Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR VII/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr VII/48/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art.  383 §1 pkt. 5, § 2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 poz. 684), w związku z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), uchwala się, co następuje:

§ 1. Odmawia się wygaszenia mandatu Radnego Romana Targańskiego w związku z brakiem podstaw do stwierdzenia złamania przez Radnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, o którym mowa w art. 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym, wykazanym w  uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

   W dniu 25 marca 2019r. do Rady Miejskiej w Skępem wpłynęło pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z prośbą o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutów naruszenia przez Radnego Romana Targańskiego art. 24f ustawy o samorządzie gminnym.             

 

W dniu 18 kwietnia 2019 roku, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego odbyło się posiedzenie wspólne wszystkich komisji Rady Miejskiej w Skępem, na którym wysłuchano wyjaśnień Radnego oraz szczegółowo zapoznano się ze stanem faktycznym i prawnym odnoszącym się do kwestii zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego z wykorzystaniem mienia gminy. Zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym Radny został wyłączony z prac Komisji, wysłuchano jedynie wyjaśnień nt. prowadzonej przez Radnego działalności gospodarczej.

 

Radny wyjaśnił, że od 17 lat jest wybierany do Rady Miejskiej w Skępem. Radny działalność gospodarczą prowadzi od 1991 r. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o przeważającej działalności wg kodu PKD: „Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach”. Radny prowadzi dwa sklepy i handel obwoźny oraz zakład bednarski, w którym podtrzymuje tradycje rodzinne związane z tym profilem działalności rzemieślniczej. W ramach działalności handlowej radnego prowadzona jest księgarnia, sprzedaż materiałów biurowych i papierniczych oraz chemii gospodarczej. Radny zatrudnia mieszkańców Gminy Skępe i płaci podatki w Gminie Skępe. Sklepy radnego nie stanowią majątku gminy lecz są własnością radnego, w związku z czym Radny płaci wysokie podatki od nieruchomości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Radny działalność gospodarczą ulokował na własnym terenie i w budynku stanowiącym jego własność, a więc nie wykorzystuje do tego celu mienia komunalnego. Radny nie prowadził działalności w oparciu o nieruchomości gminne, nigdy nie wynajmował, ani nie dzierżawił nieruchomości gminnych. Radny wyjaśnił, że nie startuje w przetargach organizowanych przez Urząd Gminy, bibliotekę, ośrodek pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, jednostki organizacyjne samorządu gminnego, nie ma z tymi podmiotami żadnych umów handlowych, ani jakichkolwiek zobowiązań, nie ubiega się, ani nie ubiegał się o jakiekolwiek dofinansowanie ze środków samorządu gminy. Sklep prowadzony przez Radnego jest ogólnodostępny, zakupy może w nim robić każdy. Kupujący otrzymuje paragon fiskalny, na podstawie którego w ciągu 7 dni może poprosić o wystawienie faktury. Należy zaznaczyć, iż podczas dokonywania zakupów sprzedawca zatrudniony przez radnego nie dopytywał klienta czy robi zakupy prywatnie dla siebie, czy dla instytucji. Na pytanie dotyczące wysokości faktur wystawionych na podmioty związane z gminą Radny wyjaśnił, że stanowią one wartość poniżej 1% obrotów prowadzonej działalności radnego.

 

W toku dyskusji Radni szczegółowo wyjaśnili stan faktyczny, w odniesieniu do własności terenu, na którym funkcjonuje sklep, w którym Radny prowadzi działalność gospodarczą, informacji, czy, jakie i na jakich zasadach miejskie placówki oświatowe lub inne podmioty finansowane z budżetu gminy zawierały umowy sprzedaży w sklepach prowadzonych przez radnego. Ponadto, radni uzyskali od radcy prawnego Urzędu Miasta i Gminy Skępe szczegółową wykładnię dotyczącą przepisu art. 24f ustawy o samorządzie gminnym w celu dokonania dogłębnej analizy i oceny sytuacji faktycznej, dotyczącej prowadzonej przez Radnego działalności zarówno w świetle zapisów art. 24f ustawy o samorządzie gminnym jak również Konstytucji RP oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z przywołanym przepisem ustawy o samorządzie gminnym, radny nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Naruszenie tego zakazu może powodować skutek w postaci wygaśnięcia mandatu tego radnego, w trybie art. 383 kodeksu wyborczego, nie wszystkie bowiem przypadki prowadzenia działalności gospodarczej w sposób związany z korzystaniem z mienia gminy prowadzą do konfliktu interesów uzasadniających stosowanie w sposób bezwzględny przepisów antykorupcyjnych i sankcji z nimi związanych. Radni zostali zapoznani z orzecznictwem sądów administracyjnych, w którym pojawiają się rozbieżności, co do bezwzględności literalnego stosowania zakazów i norm sankcyjnych przywołanych w art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym, które zawsze zależą od dokładnego rozważenia stanu faktycznego sprawy w kontekście mogącego wystąpić konfliktu interesów i sfery nadużyć, które zabezpieczają przepisy antykorupcyjne.

 

Interpretacja przepisu art. 24f ustawy o samorządzie gminnym, w świetle przedstawionych Radnym orzeczeń, komentarzy i opinii, wzbudza uzasadnione wątpliwości, ponieważ sama wykładnia sądowa przepisu, czyli orzecznictwo sądowe dotyczące przypadków podobnych do rozpatrywanego było i jest niejednolite. Poza rygorystycznym ujęciem przepisu, istnieją utrwalone w judykaturze i piśmiennictwie, zgodnie z którymi, wygaśnięcie mandatu radnego na podstawie art. 24f ustawy o samorządzie gminnym nie nastąpi w przypadku, gdy radny co prawda korzystał z mienia komunalnego, lecz korzystanie to ma miejsce na zasadach powszechnej dostępności do tego mienia, gdy korzystanie nie prowadzi do sytuacji konfliktu interesów (np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 lipca 2014 r., II SA/Wa 521/14, LEX nr 1493233; podobnie wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2014 r., II SA/Bd 571/14, LEX nr 1498018; wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2013 r., II OSK 2926/12, LEX nr 1298508). W orzecznictwie występuje również pogląd, zgodnie z którym niedopuszczalne jest pozbawienie mandatu radnego, który korzystał z mienia komunalnego incydentalnie, czy jednorazowo (np. wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2013 r., II OSK 1194/13, LEX nr 1491191; podobnie w wyroku NSA z dnia 14 października 2014 r., II OSK 2369/14). Jak wskazuje orzecznictwo sądowe w każdym przypadku należy przy rozpatrywaniu sprawy rozważyć całokształt okoliczności faktycznych w sposób prowadzący do zastosowania przepisów art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zgodnie z jego prawidłową interpretacją uwzględniającą także wykładnię systemową i funkcjonalną, nie poprzestając jedynie na literalnym brzmieniu przepisu, którego złe zrozumienie przy ryzyku nastawienia woli politycznej może prowadzić do niesłusznych i krzywdzących wniosków.  Stanowisko zajęte przez NSA w podobnej do rozpatrywanej przez Radnych sprawie wskazuje, że niedopuszczalna jest taka wykładnia art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w wyniku której uznaje się automatycznie bądź domniemywa, że jakiekolwiek korzystanie przez radnego z mienia komunalnego stanowi wykorzystanie mienia komunalnego w rozumieniu powyższego przepisu, pociągające za sobą skutek w postaci wygaśnięcia mandatu radnego, co oznacza, iż przepisy normujące wygaszanie mandatu radnego nie mają charakteru bezwzględnego.

 

Radni zapoznali się również z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2015 r., II OSK 2727/15, zgodnie z którym z wykładni celowościowej art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika, iż o prowadzeniu przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy można mówić wtedy, gdy radny korzysta z mienia gminnego na uprzywilejowanych zasadach, wykorzystując swoją pozycję w gminie. Natomiast, w przypadkach korzystania przez radnego dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej z mienia gminy na zasadzie powszechnej dostępności do tego mienia lub na warunkach powszechnie ustalonych w odniesieniu do danego typu czynności prawnych dla wszystkich mieszkańców gminy, nie dochodzi do naruszenia zakazu z art. 24f ust. 1 ustawy, a w konsekwencji również do naruszenia art. 21f ust. 1a ustawy.

 

Radni uznali za konieczne uwzględnienie w rozważanym przypadku pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego dokonany w duchu prokonstytucyjnej wykładni art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, uwzględniającej zasadę proporcjonalności, zgodnie z którą o potencjalnie korupcyjnym wykorzystywaniu mienia jednostki samorządowej przez radnego można mówić wtedy, gdy radny, uczestnicząc w pracach organów właściwej jednostki samorządu, może wpływać na treść uchwał i decyzji podejmowanych przez te organy w prowadzonej działalności gospodarczej bądź zarządzanie taką działalnością. Nakaz zachowania proporcjonalności normowania powoduje, że przyczyna decydująca o wygaśnięciu mandatu musi być na tyle poważna, aby zniweczenie wyników wyborów było usprawiedliwione w świetle tego właśnie standardu konstytucyjnego.

 

Powołane powyżej przykłady wskazują, że sądownictwo administracyjne dokonuje w swoim orzecznictwie modyfikacji zasad ponoszenia przez radnego odpowiedzialności, o jakiej mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ w okolicznościach badanej sprawy możliwe jest zaistnienie sytuacji, w której faktycznie dochodzi do wykorzystania mienia komunalnego, jednakże nie dochodzi do naruszenia zakazu, o jakim mowa w powołanym przepisie, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wykorzystanie mienia nie ma charakteru preferencyjnego, w którym radny odniósłby rzeczywiste korzyści względem innych podmiotów korzystających z tego mienia. Jedynie stwierdzenie, że wykorzystanie mienia miało charakter preferencyjny, w którym radny odniósłby rzeczywiste korzyści, uzasadnia podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego. W interpretacji przepisu art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym pojawić sięwięc powinny wątki wykładni celowościowej - powinien mieć też znaczenie cel, dla którego zakazy działalności są ustanawiane (patrz np. uchwała TK z 2 czerwca 1993 r., W 17/92, OTK 1993, nr 2, poz. 44). Zwrócono uwagę na podnoszony przez radnego pogląd, że nazbyt rygorystyczne interpretowanie przepisu (obejmujące również korzystanie z mienia gminy na zasadach jednolitych dla ogółu podmiotów) rodzi niebezpieczeństwo dyskryminacji przedsiębiorców i ich wyłączenia z aktywności samorządowej. Podobny pogląd wyraził także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 października 2012 r. – OSK 2357/12 zgodnie, z którym „Przepisy art. 24f ustawy o samorządzie gminnym należy również widzieć w aspekcie ograniczenia praw i wolności chronionych konstytucyjnie – nie można ich stosować w drodze wykładni rozszerzającej, w każdym nie do końca wyjaśnionym przypadku, aby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy radnymi będą mogli być jedynie emeryci, renciści i bezrobotni co stanowiłoby wypaczenie ratio legis tych przepisów”.

 

Mając na uwadze przedstawione Radnym orzecznictwo oraz opinie i komentarze dotyczące stosowania art. 24f ustawy o samorządzie gminnym, Radni Rady Miejskiej w Skępe, przed podjęciem stanowiska w sprawie wygaszenia lub nie wygaszenia mandatu Radnego, odnieśli się do następujących kwestii: czy radny korzysta z mienia gminnego na uprzywilejowanych zasadach, czy mienie gminne stanowi istotny element prowadzonej przez radnego działalności gospodarczej, czy radny wykorzystuje swój mandat dla własnych korzyści.

 

W realiach przedmiotowej sprawy ustalono, że radny nie wykorzystał mandatu radnego w celu ułatwienia dostępu do mienia gminnego. Nie ulegawątpliwości, że pod pojęciem powszechnej dostępności usług” czy „warunków powszechnie ustalonych w odniesieniu do danego typu czynności prawnych” należy rozumieć założenie, że możliwość zakupu materiałów biurowych lub chemicznych za środki stanowiące mienie komunalne w sklepie została poddana regułom wolnej konkurencji i nie wymaga powoływania się na status radnego tej konkretnej gminy. Ponadto, z punktu widzenia prowadzonej przez radnego działalności sprzedaż dokonana na rzecz podmiotów z sfery gminnych finansów publicznych miała charakter incydentalny i nieznaczny ze względu na obroty i wpływ na działalność gospodarczą radnego. Mając na uwadze dokonane ustalenia uznano, iż na każde z zadanych wyżej pytań należy udzielić przeczącej odpowiedzi, co daje podstawę do stwierdzenia, iż radny nie naruszył przepisów art. 24f ustawy o samorządzie gminnym.

Załączniki

Uchwała.VII.48.2019 (213.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.VII.48.2019 (233.3kB) Zapisz dokument  
Uchwała.VII.48.2019 - projekt (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyniki głosowania - Uchwała 48 (216.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Skępem
Źródło informacji:Janusz Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2019-04-24 12:27:13
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2019-04-24 12:30:47
Ostatnia zmiana:2019-05-21 15:26:28
Ilość wyświetleń:564

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij