Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR VII/43/2019 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw Miasta i Gminy Skępe

Uchwała Nr VII/43/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/69/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia statutów sołectw Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 209, poz. 1946) zmienionej:

- uchwałą Nr XIV/137/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Żagno (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r., poz. 1302,

- uchwałą Nr XLI/317/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r., poz. 3193), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 stanowiący statut Sołectwa Boguchwała § 24 otrzymuje brzmienie:

- § 24. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i odpowiada kadencji Rady Miejskiej, przy czym sołtys i rada sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję zarządza burmistrz w terminie miesiąca od rozpoczęcia kadencji.

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji.”;

2) w załączniku nr 2 stanowiący statut Sołectwa Czermno § 24 otrzymuje brzmienie:

- § 24. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i odpowiada kadencji Rady Miejskiej, przy czym sołtys i rada sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję zarządza burmistrz w terminie miesiąca od rozpoczęcia kadencji.

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji.”;

3) w załączniku nr 3 stanowiący statut Sołectwa Franciszkowo § 24 otrzymuje brzmienie:

- § 24. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i odpowiada kadencji Rady Miejskiej, przy czym sołtys i rada sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję zarządza burmistrz w terminie miesiąca od rozpoczęcia kadencji.

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji.”;

4) w załączniku nr 4 stanowiący statut Sołectwa Huta § 24 otrzymuje brzmienie:

- § 24. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i odpowiada kadencji Rady Miejskiej, przy czym sołtys i rada sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję zarządza burmistrz w terminie miesiąca od rozpoczęcia kadencji.

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji.”;

5) w załączniku nr 5 stanowiący statut Sołectwa Jarczewo § 24 otrzymuje brzmienie:

- § 24. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i odpowiada kadencji Rady Miejskiej, przy czym sołtys i rada sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję zarządza burmistrz w terminie miesiąca od rozpoczęcia kadencji.

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji.”;

6) w załączniku nr 7 stanowiący statut Sołectwa Lubówiec § 24 otrzymuje brzmienie:

- § 24. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i odpowiada kadencji Rady Miejskiej, przy czym sołtys i rada sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję zarządza burmistrz w terminie miesiąca od rozpoczęcia kadencji.

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji.”;

7) w załączniku nr 8 stanowiący statut Sołectwa Ławiczek § 24 otrzymuje brzmienie:

- § 24. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i odpowiada kadencji Rady Miejskiej, przy czym sołtys i rada sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję zarządza burmistrz w terminie miesiąca od rozpoczęcia kadencji.

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji.”;

8) w załączniku nr 9 stanowiący statut Sołectwa Łąkie § 24 otrzymuje brzmienie:

- § 24. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i odpowiada kadencji Rady Miejskiej, przy czym sołtys i rada sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję zarządza burmistrz w terminie miesiąca od rozpoczęcia kadencji.

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji.”;

9) w załączniku nr 10 stanowiący statut Sołectwa Moczadła § 24 otrzymuje brzmienie:

- § 24. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i odpowiada kadencji Rady Miejskiej, przy czym sołtys i rada sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję zarządza burmistrz w terminie miesiąca od rozpoczęcia kadencji.

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji.”;

10) w załączniku nr 11 stanowiący statut Sołectwa Rumunki Skępskie § 24 otrzymuje brzmienie:

- § 24. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i odpowiada kadencji Rady Miejskiej, przy czym sołtys i rada sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję zarządza burmistrz w terminie miesiąca od rozpoczęcia kadencji.

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji.”;

11) w załączniku nr 12 stanowiący statut Sołectwa Sarnowo § 24 otrzymuje brzmienie:

- § 24. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i odpowiada kadencji Rady Miejskiej, przy czym sołtys i rada sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję zarządza burmistrz w terminie miesiąca od rozpoczęcia kadencji.

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji.”;

12) w załączniku nr 14 stanowiący statut Sołectwa Wólka § 24 otrzymuje brzmienie:

- § 24. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i odpowiada kadencji Rady Miejskiej, przy czym sołtys i rada sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję zarządza burmistrz w terminie miesiąca od rozpoczęcia kadencji.

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji.”;

13) w załączniku nr 15 stanowiący statut Sołectwa Żagno § 24 otrzymuje brzmienie:

- § 24. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i odpowiada kadencji Rady Miejskiej, przy czym sołtys i rada sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję zarządza burmistrz w terminie miesiąca od rozpoczęcia kadencji.

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji.”;

14) w załączniku nr 16 stanowiący statut Sołectwa Żuchowo § 24 otrzymuje brzmienie:

- § 24. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat i odpowiada kadencji Rady Miejskiej, przy czym sołtys i rada sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję zarządza burmistrz w terminie miesiąca od rozpoczęcia kadencji.

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji.”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

Art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przewiduje, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym satutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Projekty zmian statutów sołectw zostały poddane konsultacjom społecznym na zebraniach wiejskich.

Obowiązujące dotychczas statuty sołectw wymagały zmian dostosowujących do obowiązujących

przepisów prawa, a zatem podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załączniki

Uchwała.VII.43.2019 (169.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.VII.43.2019 (191.7kB) Zapisz dokument  
Uchwała.VII.43.2019 - projekt (177.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyniki głosowania - Uchwała 43 (214.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Skępem
Źródło informacji:Janusz Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2019-04-24 12:22:55
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2019-04-24 12:30:47
Ostatnia zmiana:2019-05-21 15:21:59
Ilość wyświetleń:232

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij