Uchwała Nr XV/94/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 268)  zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 2 stycznia 2019 r.,

- Uchwałą Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 4/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 stycznia 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 10/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 lutego 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lutego 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 marca 2019 r.,

- Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 kwietnia 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 4 kwietnia 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 kwietnia 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 27/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 maja 2019 r.,

- Uchwałą Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 maja 2019 r.,

- Uchwałą Nr X/60/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 41/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 czerwca 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 43/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 lipca 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 46/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 22 lipca 2019 r.,

- Uchwałą Nr XI/62/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 sierpnia 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 sierpnia 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 sierpnia 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 11 września 2019 r.,

- Uchwałą Nr XII/67/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 59/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 października 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 65/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 października 2019 r.

- Uchwałą Nr XIII/76/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 pażdziernika 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 października 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 października 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 76/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 listopada 2019 r.

- Uchwałą Nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 79/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 listopada 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 81/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 6 grudnia 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 84/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 13 grudnia 2019 r.                                                                      wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 41.561.015,98 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 38.410.729,02 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3.150.286,96 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.560.544,70 zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały..

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 45.324.884,98 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 38.096.833,10 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.228.051,88 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.560.544,70 zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3.763.869,00 , który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- z zaciągniętych pożyczek  w kwocie           1.800.000,00 

- z zaciągniętych kredytów  w kwocie            1.400.000,00 

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 563.869,00 zł"

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.792.527,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.028.658,00 zł".

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2019 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4" do niniejszej uchwały.

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu    – w kwocie    2.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   – w kwocie    3.200.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   
tytułu emisji papierów wartościowych oraz   
zaciągniętych pożyczek i kredytów    – w kwocie 828.658,00 zł,

7) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13.  Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu              – w kwocie 2.000.000,00 ,             

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   – w kwocie  3.200.000,00 ,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   
tytułu emisji papierów wartościowych oraz   
zaciągniętych pożyczek i kredytów   – w kwocie 828.658,00 zł,

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.500.000,00 .

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy).

4) lokowania wolnych środków budżetowych  na rachunkach  bankowych  w innych  bankach niż bank  prowadzący obsługę budżetu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/94/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/94/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XV/94/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zalacznik3a.pdf

Dochody zlecone


Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XV/94/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zalacznik3b.pdf

Wydatki zlecone


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/94/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne


Uzasadnienie

Dochody zmniejsza się o kwotę 274.863,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1)      Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. WB.I.3120.3.121.2019 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010 /-/ 1.613,00 zł w związku z niewykorzystaniem  w całości przyznanej dotacji.

2)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. WB.I.3120.3.125.2019 w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” § 2010 /+/ 1.841,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie  z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

3)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. WB.I.3120.3.119.2019 w dziale 851 rozdział 85195 „Pozostała działalność” § 2010 /+/ 25,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

4)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019 r. w dziale 758 rozdział 75801 „ Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 /+/ 3.045,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

5)      Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.8.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w dziale 758 rozdział 75802 „ Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2750 /+/ 24.884,00 zł.

6)      Urealnia się plan finansowy dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach
i rozdziałach:

?        dział 020 rozdział 02001 „Gospodarka leśna” /+/  100,00 zł,

?        dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /-/ 79.400,00 zł,

?        dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność”  /+/ 500,00 zł,

?        dział 754 rozdział 75112 „Ochotnicze straże pożarne” /+/ 270,00 zł,

?        dział 756 rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” /-/ 133.866,00 zł,

?        dział 756 rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” /+/ 21.520,00 zł,

?        dział 756 rozdział 75618 „Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” /+/ 1.500,00 zł,

?        dział 756 rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”
/±/ 5.000,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /+/ 2.000,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” /-/ 115.969,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych” /+/ 200,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” /+/ 100,00 zł.

Wydatki zmniejsza się o kwotę 274.863,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1)      Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. WB.I.3120.3.121.2019 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” /-/ 1.613,00 zł w związku z niewykorzystaniem  w całości przyznanej dotacji.

2)      Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. WB.I.3120.3.125.2019 w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”/+/ 1.841,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie  z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

3)      Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. WB.I.3120.3.119.2019 w dziale 851 rozdział 85195 „Pozostała działalność” /+/ 25,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

4)      Urealnia się plan wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach  i rozdziałach:

?        dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /+/ 14.884,00 zł,

?        dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” /+/ 5.000,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /+/ 19.000,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” /+/ 20.999,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” /+/ 8.000,00 zł,

?        dział  900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” /+/ 20.000,00 zł.

 

5)            Urealnienie planu wydatków na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli w niżej podanych jednostkach organizacyjnych:

a) Szkoła Podstawowa w Skępem:

?        dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 22.368,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” /+/ 568,00 zł.

?        dział 801 rozdział 80110 „Gimnazja" /-/ 13.522,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” /+/ 75,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” /-/ 218,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” /-/ 1.067,00 zł,

?        dział 854 rozdział 85401 „Świetlice szkolne”  /+/ 3.796,00 zł.

b)  Szkoła Podstawowa w Wólce:

?                    dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 1.786,00 zł,

?                     dział 801 rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” /-/ 419,00 zł,

?                    dział 801 rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” /-/ 1.367,00 zł,

c)      Szkoła Podstawowa w Czermnie:

?        dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /-/ 78,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” /+/  78,00 zł.

d)      Publiczne Przedszkole w Skępem:

?        dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /-/ 2.316,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80149  „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” /+/ 2.316,00 zł,

e)      Przedszkole Publiczne w Wiosce:

?        dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /±/ 1.435,00 zł,

6)      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4  pn. „Zadania inwestycyjne na 2019 r.” poprzez zmniejszenie planu finansowego na zadanie pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem,” dział 400 rozdział 40002 ‘Dostarczanie wody” /-/ 349.999,00 zł w związku z otrzymanym z Urzędu Skarbowego zwrotem podatku VAT odliczonego od w/w inwestycji.

7)      Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w następujący:

?        dział 851 rozdział 85195 „Pozostała działalność” /±/  3,00 zł,

?        dział 855 rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” /-/ 25.000,00 zł.

 

8) Zwiększa się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r. zgodnie z zał. Nr 3.

 

  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

 

 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

- za uchwałą oddano 11 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosy,

- wstrzymujących się głosów oddano 3.