taka procedura powinna potrwać. Ja Panu powiem jedną rzecz dlaczego tak powiedziałem, bo mnie interesuje żeby ta hala była jak najszybciej oddana, a Pan mówi, że nie dotrzymuję słowa i się cieszy, że ja powiedziałem 2 tygodnie i że nie dotrzymuję słowa. Hala mi na sercu leży, żeby dzieci jak najszybciej mogły ćwiczyć – dla dobra tych dzieci, dla dobra rodziców i młodzieży. Pana ironiczny uśmiech nic tu nie będzie dla mnie znaczył, bo to tylko świadczy o Pana cynizmie, zadawaniu pytań w tej chwili – taka jest rzeczywistość. Zależy bardzo żeby halę jak najszybciej oddać, a nie tą halą grać, kombinować, pisać donosy, czy najdziwniejsze cuda niewidy robić. Powiem Państwu jeszcze jedną rzecz ulica Sportowa, ulica Grzybowa i wiele innych ulic jest do zrobienia, tylko powiedzcie Drodzy Państwo co to jest remont hali, który niespodziewanie był dla Burmistrza, dla Radnych i dla tego budżetu. Przecież ta hala groziła katastrofą i mogło się różnie skończyć. Trzy miliony które zostały wydane na halę, która została wybudowana i jest jedną piękniejszych hal w powiecie i województwie kujawsko – pomorskim, bo taka jest o tej hali opinia fachowców, którzy tę halę oglądają. Dziękuję bardzo serdecznie radnym, bo dzięki dobrej współpracy, zaangażowaniu, zdrowemu rozsądkowi i potrzebie jaką niesie hala za ich odpowiedzialność za ich współpracę serdecznie dziękuję.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ma Pan rację, że od 15 lat jest ta hala podziwiana, przecież Pan sam jako Radny Powiatowy przychodził i Pan mówił jak ta hala pięknie wygląda

Wypowiedź przerywa Burmistrz - z podstawionymi wiadrami

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Teraz się okaże jak zostanie oddana ta hala to zobaczymy. Do tej pory Pan podziwiał

Gwar na sali.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Przepraszam Panie Suchocki – wróćmy do projektu uchwały.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Dobrze, ale ja muszę odpowiedzieć, chyba że Pan Statut zna i według tego statutu będzie…

Gwar na sali.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Powiedziałem wyraźnie… (przerywa wypowiedź Radny Pan Krzysztof Suchocki)

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Muszę odpowiedzieć – Panie Burmistrzu od 15 lat hala jest podziwiana, po drugie 3 mln. to nie wiadomo najprawdopodobniej będzie w 2021 roku spłacane i do tej pory Pan złotówki na razie nie wyłożył. Następnie Pan mi zarzucił, że koło mnie jest chodnik – ja tego chodnika nie robiłem, bo ja wówczas jeszcze radnym nie byłem. Dopiero od 2014 roku jestem radnym i tej drogi nie budowałem i proszę mi nie mówić, że coś dla siebie zrobiłem. To zrobiła poprzednia Rada i poprzedni Burmistrz i Pan kłamał, kłamie i jeszcze raz kłamie i byle piłeczkę odbić i aby zegnać na Suchockiego.

Więcej pytań, ani uwag nie było.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Uchwała Nr XLIV/283/2018 Rady Miejskiej w Skępem zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018.

- za przyjęciem uchwały oddano 11 głosów

- głosów przeciwnych oddano 1

- głosów wstrzymujących 0.

Pkt 4

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018–2030 – druk nr 3.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję bardzo Pani Skarbnik za przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały.

Zanim przejdziemy do dyskusji to chciałem poinformować radnego Pana Suchockiego, który mi zarzucił, że nie znam Statutu Miasta i Gminy Skępe ponieważ udzieliłem głos osobie spoza rady – § 26.3. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym. (Statut Miasta i Gminy Skępe).

Głos zabrali:

Radny Pan Marcin Mierzejewski

Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu mam pytanie dot. świetlicy w Żuchowie – jak idą prace w świetlicy w Żuchowie, czy idą zgodnie z planem na jakim etapie są prace proszę żeby Pan nas poinformował na ten temat.

Burmistrz

Jest Pan sołtys z Żuchowa i może potwierdzić, że prace idą zgodnie z planem, jesteśmy zadowoleni z firmy, która wykonuje te prace i myślę, że terminowo będzie wszystko zrobione. Pan Inspektor Nadzoru Budowlanego, który jest przy realizacji tej budowy nie zgłasza żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

 

Radny Pan Marcin Mierzejewski

Potwierdzam słowa Pana Burmistrza, dzisiaj byłem na tej budowie i mogę potwierdzić, że firma bardzo się zaangażowała i już w tej chwili wychodzą z parteru i prace postępują. Wiem również od strażaków, którzy tam również obserwują prace, że nie ma najmniejszego problemu jak pytają gdy coś ich interesuje, a zapewne jest to bardzo ważne.

Burmistrz

Ja chciałem tylko dodać, że nie będę wskazywał palcem jak mówimy o równym traktowaniu wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy – kto był przeciwny budowli tej świetlicy w Żuchowie.

Radny Pan Marcin Mierzejewski

Ja mam jeszcze pytanie dot. przedszkola w Wiosce – jak wygląda sytuacja pod względem prawnym, czy jest przygotowany przetarg, projekt – jak to wszystko wygląda?

Burmistrz

O tym wszystkim miałem powiedzieć w pkt 15 Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady. Podpisujemy umowę z firmą i rozpoczynamy prace adaptacyjne.

Więcej pytań, ani uwag nie było.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Uchwała Nr XLIV/284/2018 Rady Miejskiej w Skępem zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2018–2030.

- za przyjęciem uchwały oddano 11 głosów

- głosów przeciwnych oddano 1

- głosów wstrzymujących 0.

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowych – druk nr 4.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz
(w załączeniu).

Radni nie wnieśli pytań, uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu uchwały. Uchwała Nr XLIV/285/2018 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowych została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych „za”).


Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej – druk nr 5

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska (w załączeniu).

Radni nie wnieśli pytań, uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu uchwały.

Uchwała Nr XLIV/286/2018 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowych została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych „za”).

Pkt 7

Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej – druk nr 6

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska (w załączeniu).

Radni nie wnieśli pytań, uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu uchwały.

Uchwała Nr XLIV/287/2018 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowych została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych „za”).

Pkt 8

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej – druk nr 7

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska (w załączeniu).

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Pan Marcin Mierzejewski

Ja mam pytanie – na jaką kwotę mamy wycenę tej działki?

Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska

Nie mamy na dzień dzisiejszy wyceny dopiero będzie zlecenie, działka jest bardzo mała ma 90m. – będzie zgodne z wyceną rzeczoznawcy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu uchwały.

Uchwała Nr XLIV/288/2018 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych „za”).

Pkt 9

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym – druk nr 8.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz (w załączeniu).

Radni nie wnieśli pytań, uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu uchwały. Uchwała Nr XLIV/289/2018 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych „za”).

Pkt 10

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe – druk nr 9.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz(w załączeniu).

Radni nie wnieśli pytań, uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu uchwały. Uchwała Nr XLIV/290/2018 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych „za”).

Pkt 11

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie – druk nr 10.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska (w załączeniu).

Radni nie wnieśli pytań, uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu uchwały.

Uchwała Nr XLIV/291/2018 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie została przyjęta;

- za przyjęciem uchwały oddano 11 głosów;

- głosów przeciwnych oddano 0;

- głosów wstrzymujących 1;

Pkt 12

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2018r. – druk nr 11.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Inspektor Pan Krzysztof Małkiewicz (w załączeniu).

Radni nie wnieśli pytań, uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu uchwały. Uchwała Nr XLIV/292/2018 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2018 roku została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych „za”).

Pkt 13

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem za rok 2017

Sprawozdanie przedstawiła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem Pani Ewa Wojciechowska (w załączeniu).

Nikt z radnych nie miał pytań dotyczących przedstawionego sprawozdania, również powyższe sprawozdanie było przedstawiane na posiedzeniu komisji w dniu 26 marca br.

Pkt 14

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017

Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Komisji P.Krystyna Wiśniewska (w załączeniu).

Nikt z radnych nie miał pytań odnośnie przedstawionego sprawozdania.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk ogłosił 10-minutową przerwę.

Pkt 15

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

-        Informacja za okres od dnia 28.02.2018r. do dnia 27.03.2018r. w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu

-        Informacja dot. realizacji Uchwał XLII – XLIII Sesji Rady Miejskiej VII kadencji odbytej w dniu 28 lutego 2018 roku i 21 marca 2018 roku

-        Informacja na sesję Rady Miejskiej w Skępem w dniu 27.03.2018r. dotycząca dofinansowania ze środków UE, innych źródeł, a także inwestycji

-        Informacja z prac wykonanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych, interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 27.02.2018 do 23.03.2018r.

-        Informacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skępe

Powyższe informacje w załączeniu do protokołu.

Pozostał jeszcze jeden temat, który nurtuje mieszkańców Miasta i Gminy Skępe, czyli hala. Tak jak już mówiłem, 19 marca hala została zgłoszona do odbioru, nastąpił odbiór przez straż i sanepid, a teraz trwają procedury Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Chodzi o przywrócenie tego obiektu do użytkowania. Obiekt jest już gotowy, ci co byli mogą to potwierdzić, a teraz czekamy na zakończenie procedur Inspektoratu. Hala była remontowana, zostały na to przeznaczone pieniądze z budżetu Miasta i Gminy Skępe, hala została wyremontowana w bardzo trudnych warunkach i chciałbym podziękować firmie, która dołożyła wszelkich starań i wybudowała obiekt, którego mieszkańcy przez długi okres czasu nie będą się wstydzić. Z opinii jakie słyszę i również od firmy z Bielska Białej, która zakładała podłogę, to panowie powiedzieli, że to jest jeden z najbardziej nowoczesnych obiektów na naszym terenie. Tak jak za obiektem czekają dzieci i mieszkańcy, tak samo czekamy my wszyscy. Dziękuję również radnym za podjęte decyzje w odpowiednim czasie, nieutrudniające, a pozwalające na w miarę sprawne i szybkie wyremontowanie tego obiektu. Ale tak jak było od samego początku, tak jest i do samego końca, są osoby, które nie są zainteresowane oddaniem tego obiektu. Zainteresowane są trwaniem w takim stanie, żeby tym obiektem grać i prowadzić jakieś chore, niezrozumiałe dla mnie działania. Pisane są anonimy, wypisywanie są jakieś najgorsze rzeczy po to tylko, żeby procedury odbioru się przedłużały. Od samego początku, od momentu kiedy dowiedziałem się o remoncie tej hali, od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z niedowierzaniem pytałem Pani Dyrektor czy to jest prawda. Rzeczywiście to była prawda. Tak jak przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostały wyznaczone pewne decyzje, trzeba była zrobić projekty dostosowawcze, spełnić wymogi na remont tej hali i wtedy kiedy dowiedziałem się o koszcie remontu, to zaczęło mnie to przerażać i zdawałem sobie z tego sprawę, że ja i samorząd Miasta i Gminy Skępe staje przez największym w swoim życiu wyzwaniem w pracy samorządowej. Wtedy to budziło moje wątpliwości, ale już jak hala zaczęła być rozbierana to tych wątpliwości nie miałem. To co było zrobione to było dokumentowane i ci, którzy byli zainteresowani tą halą i remontem, mogli w każdej chwili przyjść i zobaczyć. Ja tylko powtórzę słowa Inspektora Nadzoru, porządnego człowieka, fachowca, któremu bardzo serdecznie dziękuję za reprezentowanie Miasta i Gminy przy tej inwestycji. On powiedział, że trwanie z taką halą doprowadziłoby prędzej czy później do nieszczęścia. Rozbiórka pokazała fakty rzeczywiste i potrzebę remontu. I tak jak powiedziałem – obiekt został oddany, obiekt jest naprawdę nowoczesny, z klimatyzacją. To kosztowało 3mln, ale chciałem przypomnieć, że kilkanaście lat wstecz też została wybudowana hala i też za 3 mln. Obiekt został przygotowany i myślę, że nie będzie najmniejszych problemów z tym, żeby ten obiekt został przywrócony do użytkowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Powitał serdecznie Starostę Pana Krzysztofa Baranowskiego, który w tej chwili przybył na dzisiejszą sesję.

Do przedstawionej informacji odniósł się:

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Tyle Pan namotał, że aż nie wiem od czego zacząć Panie Burmistrzu. Zacznę od tego, że ten Pan co przyjechał zakładać podłogę powiedział, że dawno takiej hali w dobrym stanie i nowoczesnej nie widział. To jest prawda, tak jak powiedziałem to dziś, powiedziałem to wczoraj na komisji, że tak – to jest hala nowoczesna, od 15 lat jest podziwiana, jak Pan jeszcze był radnym powiatowym przyjeżdżał Pan i ją podziwiał, od 15 lat wszyscy tą halę podziwiali. Proszę Pana, remont to polega i w mieszkaniu, i w łazience, i na hali, i na szkole, i wszędzie i nie można sobie przypisać, że jak Pan kawałek mokrego dachu założy, to zaraz wszyscy będą Pana podziwiać, że Pan tą halę wybudował od podstaw. Ale mnie ciekawi jedno, że Pan powiedział, że jak Pan tą halę rozbierał, moje pytanie jest – co Pan na tej hali rozbierał oprócz dachu? I moje pytanie jest do Pana takie – głównym zagrożeniem cały czas była konstrukcja, ściana szczytowa, która pękała, proszę zobaczyć, ja tu mam wszystkie gazety jak tu Pan wylewnie się opisywał, mówił na ten temat, mam protokół sesji i było mówione o klamrowaniu, o podłodze, że zostanie zerwana i wywieziona na 60cm i położona podłoga na ruszcie, było mówione przede wszystkim o konstrukcji, że grozi kalectwem, zagrożeniem życia. Proszę mi powiedzieć, bo ja nie wiem co na tej hali było zrobione oprócz mokrego dachu, może pokrótce Pan opowie co ta firma zrobiła z konstrukcją, jaką podłogę założyła, jak tą ścianę zdemontowała i pomurowała od podstaw? Bo to, że przyszła firma za pożyczone 3 mln i zrobiła, a będziemy spłacać do 2021 roku, co nikomu tego nie można przypisać, ani radzie, ani Panu, bo ktoś będzie to spłacał. Chciałbym, żeby Pan powiedział, co było zrobione z konstrukcją, jak ona była wzmocniona, jak ta ściana była naprawiona, jak podłoga zrobiona.

Burmistrz

Ja powiem pokrótce tak – ja nie jestem budowlańcem, po to tutaj był Inspektor Nadzoru Budowlanego i z tego co wiem, hala została odbudowała zgodnie z projektem, który został na remont tej hali przygotowany. Firma, która wygrała przetarg miała zrobić projekt wykonawczy i to zrobiła. Dalej powtórzę słowa Inspektora Nadzoru, że zmiany i poprawki, które zostały wprowadzone, to z dobrego projektu, powstał projekt jeszcze lepszy mi tyle mogę Panu powiedzieć. Był Pan Inspektor Nadzoru Budowlanego, którego jeszcze mogę poprosić i on w sposób szczegółowy i fachowy wyjaśni Panu wszystkie wątpliwości. Mógł Pan obserwować i analizować rozbieraną halę i wtedy miałby Pan odpowiedź na to, jak ta hala wyglądała.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Burmistrz nie jest budowlańcem i uważam, że został powołany Inspektor Nadzoru, który reprezentował inwestora, był tu, mogliśmy mu zadawać pytania i na te pytania na pewno by odpowiedział. Jeżeli Panowie radni uważają, że jeszcze potrzebny będzie raz inspektor i kierownik budowy, jestem w stanie zaprosić ich na sesję i oni będą odpowiadać na pytania, bo ja jestem niestety budowlańcem, ale nie będę dyskutował na ten temat, bo możecie Państwo wierzyć lub nie wierzyć w to co powiem, a więc przyjedzie inspektor i wtedy takie pytania można zadawać. Nie zadawajmy takich pytań Burmistrzowi, który faktycznie nie jest budowlańcem i nie może odpowiedzieć w tej chwili na to w jaki sposób została wzmocniona konstrukcja hali, a została wzmocniona.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu, po pierwsze jak Pan nie jest specjalistą od budownictwa to skąd Pan wie, że przy rozbiórce to akurat było złe a to dobre?

Burmistrz

To było widać gołym okiem.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Tak, gołym okiem, włożył Pan palce i zobaczył. Technologię ekofiber, która 15 lat temu była wpuszczana jako nadmuch i w tej chwili kiedy jest nowoczesna technologia po 15 latach Pan zobaczył i stwierdził, że zapłaci 3mln bo ona jest taka dobra. Jeszcze następna sprawa – słusznie Pan zauważył, że są donosy, ja bym się cieszył na miejscu Pana, że są donosy, nawet niech będzie ich 1000. Było dość wylewnie mówione jak ta hala kiepsko wygląda, Inspektor zamknął tą halę i teraz Inspektor musi ją otworzyć. To chyba będzie dla nas satysfakcją, że Inspektor tych donosów sprawdzi 1000, przyjdzie i powie, ze były donosy, ale z halą jest wszystko dobrze i halę otwieramy. Ja nie widzę jakiś roszczeń Pana do tych ludzi, którzy złożyli te donosy, bo uważam, że o dobro dziecka tak jak Pan walczy, to ci ludzie, którzy złożyli te donosy to w dobrej wierze też o dobro dziecka. Tak jak Pan to robił przez 2 lata, tak teraz ktoś chce, żeby te dzieci czuły się bezpiecznie. Dziękuję, nie mam więcej pytań.

Radny Pan Marcin Mierzejewski

Ja mam takie pytanie do Pana Krzysztofa, ile razy Pan na tej starej hali grał, uczestniczył w zawodach, spędzał czas na niej? I drugie pytanie – czy na tej nowej wyremontowanej hali był Pan i to porównał? I czy widzi Pan jakieś różnice?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Mierzejewski, ja odpowiem Panu tak – zakładając podłogę szwedzką i jeśli nie jest to podłoga na ruszcie, a damy folię i kawałek gąbki to będzie miał Pan przez miesiąc czy dwa sprężyście, natomiast po pół roku, nie wierzę, że będzie tak samo, bo gąbka siądzie i tak samo będzie beton. To, że Pan chce bronić swoich, bo tylko ja jestem w opozycji i się do tego przyznaję i zawsze będę podejrzewam, że do końca, bo tak jak mówiłem na Pana Burmistrza dzisiaj już nie raz, że kłamie, kłamie i jeszcze raz kłamie i ja już Panu Burmistrzowi nie wierzę. A Pan był Panie Mierzejewski podczas tego remontu i wie w jaki sposób została ta podłoga wykonana?

Radny Pan Marcin Mierzejewski

Została wykonana zgodnie z planem konstrukcyjnym.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

I Pan jest pewien tego tak?

Radny Pan Marcin Mierzejewski

Ja zadałem takie pytanie ponieważ wiele setek godzin spędziłem na tamtej poprzedniej hali.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Nie, ale ja się pytam o nową podłogę. To, że wiem Pan, ustanie Pan na krzesło, które jest sprężyste i za chwilę się zarwie, tak samo jest z podłogą, bo nie wierzę, że jeżeli hala jest oddana do użytku, skoro jeszcze Inspektor tego nie podpisał i dzieci nie mogą jeszcze przebywać tam. Jeśli zakładamy podłogę szwedzką i damy kawałek gąbki, to będzie sprężyście.

Gwar na sali..

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo proszę o ciszę…

ale skąd Pan, Panie Suchocki wie, że to jest jakaś podłoga szwedzka?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

A więc czekam na odpowiedź.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Taką podłogę proszę Pana, 6 lat temu założono w sali gimnastycznej w Karnkowie. Taką samą. Jeżeli mamy jakieś uwagi, to trzeba spytać się nauczycieli, którzy tam prowadzą zajęcia, czy faktycznie ta podłoga spełnia warunki czy nie. Mogę powiedzieć, że byłem tam, pojechałem, pytałem się, są zadowoleni, że ta podłoga akurat spełnia takie warunki.

Radny Pan Grzegorz Sekulski

A Pan jest budowlańcem Panie Suchocki?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Nie jestem, dlatego pytam Pana Burmistrza, nie wiem czy Pan śpi Panie Sekulski, czy…

Wypowiedź przerywa radny Pan Grzegorz Sekulski

Radny Pan Grzegorz Sekulski

Przewodniczący powiedział, że możemy Inspektora Nadzoru poprosić na kolejną sesję i Kierownika Budowy i oni udzielą informacji. Po co Pan tutaj drąży temat. Są ludzie, którzy mają wykształcenie w tej dziedzinie i niech się ich Pan pyta.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Sekulski, przed chwilą mówił Pan Przewodniczący, że się nie zna na tym, a teraz mówi, że nauczyciele mówią, że to jest dobre. Mi nie wystarczy, że tak nauczyciele mówią.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Czy ja powiedziałem, że ja się nie znam? Powiedziałem, że nie będę się wypowiadał, a jeżeli zadał Pan takie pytanie, że po roku będzie to złe, to ja odpowiadam, że ja byłem na sali gimnastycznej w Karnkowie, która 6 lat temu została poprawiona i są zadowoleni. I nie powiedziałem nic innego. Panie Krzysztofie, ja naprawdę szanuję Pana, ale słuchajmy co kto mówi, odpowiadajmy i nie zmieniajmy wypowiedzi.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Przewodniczący, my nie dyskutujemy o sali w Karnkowie, o sali w Lipnie – my dyskutujemy nad halą w Skępem i mnie tylko jako radnego interesuje hala w Skępem. Jeżeli jest wszystko zrobione według specyfikacji, harmonogramu, ekspertyzy przeprowadzonej to ja będę zadowolony. Zostawmy Inspektorowi do wyjaśnienia i wtedy będziemy wiedzieć.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Dlatego mówię – przerwijmy tą dyskusję, bo do niczego nie dojdziemy.

Burmistrz

Ja tylko chciałem powiedzieć jedno zdanie, bo ja tą podłogę – wzór, który mam mogę przynieść. Tak jak Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, wiedział co robi zamykając obiekt, dlatego obojętnie co by się tam działo, też na pewno wyda opinię po przeanalizowaniu tego wszystkiego, w jedną, albo w drugą stronę.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

A proszę mi powiedzieć Panie Burmistrzu, pokazywał nam Pan już wzór tej podłogi? Przynosił już go Pan?

Burmistrz

Tak przynosiłem i pokazywałem.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

I taka sama podłoga jest zrobiona jak ten wzór? Na taką wysokość, tak jak było pokazane? I ta podłoga była w ekspertyzie.

Burmistrz

Tak jest, wszystko tak samo.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

No to dobrze. To nie ma czego bać się inspektora. Ja tylko chciałem Powiedzieć Panie Burmistrzu, ze ściana miała być rozebrana, a nie była rozebrana na pewno.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

W tej chwili to wszyscy są budowlańcami i wszyscy są lekarzami, ale zostawmy już ten temat, przechodzimy do wolnych wniosków i zapytań.

Pkt 16

Wolne wnioski i zapytania

Starosta Lipnowski Pan Krzysztof Baranowski

Dzisiaj nie będzie wystąpienia, chociaż ja też nie jestem Inspektorem Nadzoru, ale chcę poinformować, że Powiatowy Inspektor Nadzoru to mój pracownik. Jeżeli sobie przypominam dobrze, to Powiatowy Inspektor Nadzoru interweniował na wniosek, który wypłynął z jednej instytucji – nie będę się wypowiadał, bo dzisiaj jest przed świętami. Ja halę postawiłem przy liceum, wiem za ile, jakie wymiary i jak pobudowano, może kiedyś poinformuję, ale nie chcę psuć atmosfery przed świętami. Najpierw złożę życzenia wszystkim, wszelkiego dobra, ciepłych, radosnych świąt, spokoju, życzliwości i miłości. Wszystkiego dobrego dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Skępe z urzędem, z radą miejską, z sołtysami. Idą święta i tak się składa, że podaruję Wam takiego ładnego zajączka. Nie zmieścił się tu w kieszeni, ale pismo się zmieściło. Na wniosek Rady Miasta, który został podpisany przez radnych, dzisiaj podpisałem wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z interwencjami radnych i mieszkańców, żeby Państwu sprezentowano w trybie bezprzetargowym, z jednoczesnym udzielaniem bonifikaty, nieruchomość w Skępem, własność skarbu państwa, czyli stary komisariat. Wreszcie to rada przez 3 lata może zrobiła coś dobrego (oklaski z sali). To zostawiam Was z tym zajączkiem wartym prawie 400tys. zł, myślę, że bonifikata będzie chyba spora, bo może być do 90% i w ten sposób staniecie się właścicielem. Mam nadzieję, że akt notarialny będzie niebawem podpisany.

Dzisiaj na temat hali nie będę dyskutował. Dużo czasu wokół tej hali to wszystko się dzieje, ale myślę, że wszystko się dobrze skończy, z korzyścią dla samorządu. To są przecież duże pieniądze, 3mln zł. Ja miałem to szczęście, że wybudowałem halę pełnowymiarową, murowaną przy liceum, z widownią, z wielkimi szatniami, prysznicami i to kosztowało 3,8mln zł. Z tym Was zostawiam, wszystkiego dobrego na Święta Wielkanocne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

W imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Skępe za ten ukłon serdecznie dziękujemy.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu, mam do Pana pytanie, bo to mnie nurtuje, tyle Państwo się napracowaliście nad wnioskiem – kiedy dojdzie do połączenia biblioteki i centrum? Tyle było uchwał, tyle ja Państwu tłumaczyłem, że to się nie uda, a Państwo cały czas te uchwały podejmowaliście i chciałbym wiedzieć jak daleko jesteście z tym połączeniem.

Burmistrz

Sprawa jest cały czas w toku.

Radna Pani Anna Sobocińska

Ja mam tutaj pytanie do Pani Wicestarosty, które dotyczy przepustu w Kukowie. Chciałam się zapytać jaka jest decyzja powiatu, czy on będzie remontowany?

Wicestarosta Pani Anna Smużewska

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo – o tym przepuście już wiadomo nam było wcześniej, natomiast to się wiąże z gospodarką wodną. Do tej pory była to melioracja, w tej chwili to się zmieniło jest już pod władaniem marszałkowskim i na chwilę obecną jednoznacznie nie odpowiem, bo jeśli chodzi pod samą drogą, to przepust jest drożny. Woda stoi z jednej i z drugiej strony, to już jest gospodarka wodna. Trzeba zrobić dalsze odprowadzenie tej wody melioracyjnej, ale to jest gospodarka wodna i to jest odpowiedzialna inna instytucja nie powiatowa. Proszę nie kierować tych pytań ja ewentualnie mogę skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim , bo w tej chwili tworzy się ta instytucja i jak ta gospodarka wodna będzie prowadzona nie będzie zależeć to od nas.

Radna Pani Anna Sobocińska

Ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że w miejscu tego przepustu jest dość wyraźne załamanie asfaltu na tej drodze. Wystosowałam też pismo do zarządu, ale nie dostałam żadnej odpowiedzi.

Wicestarosta Pani Anna Smużewska

Jeśli wystosowała Pani pismo, to na pewno sprawdzą, bo był dwukrotnie już udrażniany ten przepust i ta woda przepływa i to nie jest problem zatrzymania się i brak przepływu pod drogą, to jest problem odwodnienia tamtych terenów w większym zakresie. Ja się nie chcę wypowiadać, bo gospodarka wodna ma wiele do życzenia, jak jest suchy rok, to nie ma tego problemu, a jak jest mokry, to on powstaje ponieważ drożność rowów melioracyjnych gdzieś została pozamykana i tu jest ten problem. Ja tylko mogę tylko zapytać, skoro Pani wysłała pismo, jaki jest odzew Powiatowego Zarządu Dróg.

Jeżeli już jestem przy głosie, to również chciałam złożyć najlepsze życzenia świąteczne, dużo wiosny, żeby wcześniej do nas przychodziła, ciepła rodzinnego, słońca na co dzień i wiele radości bardzo serdecznie tego Państwu życzę.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu, mam kolejne pytanie do Pana – przy ulicy Widok, Widokowa, która mieści się przy ulicy Kujawskiej, Pan Elwertowski wiele nie żąda od Pana, bo tam tylko chodzi o tą lampę i żeby w XXI wieku mógł się podłączyć do kanalizy. To już trwało za poprzedniej Rady, za poprzedniego Burmistrza, trwa teraz i miał obiecane, że będzie zrobione. Pan Elwertowski nadal mnie zatrzymuje pyta się i nawet kazał mi się zapytać w swoim imieniu dlaczego tak ciężko przez 4 lata uzyskać lampę, a tam mieszkają ludzie w starszym wieku, którzy chcieliby poruszać się bezpiecznie. No i przede wszystkim pismo też chyba wpłynęło i chciałbym usłyszeć, czy Pan do końca swojej kadencji zdąży to wykonać, żebym mógł mojemu mieszkańcowi odpowiedzieć konkretnie, że Pan Burmistrz odpowiedział – tak, lub nie.

Burmistrz

Tak. Rzeczywiście wpłynęło pismo od Pana Elwertowskiego, w tej chwili szacujemy koszty założenia tej lampy i będziemy prowadzić prace. Za chwilę przyniesie Pan Sekretarz pismo, bo Pan powiedział, że Pan rozmawiał z Panem Elwertowskim, a on przysłał bardzo ciekawe pismo, ale to za chwilę.

 

Radny Pan Krzysztof Suchocki

W końcu jak pismo przysłał, to tym bardziej powinno być rozpatrzone. Rozmawiał nie raz ze mną, ja na komisji i na sesji już nie raz to poruszałem.

Inspektor Pan Jacek Frymarkiewicz (pracownik)

Pan Elwertowski złożył pismo, wystąpiłem do Energa w Brodnicy o wycenę dziś w tej sprawie rozmawiałem i w najbliższych dniach mamy dostać wycenę.

Radny Pan Mariusz Elwertowski

Ja mam pytanie Panie Burmistrzu, chodzi mi o budynek, z którego obecnie korzysta lipnowski WOPR. Z tego co wiem kilka tygodni temu Prezes lipnowskiego WOPR-u zwrócił się do Pana Burmistrza z prośbą o dalszą współpracę, o dalszą możliwość korzystania z tego obiektu – czy zostały podjęte decyzje w tej sprawie?

Burmistrz

Z Panem Mecenasem rozmawialiśmy i na pewno nie będziemy im tego utrudniać, zresztą Pan Mecenas też może wypowiedzieć się na ten temat. Przygotujemy stosowną umowę tak, żeby nie hamować działań i rozwoju WOPR-u. Jesteśmy wdzięczni za współpracę z WOPR-em.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Z tego co wiem, w tamtym tygodniu już opiniowałem umowę, która ma zostać zawarta. Ta kwestia nie musiała być wywoływana w drodze uchwały, mieści się to w zakresie zarządu zwykłego Pana Burmistrza więc nie trzeba tego stawiać pod decyzje Rady. Umowa jest już przygotowana, zaopiniowana i będzie podpisana w najbliższym czasie.

Radny Pan Mariusz Elwertowski

Dziękuję bardzo, chciałem jeszcze tutaj dodać, że lipnowski WOPR pilnuje bezpieczeństwa w trakcie okresu letniego, wakacyjnego naszych mieszkańców i turystów, którzy korzystają z naszych jezior skępskich i dodam, że WOPR robi to w sposób bezpłatny i dlatego jest ukłon w tym kierunku, żeby dalej mogli korzystać z tego obiektu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Skoro nikt więcej nie ma pytań, to wykorzystując chwilę, bo zbliżają się święta wielkanocne –chciałbym w imieniu własnym i szanownej rady złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Przede wszystkim zdrowia, oby te święta były radosne i jeszcze jedno, żebyśmy naprawdę siebie wzajemnie szanowali, bo nie ukrywam życie jest bardzo krótkie, czas upływa i chciałbym z tego miejsca prosić żebyśmy się wzajemnie naprawdę szanowali. Wiele wpłynęło życzeń świątecznych do Biura Rady z instytucji, ze szkół, gdzie też składają nam radnym zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. Również te życzenia niech płyną za pośrednictwem Was do Waszych rodzin. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.

Burmistrz

Ja też dołączam się do życzeń. Składam najserdeczniejsze życzenia, zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych. Tak jak powiedziała Pani Wicestarosta – wiosennego nastroju, bo wiosna już tuż, tuż, świąt pełnych życzliwości, spotkań w gronie rodzinnym, w gronie najbliższych. Życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Przewodniczący, czekając na to pismo, chciałbym, żeby to było w protokole zaznaczone i napisane, że będzie to odczytane.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Zawsze wszystko jest w protokole. Jeszcze nie było tak, żeby czegoś nie było. Nie będziemy robić przerwy, poczekamy. Możemy się cieszyć z dzisiejszego prezentu – zając przynosi prezenty. Wniosek otrzymałem, za który podziękowałem Panu Staroście i przekażę go Panu Burmistrzowi do realizacji.

Wspólna dyskusja, wspólne rozmowy i gwar na sali.

Burmistrz

Odłożymy na przyszłą sesję – to pismo się odnajdzie.

Mieszkańcom chciałbym podziękować za troskę, że interesują się sprawami naszej gminy. Mamy już dokument – wniosek i następnie będzie podpisany akt notarialny. Myślę, że kolejne mienie po przedszkolu (Wioska), po kolei przejdzie na mienie Miasta i Gminy Skępe i powiększy majątek. Dziękuję radnym za zaangażowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Nie chcę być gołosłowny Panie Burmistrzu, ale ostatnie pismo wpłynęło od Rady.

Burmistrz

Tak.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Jak zwykle Pan kłamie i tego pisma nie będzie, bo ja nie wierzę w to, że to pismo się znajdzie, chyba, że Pan je dorobi.

Gwar na sali.

Sołtys Pan Tomasz Wiśniewski

Dziękujemy za wszystko, a od tych Pana głupot głowa boli.

Radny Pan Janusz Kozłowski

Szanowni Państwo uważam, że należy wyciągnąć wnioski i na następne sesje zapraszać lekarza.

 

 

Pkt 17

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Ryszard Szewczyk zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM XLIV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady XLIV Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Skępem
Źródło informacji:Ryszard Szewczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2018-05-09 14:23:50
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2018-05-09 14:31:40
Ostatnia zmiana:2018-05-09 14:33:21
Ilość wyświetleń:315

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij