UCHWAŁA NR XV/95/2019
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019–2035.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019 – 2032 zmienionej:

 - Uchwałą Nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r.

 - Uchwałą Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 kwietnia 2019 r.  

 - Uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2019 r.   

 - Uchwałą Nr X/61/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2019 r.

 - Uchwałą Nr XI/63/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 sierpnia 2019 r.

 - Uchwałą Nr XII/68/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2019 r.

 - Zarządzeniem Nr 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2019 r.,

 - Uchwałą Nr XIII/77/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r.,

 - Uchwałą Nr XIV/93/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2019 r.,

  wprowadza się następujące zmiany:

  1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski