Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKĘPE
INFORMUJE

O MOZLIWOSCI UZYSKANIA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO

 

I. Podmioty uprawnione:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, o których mowa w art. 12 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, prowadzące działalność statutową na terenie Miasta i Gminy Skępe.

II. Rodzaj zadania:

Dotacja zostaje udzielona na następujące zadania publiczne:

1) utrzymanie gotowości ratowniczej;

2) prowadzenie działań ratowniczych;

3) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników;

4) utrzymanie w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;

5) prowadzenie dokumentacji wypadków.

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Dotacja zostanie udzielona z pominięciem konkursu, na skutek oferty złożonej, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz. 2057). Oferta powinna zawierać, w szczególności:

1)   szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;

2)   termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3)   kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania;

4)   informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

5)   informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych, w tym pochodzących z innych źródeł.

2. Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od dnia zawarcia umowy dotacyjnej do dnia 31 grudnia 2019 roku.      

IV. Wysokość środków publicznych przeinaczonych na realizację zadania w 2019 r.:

1.Na realizację zadania w 2019 roku przeznaczono kwotę w wysokości 10 000,00 zł.

2. Kwota ta może ulec zmniejszeniu, jeżeli zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Miasta i Gminy Skępe w części przeznaczonej na realizacje zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia niniejszej informacji lub w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem.

3. Złożenie oferty na realizacje zadania publicznego nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji celowej we wnioskowanej wysokości.

V. Termin  i warunki składania ofert:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057). Wzór ofert dostępny jest stanowi załącznik do niniejszej informacji.

2. Oferta wraz z załącznikami musi być opieczętowana i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Kopie dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem i również podpisane przez osoby upoważnione na każdej stronie.

3. Do oferty powinny być załączone niżej wymienione załączniki:

1) potwierdzenie uprawnień podmiotu do wykonywania ratownictwa wodnego, tj. posiadanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, wydanej na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;

2) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólna niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

4) statut lub równoważny dokument (uchwała właściwego organu) określający zakres prowadzonej działalności, stanowiącej działania w sferze pożytku publicznego,

5) wykaz ratowników wodnych wraz ze z kserokopiami ich kwalifikacji,

6) harmonogram płatności,

7) oświadczenie oferenta, o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne;

8) oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko oferentowi postepowania egzekucyjnego na podstawie przepisów prawa cywilnego i administracyjnego,

9) wykaz posiadanego sprzętu pływającego i ratowniczego do wykonania zadania w zakresie ratownictwa.

4. Oferty z dopiskiem ”Oferta realizacji zadania - bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie Miasta i Gminy Skępe 2019” należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny :

Urząd Miasta i Gminy w Skępem

ul. Kościelna 2

87-630 Skępe

lub złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem w terminie do dnia 6 czerwca 2019 r. do godziny 14:00. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data  wpływu przesyłki do Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

5. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać przygotowana w sposób uniemożliwiający wypadniecie jakiegokolwiek dokumentu z oferty(segregator, teczka).

6. Oferty złożone na innych drukach , niekompletne, niespełniające warunków wskazanych w pkt. III ust. 2  niniejszej informacji oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Przy rozpatrywaniu ofert na realizacją zadania Burmistrz Miasta i Gminy Skępe:

1)   dokonuje oceny możliwości i realizacji zdania publicznego przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego;

2)   ocenia przedstawioną kalkulacje kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3)   ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób je realizujących;

4)   oczenia czy zadanie spełnia wymogi określone uchwałą;

5)   ustala zakres terytorialny realizacji zadania;

6)   ustala planowany udział środków finansowych własnych i środków z innych źródeł na realizacje zadania;

7)   ustala planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków podmiotu uprawnionego.

VII. Udzielenie dotacji:

1.   Decyzje o przyznaniu dotacji celowej podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Skępe w formie odrębnego zarządzenia.

2.   Przyznanie dofinansowania w formie dotacji celowej następuje, pod rygorem nie ważności, na podstawie pisemnie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Skępe a podmiotem uprawnionym do wykonania ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Skępe.

 

 

 

informacja o przyznaniu dotacji na realizacje zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Skępe w roku 2019

 

L.P.

Tytuł zadania

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

Ratownictwo wodne na terenie Miasta i Gminy Skępe

Lipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

10.000,00

 

 

 

 

 

 

Załączniki

01. Informacja o konkursie (856.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02. Zarządzenie (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03. Wzór oferty (242.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04. Wzór umowy (107kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
05. wzór sprawozdania (176.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie ogłoszenia informacji o uzyskaniu dotacji na realizacje zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Skępe (313.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta i Gminy w Skępem
Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2019-05-23 10:16:19
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2019-05-23 10:18:59
Ostatnia zmiana:2019-07-23 09:50:36
Ilość wyświetleń:179

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij