Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Dostawa sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego, wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno – dydaktycznych, wyposażenia sal przedmiotowych oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Dostawa sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego, wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno – dydaktycznych, wyposażenia sal przedmiotowych oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.17.2019

 

W dniu 21.11.2019 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 625373-N-2019

 

Ogłoszenie nr 625373-N-2019 z dnia 2019-11-21 r.

Miasto i Gmina Skępe: Dostawa sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego, wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno – dydaktycznych, wyposażenia sal przedmiotowych oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie pn. „Dostawa sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego, wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno – dydaktycznych, wyposażenia sal przedmiotowych oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe” jest częścią projektu pn. „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (umowa nr UM_WR.433.1.243.2019)

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Skępe, krajowy numer identyfikacyjny 91086656000000, ul. ul. Kościelna  2 , 87-630  Skępe, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 878 521, e-mail k.jaworski@skepe.pl, faks 542 877 204.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.skepe.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.skepe.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.skepe.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
poczta, kurier, osobiście
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego, wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno – dydaktycznych, wyposażenia sal przedmiotowych oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe
Numer referencyjny: UMiG.271.2.17.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego, wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno – dydaktycznych, wyposażenia sal przedmiotowych oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Zamówienia podzielone jest na następujące części: 1) Część I: Dostawa sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego, 2) Część II: Dostawa wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno – dydaktycznych, 3) Część III: Dostawa wyposażenia sal przedmiotowych, 4) Część IV: Dostawa pozostałego wyposażenia. 4. Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub większej liczby części. 5. Wymienione wyżej elementy wyposażenia należy dostarczyć za porozumieniem z Zamawiającym w następujące lokalizacje: 1) Szkoła Podstawowa w Skępem, ul. Al. 1 Maja 89, 87-630 Skępe, 2) Szkoła Podstawowa w Wólce, Wólka 133 B, 87-630 Skępe, 3) Szkoła Podstawowa w Czermnie, Czermno 19A, 87-630 Skępe. 6. Sprzęt będący przedmiotem dostawy oraz wszystkie jego elementy muszą być fabrycznie nowe (nieużywane). 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, dostaw oraz zastosowanych podzespołów i materiałów. 8. Ewentualne zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów i nazw własnych zamawianego asortymentu i wyposażenia służą tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianego sprzętu i wyposażenia, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych i doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych od podanych w opisie przedmiotu zamówienia pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) w stosunku do produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty określone za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i wyposażenie spełniają wymogi określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne wymaganym przez Zamawiającego. 9. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe Dodatkowe kody CPV: 30213100-6 Komputery przenośne 30213200-7 Komputer tablet 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy 72700000-7 Usługi w zakresie sieci komputerowej 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 37524100-8 Gry edukacyjne 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 39150000-8 Różne meble i wyposażenie 30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów 30197630-1 Papier do drukowania 10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 11. Podwykonawcy: 1) Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia do powierzenia podwykonawcom. 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy. 3) Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo na części zamówienia wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trybie określonym w art. 6471 Kodeksu cywilnego stosowanych odpowiednio. Nie wyraża się zgody na powierzenie całości lub części dostaw lub usług podwykonawcy w innym trybie, bez względu na to, czy Zamawiający powziął i kiedy powziął informację o takim powierzeniu. Zamawiający ma prawo żądania usunięcia podwykonawcy, na którego nie wyraził zgody. Do zawierania umów o podwykonawstwo oraz rozliczeń z tego tytułu stosuje się również zapisy art. 143a – 143c ustawy Prawo zamówień publicznych stosowanych odpowiednio. 4) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników. 5) Pozostałe warunki dotyczące podwykonawstwa określa wzór umowy – załącznik nr 4.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30213100-6

30213200-7

48000000-8

48190000-6

30236000-2

72700000-7

39162100-6

37524100-8

39162110-9

39150000-8

30125110-5

30197630-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Część I: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Część II: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Część III: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Część IV: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Część I: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Część II: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Część III: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Część IV: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże wykonanie/dysponowanie: Część I: 1) należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 dostaw polegających na dostawie sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy i 00/100 złotych) dla każdej dostawy; Część II: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Część III: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Część IV: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy – wyszczególnionych w § 8 ust. 1 i 2 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /Wymagana forma dokumentu – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/; 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /Wymagana forma dokumentu – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/; 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy /Wymagana forma dokumentu – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia /Wymagana forma dokumentu – oryginał, a w przypadku dowodów kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzający spełnienie warunku wskazanego §6 ust. 3 pkt. 1 SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ) /Wymagana forma dokumentu – oryginał, a w przypadku dowodów kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty zgodny z załączonym wzorem (załącznik nr 1 do SIWZ) /Wymagana forma dokumentu – oryginał/; 2. Wypełniony i podpisany Wykaz cen zgodny z załączonym wzorem (załącznik nr 1a do SIWZ) /Wymagana forma dokumentu – oryginał/; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia /Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie/.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium wyłącznie w odniesieniu do części I zamówienia w wysokości 5.000,00 PLN, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.12.2019 r. do godz. 12:00 i winno obejmować okres związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 310). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Skępem Nr 04 9546 0004 2001 0000 0749 0039 z dopiskiem „Wadium na Dostawę sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego, wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno – dydaktycznych, wyposażenia sal przedmiotowych oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe – część I zamówienia”. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 9. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i ust.5 ustawy Pzp. 10. W trakcie postępowania przetargowego czas związania ofertą może ulec przedłużeniu o oznaczony okres, co pociąga za sobą obowiązek przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 11. Odmowa wyrażenia przez Wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie spowoduje utraty wadium.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany podwykonawców, zmiany zakresu dostaw lub usług powierzonych podwykonawcom lub zgłoszenia ich udziału, przy czym jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana, rezygnacja (albo wyprowadzenie) z podwykonawcy, który jest jednocześnie podmiotem, na którego zasobach Wykonawca będzie polegać podczas realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych na podstawie art 22 ust 1 i 1a ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 3) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, stany nadzwyczajne, zamknięcie granic, które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin jej realizacji, 4) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający uzna je za zasadne, 2. Możliwe jest również dokonanie zmiany umowy w przypadku: a) każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. zmiana technologii, która powoduje, że dostarczony asortyment będzie miał lepsze parametry), b) rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, c) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, d) zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, e) zmiany części asortymentu na inny niż określony w ofercie Wykonawcy w przypadku, gdy z obiektywnych przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy nie jest możliwa dostawa asortymentu wskazanego w ofercie np. w przypadku zaprzestania produkcji tego sprzętu lub zaprzestania jego importu do Polski; w takim przypadku Wykonawca może zaproponować inny sprzęt o parametrach nie gorszych, od zaproponowanych w ofercie i zobowiązany jest do utrzymania cen jednostkowych. 3. W przypadkach związanych ze zmianą terminu realizacji zamówienia może on ulec przedłużeniu, nie dłużej niż o czas trwania niezależnych od Wykonawcy okoliczności skutkujących jego niedotrzymaniem. 4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 5. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-02, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 30213200-7, 48000000-8, 48190000-6, 30236000-2, 72700000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena wykonania zamówienia

60,00

Okres gwarancji na dostarczony sprzęt i wyposażenie

20,00

Termin dostawy

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno – dydaktycznych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 37524100-8, 39162110-9, 39150000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena wykonania zamówienia

60,00

Termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Dostawa wyposażenia sal przedmiotowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39150000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena wykonania zamówienia

60,00

Termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Dostawa pozostałego wyposażenia

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30197630-1, 30197630-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena wykonania zamówienia

60,00

Termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego, wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno – dydaktycznych, wyposażenia sal przedmiotowych oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.17.2019 na Dostawa sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego, wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno – dydaktycznych, wyposażenia sal przedmiotowych oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe zostało złożonych 6 ofert:

 

Część I: Dostawa sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego:

 

I.              Pestar Sp. z o.o.

ul. Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański

1.     Cena oferty: 289.226,75 zł brutto;

2.     Termin wykonania zamówienia: 10 dni kalendarzowych liczony od dnia następującego po dniu zawarcia umowy;

3.     Okres gwarancji: 36 miesięcy;

4.     Warunki płatność: zgodnie z SIWZ.

 

II.             CEAZR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom

1.     Cena oferty: 340.834,25 zł brutto;

2.     Termin wykonania zamówienia: 10 dni kalendarzowych liczony od dnia następującego po dniu zawarcia umowy;

3.     Okres gwarancji: 36 miesięcy;

4.     Warunki płatność: zgodnie z SIWZ.

 

III.           Altech spółka jawna Zdzisław pająk, Artur Pająk

ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

1.     Cena oferty: 293.956,34 zł brutto;

2.     Termin wykonania zamówienia: 10 dni kalendarzowych liczony od dnia następującego po dniu zawarcia umowy;

3.     Okres gwarancji: 36 miesięcy;

4.     Warunki płatność: zgodnie z SIWZ.

 

IV.           Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 323.360,50 zł brutto.

 

Część II: Dostawa wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno – dydaktycznych:

 

I.              VICTOR – Paweł Dulny

ul. Wybickiego 10e/6, 87-100 Toruń

1.     Cena oferty: 82.598,88 zł brutto;

2.     Termin wykonania zamówienia: 30 dni kalendarzowych liczony od dnia następującego po dniu zawarcia umowy;

3.     Okres gwarancji: zgodnie z SIWZ;

4.     Warunki płatność: zgodnie z SIWZ.

 

II.             Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 55.755,67 zł brutto.

 

Część III: Dostawa wyposażenia sal przedmiotowych:

 

I.              BitWork Mariusz Stankiewicz

ul. Chabrowa 17, 05-091 Ząbki

1.     Cena oferty: 167.427,51 zł brutto;

2.     Termin wykonania zamówienia: 10 dni kalendarzowych liczony od dnia następującego po dniu zawarcia umowy;

3.     Okres gwarancji: zgodnie z SIWZ;

4.     Warunki płatność: zgodnie z SIWZ.

 

II.             Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 160.129,85 zł brutto.

 

Część IV: Dostawa pozostałego wyposażenia:

 

I.              Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Materbiur” Robert Niedźwiecki

ul. Dąbrowskiego 15B, 93-177 Łódź

1.     Cena oferty: 2.512,89 zł brutto;

2.     Termin wykonania zamówienia: 10 dni kalendarzowych liczony od dnia następującego po dniu zawarcia umowy;

3.     Okres gwarancji: zgodnie z SIWZ;

4.     Warunki płatność: zgodnie z SIWZ.

 

II.             Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.882,14 zł brutto.

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale, a w przypadku dowodów w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 

Skępe, 02.12.2019 r.

 

 

 

 

 

      Piotr Wojciechowski

                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Dostawę sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego, wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno – dydaktycznych, wyposażenia sal przedmiotowych oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.17.2019 na Dostawę sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego, wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno – dydaktycznych, wyposażenia sal przedmiotowych oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w częściach I, III i IV zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:

 

Część I: Dostawa sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego:

Pestar Sp. z o.o.
ul. Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

Pestar Sp. z o.o.

ul. Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60,00 pkt

Liczba punktów  w kryterium Okres gwarancji na dostarczony sprzęt i wyposażenie (G)

20,00 pkt

Termin dostawy (T)

20,00 pkt

Razem

100,00 pkt

4

Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

CEAZR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

50,92 pkt

Liczba punktów  w kryterium Okres gwarancji na dostarczony sprzęt i wyposażenie (G)

20,00 pkt

Termin dostawy (T)

20,00 pkt

Razem

90,92 pkt

5

Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

Altech spółka jawna Zdzisław pająk, Artur Pająk

ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

59,03 pkt

Liczba punktów  w kryterium Okres gwarancji na dostarczony sprzęt i wyposażenie (G)

20,00 pkt

Termin dostawy (T)

20,00 pkt

Razem

99,03 pkt

 

Część III: Dostawa wyposażenia sal przedmiotowych:

BitWork Mariusz Stankiewicz
ul. Chabrowa 17, 05-091 Ząbki

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

4

Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

BitWork Mariusz Stankiewicz

ul. Chabrowa 17, 05-091 Ząbki

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60,00 pkt

Termin dostawy (T)

40,00 pkt

Razem

100,00 pkt

 

Część IV: Dostawa pozostałego wyposażenia:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Materbiur” Robert Niedźwiecki
ul. Dąbrowskiego 15B, 93-177 Łódź

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Materbiur” Robert Niedźwiecki

ul. Dąbrowskiego 15B, 93-177 Łódź

 

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60,00 pkt

 

Termin dostawy (T)

40,00 pkt

 

Razem

100,00 pkt

 

 

Jednocześnie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Miasto i Gmina Skępe unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części II: Dostawa wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno – dydaktycznych, w związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Skępe, 06.12.2019 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego, wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno –dydaktycznych, wyposażenia sal przedmiotowych oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.17.2019 na Dostawę sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego, wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno – dydaktycznych, wyposażenia sal przedmiotowych oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skępe zamówienie zostało udzielone następującym wykonawcom:

 

Część I: Dostawa sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego:

Pestar Sp. z o.o.
ul. Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański

Data udzielenia zamówienia: 17.12.2019 r.

 

Część III: Dostawa wyposażenia sal przedmiotowych:

BitWork Mariusz Stankiewicz
ul. Chabrowa 17, 05-091 Ząbki

Data udzielenia zamówienia: 17.12.2019 r.

 

Część IV: Dostawa pozostałego wyposażenia:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Materbiur” Robert Niedźwiecki
ul. Dąbrowskiego 15B, 93-177 Łódź

Data udzielenia zamówienia: 17.12.2019 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.12.2019 r. 510280590-N-2019.

 

Skępe, 27.12.2019 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki

00.00.Ogloszenie_o_zamowieniu (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.00.SIWZ (292kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02.00.Zalacznik_nr_1 (127kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.00.Zalacznik_nr_1a (586.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04.00.Zalacznik_nr_2 (87.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
05.00.Zalacznik_nr_3 (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
06.00.Zalacznik_nr_4 (122.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
07.00.Zalacznik_nr_5 (448.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
08.00.Zalacznik_nr_6 (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
09.00.Zalacznik_nr_7 (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10.00.Wyjasnienie_tresci_SIWZ_nr_1 (291.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.00.Informacja_o_zlozonych_ofertach (481.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12.00.Wyniki_postepowania (636kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13.00.Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia (101.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14.00.Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia (58.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta i Gminy w Skępem
Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2019-11-21 10:55:07
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2019-11-21 10:56:02
Ostatnia zmiana:2019-12-27 08:02:48
Ilość wyświetleń:588

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij