Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Uchwała nr XIII/76/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019

Uchwała Nr XIII/76/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 268)  zmienionej:

Zarządzeniem Nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 2 stycznia 2019 r.,

Uchwałą Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 4/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 stycznia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 10/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 lutego 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lutego 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 marca 2019 r.,

Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 kwietnia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 4 kwietnia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 kwietnia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 27/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 maja 2019 r.,

Uchwałą Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 maja 2019 r.,

Uchwałą Nr X/60/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 41/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 czerwca 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 43/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 lipca 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 46/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 22 lipca 2019 r.,

Uchwałą Nr XI/62/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 sierpnia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 sierpnia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 sierpnia 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 11 września 2019 r.,

Uchwałą Nr XII/67/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 59/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 października 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 65/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 października 2019 r.                                                                      wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 39.993.714,95 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 36.861.149,99 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3.132.564,96 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.955.864,67 zł  zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 43.757.583,95 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 35.834.533,07 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.923.050,88 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.955.864,67 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3.763.869,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

z zaciągniętych pożyczek  w kwocie           1.800.000,00 zł

z zaciągniętych kredytów  w kwocie            1.400.000,00 zł

z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 563.869,00 zł"

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.792.527,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.028.658,00 zł".

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2019 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4" do niniejszej uchwały.

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu    – w kwocie    2.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   – w kwocie    3.200.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   
tytułu emisji papierów wartościowych oraz   
zaciągniętych pożyczek i kredytów    – w kwocie 828.658,00 zł,

7) § 12 otrzymuje brzmienie „§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. w kwocie 333.864,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5" do niniejszej uchwały.

8) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13.  Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu              – w kwocie 2.000.000,00 zł,             

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   – w kwocie  3.200.000,00 zł,

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   
tytułu emisji papierów wartościowych oraz   
zaciągniętych pożyczek i kredytów   – w kwocie 828.658,00 zł,

na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.500.000,00 zł.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy).

4) lokowania wolnych środków budżetowych  na rachunkach  bankowych  w innych  bankach niż bank  prowadzący obsługę budżetu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/76/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 października 2019 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/76/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 października 2019 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIII/76/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 października 2019 r.
Zalacznik3a.pdf

Dochody zlecone


Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XIII/76/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 października 2019 r.
Zalacznik3b.pdf

Wydatki zlecone


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/76/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 października 2019 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/76/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 października 2019 r.
Zalacznik5.pdf

Fundusz sołecki


Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 731.671,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2019 w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”  rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”  § 2030 /+/ 139.780,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2019 w dziale 855 „Rodzina”  rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”  § 2010 /+/ 3.892,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w Uchwale Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

3)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z podpisaną umową Nr UM_WR.433.1.243.2019 pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Miastem i Gminą Skępe w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność” /+/ 587.999,79 zł dotyczącą realizacji  projektu pn. „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!”, który dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wydatki zwiększa się o kwotę 731.671,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1)      Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2019 w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”  rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” /+/ 139.780,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2)      Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2019 w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” /+/ 3.892,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w Uchwale Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

3)      Dokonuje się  zmian w załączniku Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne w 2019 r.” poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup Zestawu do Terapii Integracji Sensorycznej do prowadzenia indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach dydaktyczno - edukacyjnych do Szkoły Podstawowej w Wólce w ramach projektu pn. Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!” dział  801 „Oświata i wychowanie”  rozdział  80195 „Pozostała działalność” /+/ 17.630,01 zł.

Zadanie polega na zakupie do Szkoły Podstawowej w Wólce zestawu do terapii integracji sensorycznej. Wykorzystywany on będzie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach dydaktyczno – edukacyjnych tj. redukcji rozpoznanych wśród nich deficytów. Inwestycja realizowana jest w związku z wdrażanym projektem pn. „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!”, który dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach wydatków bieżących wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!”. Polega ono na zakupie wyposażenia sal dydaktycznych, w tym sal komputerowych w niezbędny sprzęt będący podstawą organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz uczniów o specjalnych potrzebach dydaktyczno-edukacyjnych.

Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021 na kwotę 866.176,68 zł w tym:

 • rok 2019 /+/ 570.369,78 zł,
 • rok 2020 /+/ 244.701,32 zł,
 • rok 2021 /+/   51.105,58 zł.

4) W związku ze złożonymi przez sołectwa wnioskami w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu urealnia się załącznik Nr 5 pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.” w poniższych sołectwach:

a) sołectwo Czermno:

 • dział 900 rozdział  90095 § 4210 /-/ 2.000,00 zł - „Zakup elementów siłowni plenerowej”
 • dział 600 rozdział  60016 § 4210 /+/ 2.000,00 zł - „Zakup materiałów do remontu dróg”,

b) sołectwo Wólka :

 • dział 921 rozdział  92105 § 4210 /+/ 195,00 zł - „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,
 • dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 195,00 zł - „Odśnieżanie dróg”,
 • dział 926 rozdział 92695 § 4210 /+/ 1.000,00 zł „Zakup strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej z sołectwa Wólka”,
 • dział 921 rozdział  92109 § 4210 /+/ 3.100,00 zł - „Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wólce”,
 • dział 754 rozdział 75412 § 4210 /-/ 4.100,00 zł „Zakup sprzętu pożarniczo – ratowniczego dla OSP Wólka"

c) sołectwo Moczadła :

 • dział 921 rozdział 92105  § 4210 /-/ 31,00 zł, § 4220 /-/ 345,00 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,
 • dział 010 rozdział 01009 § 4300 /+/ 376,00 zł „Melioracje  – konserwacje gminnych rowów melioracyjnych”

d) sołectwo Lubówiec :

 • dział 921 rozdział 92105  § 4210 /-/ 200,00 zł, § 4220 /-/ 335,00 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,
 • dział 921 rozdział  92109 § 4210 /+/ 883,00 zł - „Zakup elementów ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Lubówcu”,
 • dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 348,00 zł „Odśnieżanie dróg”.

e) sołectwo Żuchowo:

 • dział 921 rozdział 92105 § 4210 /-/ 45,00 zł, § 4220 /-/ 45,00 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,
 • dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 430,00 zł „Rozgraniczenie drogi gminnej od mostku do skrętu w miejscowości Żuchowo”,
 • dział 010 rozdział 01009 § 4210 /+/ 520,00 zł „Zakup materiałów do naprawy przepustu”.

f) sołectwo Boguchwała:

 • dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 324,00 zł „Odśnieżanie dróg gminnych”,
 • dział 600 rozdział 60016 § 4210 /+/ 324,00 zł „Zakup materiałów do remontu dróg”,

g) sołectwo Łąkie:

 • dział 921 rozdział 92105 § 4210 /-/ 150,00 zł, § 4190 /-/ 154,00 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,
 • dział 900 rozdział 90095 § 4210 /+/ 304,00 zł „Zakup farb i materiałów na odnowienie elementów placu zabaw dla dzieci”,
 • dział 926 rozdział 92605 § 4210 /-/ 3.500,00 zł „Zakup elementów ogrodzenia boiska sportowego w Łąkiem”,
 • dział 926 rozdział 92605 § 4210 /+/ 3.500,00 zł „Zakup elementów ogrodzenia, materiałów do wykonania ogrodzenia oraz nawozu na boisko sportowe w Łąkiem”,

h) sołectwo Jarczewo:

 • dział 921 rozdział 92105 § 4210 /-/ 494,00 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,
 • dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 297,00 zł  „Odśnieżanie dróg gminnych”,
 • dział 600 rozdział  60016 § 4210 /+/ 791,00 zł  „Zakup dwóch luster drogowych w celu zamontowania na drodze gminnej w miejscowości Jarczewo”

i) sołectwo Franciszkowo:

 • dział 010 rozdział 01009 § 4300 /-/ 2.000,00 zł „Melioracje  – konserwacje gminnych rowów melioracyjnych”
 • dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 195,00 zł „Odśnieżanie dróg gminnych”,
 • dział 600 rozdział 60016 § 4210 /+/ 2.195,00 zł „Zakup materiałów do remontu dróg”.

j) sołectwo Sarnowo:

 • dział 900 rozdział  90015 § 4210 /-/ 3.000,00 zł  „Zakup zabudowy oprawy wraz z montażem”,
 • dział 600 rozdział  60016 § 4210 /+/ 3.000,00 zł  „Zakup materiałów do remontu dróg”.

k) sołectwo Żagno:

 • dział 921 rozdział 92109 § 4210 /+/ 246,00 zł „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Józefkowie”,
 • dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 746,00 zł  „Odśnieżanie dróg gminnych”,
 • dział 600 rozdział  60016 § 4210 /+/ 500,00 zł  „Zakup lustra drogowego w celu zamontowania na skrzyżowaniu dróg w sołectwie Żagno”.

l) sołectwo Huta:

 • dział 921 rozdział  92105 § 4210 /-/ 15,00 zł, § 4220 /-/ 102,00 zł- „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,
 • dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 14,00 zł  „Odśnieżanie dróg gminnych”,
 • dział 926 rozdział 92695 § 4210 /+/ 800,00 zł „Zakup strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej”,
 • dział 921 rozdział  92109 § 4210 /-/ 669,00 zł - „Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Hucie”.

ł) sołectwo Likiec:

 • dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 352,00 zł  „Odśnieżanie dróg gminnych”,
 • dział 921 rozdział  92109 § 4210 /+/ 352,,00 zł - „Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Likcu”.

5) Urealnia się plan wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skępem w następujący sposób:

 • dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /-/ 10.000,00 zł,
 • dział 801 rozdział  80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji    nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” /-/ 19.000,00 zł,
 • dział 854 rozdział 85401 „Świetlice szkolne” /+/ 29.000,00 zł.

6)      Urealnia się plan wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach  i rozdziałach:

 • dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” /-/ 43.900,00 zł,
 • dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu”  /±/4.000,00 zł,
 • dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” /+/ 16.000,00 zł,
 • dział 757 rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty – pożyczki” /+/ 100.000,00 zł,
 • dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /-/ 30.000,00 zł,
 • dział 852 rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” /+/ 40.000,00 zł,
 • dział 900 rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” /-/ 35.000,00 zł,
 • dział 900 rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” /-/ 8.000,00 zł,
 • dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” /-/ 7.000,00 zł,
 • dział  900 rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” /-/ 27.060,00 zł,
 • dział 921 rozdział 92113 „Centra kultury i sztuki” /-/ 5.040,00 zł.

 

7)      Zwiększa się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r. zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

 

 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

- za uchwałą oddano 10 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosy,

    - wstrzymujących się głosów oddano 3.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XIII-76-2019 - projekt (5.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XIII.76.2019.2019 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XIII.76.2019.2019 (3.1MB) Zapisz dokument  
wyniki głosowania Nr XIII-76-2019 (217.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Skępem
Źródło informacji:Alina Nowakowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2019-10-22 13:44:55
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2019-10-22 13:49:48
Ostatnia zmiana:2019-11-22 11:17:56
Ilość wyświetleń:164

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij