Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

PROTOKÓŁ NR VI/VIII/2019 SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 4 kwietnia 2019 roku

PROTOKÓŁ NR VI/VIII/2019

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 4 kwietnia 2019 roku

Sesję dnia 4 kwietnia 2019 roku rozpoczęto o godzinie 1530 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

O  Piotr Wojciechowski - Burmistrz      

O  Zbigniew Małkiewicz - Sekretarz

O  Jolanta Jaworska - Inspektor

O  Piotr Rzepka - Radca Prawny

O  Magdalena Elwertowska - Kierownik ds. Oświaty

O  Ewa Wojciechowska - Kierownik MGOPS

O  Krystyna Wiśniewska - Przewodnicząca MGKRPA

O  Krzysztof Małkiewicz - Inspektor

VI Sesję Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski słowami – Szanowni Państwo otwieram VI Sesję Rady Miejskiej. Witam serdecznie Pana Burmistrza, Pana Sekretarza, witam kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, witam sołtysów, witam wszystkich zaproszonych i obecnych gości, witam szanownych Radnych Rady Miejskiej w Skępem.

OTWIERAM VI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 15 radnych na 15 osobowy skład rady – frekwencja 100% (w załączeniu lista obecności). Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2019 roku

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Skępem nikt z Radnych nie wniósł uwag.

Głosowano w sprawie: przyjęcie protokołu V Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2019r.

(ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski odczytał projekt porządku obrad.

Projekt porządku obrad:

1.     Sprawy organizacyjne:

a)    stwierdzenie prawomocności obrad;

b)    przyjęcie protokołu V Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2019 r.;

c)    przyjęcie porządku obrad;

d)    wybór sekretarza obrad.

2.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Miasta i Gminy Skępe – druk nr 1.

3.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok – druk nr 2.

4.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019-2032 – druk nr 3.

5.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości, stanowiące własność Miasta i Gminy Skępe – druk nr 4.

6.     Projekt uchwały w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Łąkiem podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem – druk nr 5.

7.     Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza – druk nr 6.

8.     Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem za rok 2018.

9.     Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018.

10.  Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

11.  Wolne wnioski i informacje.

12.  Zakończenie.

Radny Pan Wojciech Budzyński zaproponował, aby sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych było omawiane przed podjęciem uchwały dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, jednak Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski powiedział, że sprawozdanie nie ma nic wspólnego z tematem poruszanym w uchwale, więc nie ma potrzeby zmiany porządku obrad.

Głosowano w sprawie:

Przyjęcia porządku obrad.

Wyniki głosowania:

(ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Projekt porządku obrad został przyjęty.

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad został Radny Pan Jarosław Kuźmiński, który wyraził zgodę.

            Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Pan Piotr Wojciechowski poinformował, że na terenie gminy odbyły się w tym roku wybory na sołtysa i trzech sołtysów nie kandydowało już na kolejną kadencję: Anna Sobocińska (Czermno), Sławomir Kujawski (Lubówiec), Tomasz Wiśniewski (Żagno). Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej podziękowali sołtysom za pracę na rzecz lokalnej społeczności i za bardzo dobrą współpracę z samorządem, życząc dalszych sukcesów. Zostały wręczone sołtysom kwiaty i podziękowania.

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Miasta i Gminy Skępe – druk nr 1

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Krystyna Wiśniewska (w załączeniu).

Radny Pan Wojciech Budzyński zapytał dlaczego środki nie zostały wykorzystane w poprzednim roku. Pani Krystyna Wiśniewska wyjaśniła, że na początku każdego roku przedsiębiorca składa oświadczenie ile sprzeda alkoholu i na tej podstawie komisja wylicza budżet, ale do końca każdego roku przedsiębiorca wykazuje czy miał nadwyżki w sprzedaży alkoholu, a jeżeli miał to środki należy przenieść na kolejny rok. Prędzej nie da się tego dokładnie wyliczyć i każdego roku powtarza się taka sytuacja.

Radny Pan Wojciech Budzyński powiedział, że chciał usłyszeć sprawozdanie przed głosowaniem w sprawie uchwały, bo nasuwa się wiele pytań dotyczących realizacji programu antyalkoholowego, wydatkowania środków i dalszych planów Komisji. Pani Krystyna Wiśniewska wyjaśniła, że teraz jest omawiany program profilaktyczny i zmiany dotyczące 2019 roku, a sprawozdanie, które będzie przedstawione, będzie obejmowało rok 2018.

Radny Pan Wojciech Budzyński postawił wniosek formalny w brzmieniu – obniżenie wynagrodzeń członków Komisji o 50% oraz przeznaczenie pozyskanej w ten sposób sumy na wycieczki dla dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe podczas których będą realizowane zadania określone w ustawach z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości. Radny Budzyński przedstawił również szczegółowe uzasadnienie tego wniosku, jednak Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski poinformował, że w dniu dzisiejszym radni obradują nad konkretnym projektem uchwały, w którym nie ma punktu dotyczącego kwot wynagrodzenia członków Komisji, w związku z tym wniosek jest bezpodstawny i nie będzie poddany pod głosowanie.

Radny Pan Krzysztof Suchocki zapytał kiedy wpłynęła ostatnia transza środków do kasy Urzędu Miasta i Gminy na cele Komisji. Pani Krystyna Wiśniewska wyjaśniła, że ostatnie środki wpłynęły na koniec grudnia. Radny Suchocki powiedział, że będzie składany wniosek w tej sprawie, bo jakby pieniądze wpłynęły w listopadzie, to można by je jeszcze wykorzystać, np. na zorganizowanie balu dla uzależnionych z żoną bądź mężem, w trzeźwości, bez alkoholu, z psychologiem, co byłoby formą terapii. Radna Pani Aleksandra Ruszkowska powiedziała, że z tego co się orientuje, to termin złożenia oświadczeń ze sprzedaży alkoholu za rok poprzedni jest do 31 stycznia roku bieżącego.

Wspólna dyskusja dotycząca zadawania pytań i prowadzenia dyskusji na komisji i sesji.

Więcej pytań nie było.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Skępem zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok

Wyniki głosowania:

(ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0)

Uchwała została przyjęta.

Pkt 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2019 rok – druk nr 2

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Inspektor Pani Jolanta Jaworska (w załączeniu).

Radny Pan Krzysztof Suchocki powiedział, że w § 8110, dział 757, rozdział 75702 jest zwiększona kwota o 60tys na obsługę papierów wartościowych i zapytał dlaczego ta kwota jest tak wysoka. Burmistrz wyjaśnił, że ze względów rodzinnych Pani Skarbnik nie mogła być na dzisiejszym posiedzeniu, a nikt z obecnych nie ma wystarczającej wiedzy na ten temat, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Powiedział również, że gdyby to pytanie zostało zadane na posiedzeniu komisji, wtedy Pani Skarbnik na pewno by na nie odpowiedziała.

Radny Pan Krzysztof Suchocki wyraził swoje zadowolenie, że w budżecie pojawiło się tyle dróg do zrobienia, ale zwrócił uwagę, że w okręgu nr 1 nadal nie jest zaplanowana ulica Sportowa, a pisma wpływały już od 2015 roku w tej sprawie. Powiedział, że nie da się tam mieszkać, bo jak jest mokro to nie można przejechać ani przejść i wlewa się mieszkańcom na posesje, a jak jest sucho, to jest kurz i pył jak samochód przejeżdża do oczyszczalni czy do pojemników na odpady i nie da się oddychać, a co za tym idzie – nie można pracować w ogrodzie, dzieci nie mogą grać w piłkę na boisku chociaż są postawione nowe bramki. Radny Suchocki powiedział, że jeden z mieszkańców został nawet przez pracowników gminy zamurowany i nie może ani wjechać ani wyjechać z garażu, a wystarczyłoby postawić studzienkę, żeby woda spływała.

Burmistrz wyjaśnił, że został postawiony nie mur tylko krawężnik i to za zgodą mieszkańca na pisemnym oświadczeniu. Burmistrz powiedział również, że dróg jest jeszcze dużo do zrobienia, systematycznie są przygotowywane projekty na drogi, będą pozyskiwane środki zewnętrzne, są robione drogi przy współpracy np. z nadleśnictwem. Pisma o budowę dróg składają mieszkańcy również innych ulic, nie tylko Sportowej – pismo o budowę ulicy Spółdzielczej było złożone na początku pierwszej kadencji obecnego Burmistrza i teraz urząd dostanie na to dotację. Będą sukcesywnie budowane i naprawiane ulice w Skępem i na terenie gminy, ale nie wszystkie od razu. Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że walka o ulicę Spółdzielczą toczy się od lat 90, praktycznie od początku powstania samorządu.

Więcej pytań nie było.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Skępem zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019

Wyniki głosowania:

(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Uchwała została przyjęta.

Pkt 4

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019-2032 – druk nr 3

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Inspektor Pani Jolanta Jaworska (w załączeniu).

Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019-2032

Wyniki głosowania:

(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Uchwała została przyjęta.

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości, stanowiące własność Miasta i Gminy Skępe – druk nr 4

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Inspektor Pan Krzysztof Małkiewicz (w załączeniu).

Radny Pan Wojciech Budzyński zapytał jak to wygląda pod względem prawnym, bo umowa wygasła 31 marca, a nowa będzie podpisana 5 kwietnia. Pan Małkiewicz wyjaśnił, że wniosek wpłynął 15 lutego, sesja była przewidywana jeszcze w marcu, projekt uchwały był wtedy przygotowany, jednak sesja została przeniesiona na początek kwietnia. Umowa się skończyła w marcu, a równie dobrze można by podpisać umowę obowiązującą od 1 maja nie pytając o zgodę Rady, bo byłaby to kolejna umowa nie w tym samym czasie, bo była miesięczna przerwa. Uchwała jest ukłonem w stronę Rady, żeby Rada o wszystkim wiedziała.

Więcej pytań nie było.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości, stanowiące własność Miasta i Gminy Skępe

Wyniki głosowania:

(ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Uchwała została przyjęta.

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Łąkiem podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem – druk nr 5

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Kierownik ds. Oświaty Pani Magdalena Elwertowska (w załączeniu).

Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Łąkiem podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Wyniki głosowania:

(ZA: 9, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Uchwała została przyjęta.

Pkt 7

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza – druk nr 6

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Andrzej Podlas (w załączeniu).

Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał uchwałę pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

Wyniki głosowania:

(ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Uchwała została przyjęta.

Pkt 8

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem za rok 2018

W ramach sprawozdania zostały przedstawione trzy informacje:

-         Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem za rok 2018 – sprawozdanie przedstawiła Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska (w załączeniu);

-         Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skępem za rok 2018 oraz potrzeby związane z realizacją zadań – sprawozdanie przedstawiła Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska (w załączeniu);

-         Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie – sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca MGKRPA Pani Krystyna Wiśniewska (w załączeniu).

Radny Pan Andrzej Meller podziękował za przedstawienie tak obszernych informacji, pogratulował i podziękował za owocną pracę na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Skępe.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski ogłosił 5 minut przerwy.

Pkt 9

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018

Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Krystyna Wiśniewska (w załączeniu).

Radny Pan Wojciech Budzyński poprosił o kserokopię sprawozdania. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Wojciechowska powiedziała, że wszystkie sprawozdania będą załączone dla Radnych w programie e-Sesja.

 

Pkt 10

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski przedstawił informacje w następującej kolejności:

-         Informacja za okres od dnia 26.02.2019r. do dnia 04.04.2019r. w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu;

-         Informacja dotycząca realizacji Uchwał IV Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2019 roku;

-         Informacja dotycząca realizacji uchwał V Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2019 roku;

-         Informacja z prac wykonanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych, interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 30.01.2019 do 31.03.2019r.;

-         Informacja na sesję Rady Miejskiej w Skępem w dniu 04.04.2019r. dotycząca dofinansowania ze środków UE, innych źródeł, a także inwestycji;

-         Informacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skępe;

-         Sprawozdanie z uroczystości kulturalnych.

Wszystkie informacje w załączeniu do protokołu.

Burmistrz przedstawił również informację dotyczącą muru w Wiosce:

W dniu 5 lutego 2019 roku miało miejsce spotkanie w sprawie muru wraz z Panem Starostą, Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, Radnymi Powiatowymi i przedsiębiorcami, którzy kupili Wioskę. Spotkanie doszło do skutku z inicjatywy Pana Burmistrza. Burmistrz uważa spotkanie za zakończone owocnie, bo zostały wyjaśnione na nim najważniejsze kwestie, które czasem niepotrzebnie były przekazywane do opinii publicznej. Starosta na spotkaniu stwierdził, że mur stoi w drodze powiatowej i to on za niego odpowiada. Starosta powiedział, że zamierza wystąpić do Wojewody o środki i do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wykreślenie muru z rejestru zabytków. Pan Burmistrz zobowiązał się pojechać do konserwatora zabytków we Włocławku, odbył spotkanie z Panią Danutą Walczewską. Starosta zapewnił, że mur zabezpieczy i to zostało już zrobione. Na spotkaniu zostało ustalone, że gmina nie może naprawić muru, bo nie ma do tego tytułu prawnego.

Burmistrz przytoczył pismo skierowane od Burmistrza do Zarządu Powiatu w Lipnie z 21 stycznia 2019 roku będące odpowiedzią na pismo z dnia 9 stycznia 2019 roku z pytaniem co gmina zamierza dalej zrobić po przejęciu przedszkola i drogi dojazdowej, w której jest brama. W piśmie Burmistrz podtrzymał wolę i gotowość przejęcia fragmentu zabytkowego muru w Wiosce, ale zaznaczył, że podjęcie działań mających na celu przejęcie fragmentu muru będzie możliwe po uzyskaniu prawa własności działek, które wraz z wcześniej pozyskanym kompleksem przedszkolnym będą stanowiły jeden obszar funkcjonalno-przestrzenny. W związku z powyższym trwają prace mające na celu zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Skępe, co w przyszłości pozwoli na przejęcie nieruchomości. W piśmie Burmistrz również poprosił o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia stwarzającego przez mur.

Burmistrz odczytał fragment artykułu „Mur najlepiej rozebrać” opublikowanego na łamach tygodnika CLI dnia 26.03.2019r. (cały artykuł w załączeniu do protokołu). Burmistrz podkreślił, że informacje zawarte w artykule są nieprawdziwe, bo nigdy nie było przepychanek własnościowych w powiatem o mur. Na spotkanie, które odbyło się półtora roku wcześniej, przyjechał Dyrektor Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa – obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i stwierdził, że gmina przejmuje kompleks przedszkolny z racji, że od 1997 roku administruje te obiekty. Burmistrz powiedział, że nie rozumie czemu miał służyć ten artykuł – podsycaniu atmosfery, wzbudzaniu wątpliwości? Artykuł jest nierzetelny i jednostronny.

Radny Pan Ryszard Szewczyk powiedział, że brał udział w spotkaniu z Dyrektorem Agencji Rolnej i ostatnio z Panem Starostą. Podczas spotkania z Dyrektorem okazało się, że Starostwo też chce przejąć obiekt w Wiosce, ale tak się nie stało. Zgodnie z ustaleniami obiekt został przekazany gminie Skępe. Potem Pan Burmistrz zaprosił właścicieli ziemskich, którzy kupili teren dawnego PGR-u i na spotkaniu doszliśmy do wniosku, że mur trzeba naprawić, ale najpierw trzeba zrobić projekt, wyłonić wykonawcę, zamówić cegły. Wtedy ci właściciele powiedzieli, że wynajmą geodetę, który wyznaczy granicę na tym terenie. Po wyznaczeniu granicy okazało się, że mur leży w pasie drogowym i sami właściciele nie mogą nic z tym zrobić. Wtedy zostało wystosowane pismo do Pana Starosty z urzędu, ale ze strony Rady nie było skierowane żadne pismo o umożliwienie przejęcie muru. Radny Szewczyk zaznaczył, że jeżeli ktoś pisze artykuł i chciałby tam zawrzeć jakieś nazwisko to powinien zapytać o zgodę i o komentarz na ten temat. Kompleks przedszkolny został przekazany gminie decyzją Dyrektora Agencji Rolnej na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe. Wojewoda po raz kolejny odmówił finansowania naprawy muru, ale zostało wysłane ze Starostwa pismo o wykreślenie muru z rejestru zabytków. Trzeba to załatwić, bo jeżeli zdarzy się wypadek, to wtedy będzie się szukało winnych.

Radny Pan Wojciech Budzyński powiedział, że powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że nasza lokalna prasa pisze w sposób jednostronny, a jeżeli zostały zawarte nieprawdziwe informacje to należy wystąpić do tygodnika o sprostowanie, bo nie zgadza się to ze stanem faktycznym. Radny Budzyński zapytał czy dobrze zrozumiał wypowiedź Burmistrza – że gmina przejmie obiekty i mur, ale najpierw Starostwo ma ten mur naprawić? Czy gmina w ogóle nie chce muru? Burmistrz wyjaśnił, że powiedział, że na chwilę obecną gmina nie jest właścicielem. Kiedy będzie to możliwe, będziemy chcieli przejąć te obiekty. Jednak część muru, która stanowi największe zagrożenie nie przylega do obszaru, który chcemy przejąć.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska zapytała jak sprawa wygląda w punktu prawnego – mur nigdy nie należał do działek będących własnością Agencji? Radca Prawny Pan Piotr Rzepka wyjaśnił, że z tego co wie, to tak zawsze było. Mecenas uzupełnił wypowiedź Burmistrza mówiąc, że na spotkaniu ze Starostą nie było sporu co do kwestii prawnych przynależności muru między stronami spotkania. Gmina nie stawia warunków, tylko wskazuje w jakim momencie będzie mogła partycypować w kosztach.

Radny Pan Ryszard Szewczyk powiedział, iż mur leżał kiedyś w granicach dawnego PGR-u. Po poszerzeniu pasa drogowego zostały przesunięte granice, co spowodowało, że obecnie mur znajduje się w pasie drogowym. Dodał, iż taka sama sytuacja jest z wszystkimi działkami prywatnych właścicieli. Gdyby wcześniej przekazano te grunty, dziś nie byłoby problemu kto jest właścicielem muru. Właściciele, którzy kupili działki biorąc geodetę dowiedzieli się, iż faktycznie znajduje się on w pasie drogowym. W tej sytuacji nic nie mogą zrobić oni, ani gmina. Uzupełniając wypowiedź Pana Burmistrza potwierdził, że najbardziej zagraża ta część muru, która jest przy dawnym PGR.

Radny Pan Krzysztof Suchocki powiedział, że bardzo dobrze, że mur jest odgrodzony, bo to zapewnia nam bezpieczeństwo. Zwrócił się do Pana Burmistrza mówiąc, iż jest coraz więcej ludzi, którzy chwalą się tym, że to oni załatwili, że mur jest zabezpieczony. Zapytał czy to faktycznie Pan Burmistrz załatwił odgrodzenie muru.

Burmistrz powiedział, iż wystąpił z pismem i poprosił o spotkanie po to, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Zwracając się do Radnego Suchockiego zaprzeczył, iż sam zabezpieczył mur. Dodał, iż dawniej były tabliczki informujące o zagrożeniu i ich nie postawiła gmina, tylko właściciel muru. Tak samo jest w przypadku zabezpieczeń, które są postawione obecnie – zrobiły to osoby za to odpowiedzialne.

Radny Pan Krzysztof Suchocki wyjaśnił, że tu wcale nie chodzi o mur, który Burmistrz miałby fizycznie odgrodzić, bo mur podlega pod drogi powiatowe i starostwo. Radny chciał potwierdzenia, że to Pan Burmistrz wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie tego miejsca.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski powiedział, że mur został zabezpieczony kilka dni po spotkaniu, które miało miejsce 5 lutego z Panem Starostą w urzędzie.

Burmistrz nadmienił, że spotkanie z Panem Starostą było owocne i przyniosło wiele dobrego. Dodał, że bardzo dziwi go wypowiedź na sesji i artykuł w prasie dlatego też, chciałby to sprostować.

Przewodniczący Rady Miejskiej odniósł się do wypowiedzi Radnego Pana Wojciecha Budzyńskiego, który stwierdził, że prasa pisze jednostronnie i trzeba się do tego przyzwyczajać. Powiedział, że jest bez różnicy czy jest to gazeta lokalna czy ogólnopolska to powinna pisać rzetelnie i zasięgać informacji od zainteresowanych stron.

Radny Pan Wojciech Budzyński powiedział, że zgadza się z wypowiedzią Przewodniczącego Rady Miejskiej. Dodał, iż prawdziwy dziennikarz powinien zasięgnąć prawdziwych informacji z jednej i z drugiej strony, ale w przypadku tej gazety to nie ma miejsca. Ponownie zasugerował, że jeżeli informacje są nieprawdziwe to trzeba zwrócić się o sprostowanie.

Radna Pani Justyna Składanowska nadmieniła, że mamy dwie lokalne gazety i obie są stronnicze.

Pan XXXXXXXXX XXXXXXXXXX powiedział, że wszystkie informacje zawarte w prasie poszły w świat, aczkolwiek istnieje coś takiego jak Komisja Etyki Mediów. Kiedy pojawia się blef publicystyczny trzeba wystąpić z czymś takim tylko i wyłącznie do komisji.

Więcej pytań nie było.

Pkt 11

Wolne wnioski i informacje

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski poinformował, że Radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych. Poprosił, aby wypełnić druki według stanu na dzień 31 grudnia 2018 i złożyć w biurze rady do końca kwietnia w dwóch egzemplarzach wraz z dołączonymi PIT-ami.

Radny Pan Andrzej Meller przedstawił następujące informacje:

-         podziękował za przystanek dla dzieci, który powstał w jego okręgu;

-         podziękował o załatanie drogi Wólka-Likiec, ale poprosił, aby w przyszłości pomyśleć o przebudowie chociaż części tej drogi, gdzie jeździ autobus;

-         poinformował, że droga Likiec-Rogowo będzie robiona z Funduszu Sołeckiego;

-         podziękował za postawienie drugiej tablicy ogłoszeń;

-         poinformował i podziękował, że będzie rozwiązany problem dociągnięcia wody do Państwa XXXXXXXXXXXX;

-         poprosił o postawienie lampy przy drodze w miejscowości Rumunki Skępskie.

Pan Burmistrz odniósł się do wypowiedzi Radnego Mellera i powiedział, że w miarę możliwości finansowych będą realizowane poszczególne inwestycje, ale zaznaczył, że nie będzie niczego obiecywał. A z oświetleniem na tym terenie wiążą się bardzo duże koszty, bo nie ma tam ani projektu na to, ani słupów. Jest to inna skala problemu.

Radny Pan Wojciech Budzyński poruszył następujące kwestie:

-         poinformował, że nad Jeziorem Wielkim, przy ulicy Plażowej są działki prywatne i ktoś to zaczął sprzątać, wycinać drzewa i jest szansa, że będzie to w końcu przyzwoicie wyglądać;

-         zaproponował, aby wyremontować pomost nad Jeziorem Wielkim, wymienić część barierek, pomalować, żeby jeszcze bardziej nie niszczał;

-         przypomniał, że za 8 487,00zł zostało wykonane oświetlenie LED w miejscowości Zajeziorze i poprosił o ustawienie takich lamp na ulicy Bagiennej, gdzie stoją dwa słupy, które można do tego wykorzystać;

-         poinformował swoich wyborców o tym, co usłyszał na Komisji – droga na ulicy Bagiennej zostanie trochę wyrównana do świąt;

-         poinformował również, że na dobrej drodze jest zamontowanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych przy sklepie Lewiatan.

Radny Pan Andrzej Podlas poinformował, że między okopem, a ulicą Plażową jest „dziki” przejazd i tam motocykliści urządzają sobie wyścigi. Zapytał czy nie byłoby możliwości, żeby ustawić tam jakieś słupki, żeby ograniczyć te wyścigi, bo tam dużo ludzi chodzi na spacery, często z dziećmi. Burmistrz zapewnił, że odpowiedni pracownicy przyjrzą się tej sprawie i odpowiednie kroki zostaną podjęte.

Radny Pan Krzysztof Suchocki powiedział, że się cieszy, że powstają nowe inwestycje, że pojawiają się w budżecie, ale poprosił, aby pochylić się również nad budową placu zabaw i siłowni plenerowej pomiędzy okręgiem 1 i 2 oraz żeby zrobić chociaż projekt przebudowy ulicy Sportowej.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska skierowała 3 pytania do Radnego Pana Ryszarda Szewczyk:

-         czy zostały postawione ławki przy ulicy Spacerowej?

-         czy drzewa na okopie, które były atakowane przez bobry są już zabezpieczone siatką?

-         czy coś wiadomo na temat drzewa, które ogranicza widoczność, a które rośnie koło Państwa Wojciechowskich w miejscowości Wioska?

Radny Pan Ryszard Szewczyk odpowiedział, że dwie ławki będą postawione na ulicy Spacerowej. Drzewa są zaznaczone, które mają być zabezpieczone i jest już kupiona siatka.

Radny Pan Benedykt Krupiński powiedział, że są zrobione projekty na podłączenie wody do dwóch rodzin i zapytał kiedy będzie to zrobione. Pan Burmistrz poinformował, że w tej chwili nie udzieli odpowiedzi, bo musi to ustalić z pracownikiem merytorycznym.

Na koniec Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski złożyli najlepsze życzenia na zbliżające się święta Wielkanocne.

Pkt 12

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Janusz Kozłowski zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM VI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Na tym obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Skępem
Źródło informacji:Alina Nowakowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2019-05-09 13:50:52
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2019-05-09 13:53:09
Ostatnia zmiana:2019-05-09 13:53:27
Ilość wyświetleń:166
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij