Uchwała Nr XV/96/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2020 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Skępe na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309, poz.1696 i poz.1815) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz.1492) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć do realizacji: 

1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok  2020 dla Miasta i Gminy Skępe -  stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/96/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Gminny Program Rozwiązywania Problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2020 rok

Dział I.
Diagnoza lokalnych problemów alkoholowych

1. Krótka charakterystyka Miasta i Gminy Skępe

 Na terenie Miasta i Gminy Skępe zamieszkuje ok. 7475 mieszkańców, z czego 6021 stanowią osoby powyżej 18 roku życia. Dzieci i młodzieży ok. 1083, w tym uczniów szkoły podstawowej i przedszkoli jest 841;  młodzież ucząca się w szkołach średnich to około 242 osoby, z czego część to młodzież pochodząca spoza terenu Miasta i Gminy.

Przy Urzędzie Miasta i Gminy funkcjonuje Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie 4 osobowym. Członkowie, są przedstawicielami różnych grup zawodowych:

- przedstawiciel służby zdrowia,

- pracownik Policji,

- pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS),

- kurator sądowy,

Na terenie Miasta i Gminy funkcjonuje 7 świetlic środowiskowych, w których prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, opiekuńczo-wychowawcze i sportowo-sprawnościowe. Opieką świetlic objętych jest około 150 dzieci.

Na terenie Miasta i Gminy działa punkt konsultacyjny, w którym prowadzi się poradnictwo specjalistyczne, w tym również psychologiczne.

Dział II.
Celem Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Skępe jest:

1) zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują;

2) promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki;

3) działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień;

4) działania ograniczające dostępność alkoholu i narkotyków osobom nieletnim;

5) programy profilaktyczne w szkołach;

6) zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej dla dzieci z problemami alkoholowymi i narkomanią;

7) zapewnienie pomocy terapeutycznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Skępe związanej z uzależnieniem od alkoholu i innych środków odurzających.

Dział III.
Zadania programu i sposób ich realizacji.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób zagrożonych uzależnieniem:

1) ułatwienie osobom uzależnionym od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych udziału w programach terapeutycznych;

2) informowanie osób uzależnionych o istniejących placówkach terapeutycznych;

3) podejmowanie rozmów i motywowanie skierowanych do dobrowolnego leczenia odwykowego;

4) kierowanie osób potrzebujących pomocy do wyspecjalizowanych przychodni leczenia uzależnień, punktów konsultacyjnych, placówek udzielających pomocy krzywdzonym dzieciom w związku z nadużywaniem napojów alkoholowych lub innych substancji psychoaktywnych;

5) finansowanie szkoleń dla MGKRPA oraz pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

1) podejmowanie działań interwencyjnych mobilizujących osoby uzależnione od alkoholu do dobrowolnego leczenia;

2) podejmowanie wspólnych działań służb i instytucji stosujących procedury „Niebieskiej Karty” – Policji, Służby Zdrowia, Oświaty, Prokuratury, Zespołu Interdyscyplinarnego;

3) współpraca z najbliższymi poradniami, placówkami lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego;

4) wspieranie działań w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych;

5) udzielanie mieszkańcom Miasta i Gminy pomocy terapeutycznej w zakresie problemów uzależnień;

6) kierowanie osób uzależnionych na jednorazowe badania stwierdzające uzależnienie, a także wniosków do sądu o przymusowe leczenie w stosunku do osób, które odmówiły dobrowolnego leczenia na podstawie zgromadzonej dokumentacji.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci z rodzin z problemami uzależnień:

1) prowadzenie na terenie szkół podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży;

2) organizowanie przez MGKRPA imprez profilaktycznych, środowiskowych z finansowaniem lokalnych i ogólnopolskich kampanii profilaktycznych, spektakli i warsztatów dla dzieci i młodzieży jako promocja zabawy bez środków psychoaktywnych, nie więcej jak dwa razy w roku kalendarzowym;

3) organizowanie Miejsko-Gminnego Dnia Dziecka połączonego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy;

4) organizowanie rajdu rowerowego połączonego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Skępe;

5) tworzenie warunków do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć świetlicowych z wykorzystaniem lokali szkolnych, obiektów sportowych oraz innych przystosowanych do prowadzenia zajęć na zasadzie porozumienia Burmistrza i Dyrektorów Szkół lub innych przedstawicieli prawnych obiektu;

6) finansowanie działalności świetlic środowiskowych;

7) promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz dorosłych;

8) edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w tym finansowanie materiałów edukacyjnych, ulotek, informatorów, broszur, itp.;

9) finansowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

1) wspomaganie grup organizacji społecznych, sportowych, szkolnych propagujących w swoich programach profilaktykę alkoholową;

2) wspieranie finansowe i organizacyjne podmiotów zajmujących się problematyką profilaktyki alkoholowej.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:

1) kontrola obiektów handlowych pod kątem realizacji zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 );

2) kontrola obiektów handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim, jak również na kredyt lub pod zastaw;

3) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach sądowych związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych jak również z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział IV.
Warunki realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

1. Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalonego przez Radę Gminy.

2. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Urząd Miasta i Gminy Skępe.

3. Koordynację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. W realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczy Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..

Dział V.
Zasady wynagradzania członków Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Członkom Komisji za udział w posiedzeniach i wykonywaniu zadań określonych programem przysługują wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

1) przewodniczący Komisji - 600,00 zł brutto;

2) członkom Komisji - 500,00 zł brutto.

2. Wynagrodzenie miesięczne przysługiwać będzie w stałej wysokości niezależnie od ilości odbytych posiedzeń Komisji, pracy w Punkcie Konsultacyjnym, przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży alkoholu i przeprowadzonych interwencji kryzysowych w miejscu zamieszkania.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu za który przysługuje wynagrodzenie.

Dział VI.
Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2020

 Ogólna kwota: 83 350,00 złotych. Dział 851, Rozdział 85154

1. Składki na ubezpieczenie społeczne ( 4110) – 4.000,00 złotych.

2. Wynagrodzenie bezosobowe ( 4170) – 30.000,00 złotych, w tym:

1) wynagrodzenie opiekunów świetlic środowiskowych;

2) wynagrodzenie członków komisji;

3) wynagrodzenie dla palaczy;

3. Składki na Fundusz Pracy (4120) – 300,00 zł.

4. Zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) – 4 300,00 złotych w tym:

1) zakup opału.

5. Zakup usług pozostałych ( 4300) – 40 000,00 złotych w tym:

1) teatry i warsztaty profilaktyczne;

2) wynagrodzenie terapeutów.

6. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2330)  - 400,00.

7. Różne opłaty i składki  ( 4430) – 250,00 zł.

8. Zakup środków żywności ( 4220 ) – 3 600 zł.

9. Nagrody konkursowe (4190) – 500,00 zł.


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/96/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2019 r.

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SKĘPE NA ROK 2020
WSTĘP

 Narkomania oznacza stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych (narkotyków), w wyniku czego powstaje uzależnienie.

 Narkomania jako jedno z najpoważniejszych problemów społecznych, niesie ze sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych (HIV, żółtaczka, gruźlica, choroby weneryczne). Ryzyko zgonów wśród narkomanów jest kilkakrotnie wyższe niż w porównywalnej wiekowo populacji generalnej. Zjawisko narkomanii związane jest i powoduje wiele innych problemów społecznych jak marginalizację, ubóstwo, bezdomność, przestępczość, oraz bezrobocie.

 Planowane zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Skępe na rok 2020 i zwane dalej „Programem” skierowane do społeczności lokalnej Miasta i Gminy Skępe, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, którzy w okresie dorastania wykazują tendencje do zachowań ryzykownych oraz rodziców, którzy w wyniku niskiej świadomości i niedostatków wiedzy w zakresie zapobiegania i profilaktyki narkomanii nie są w stanie rozpoznać sytuacji zagrożenia swoich dzieci.

Art.10.  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852) nakłada na gminy obowiązek przeciwdziałania narkomanii uznając to jako zadania własne gminy, które powinny zostać uwzględnione w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

 Do zadań tych należą:

 * Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;

 * Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;

 * Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 * Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;

 * Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Dział I.
CEL GŁÓWNY PROGRAMU

 Ograniczenie i minimalizowanie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży oraz zapobieganie innym patologiom.

 Młodzież ze środowiska wiejsko-miejskiego Miasta i Gminy Skępe dorasta w środowisku, w którym występują takie problemy społeczne jak: bezrobocie, ubóstwo, nadużywanie alkoholu, przemoc rodzinna, agresja, które stanowią ogromne zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. Zadaniem zintegrowanych działań podejmowanych przez rodziców, pomocowe instytucje lokalne, szkoły, placówki wychowawcze, lokalną społeczność jest udzielenie młodzieży i ich rodzinom odpowiedniego wsparcia i pomocy przez szeroką działalność edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną.

Dział II.
ZADANIA PROGRAMU

1. Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód zdrowotnych.

1) prowadzenie porad i konsultacji dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii, udzielanie pomocy psychologicznej;

2) udostępnianie informacji w zakresie możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy terapeutycznej;

3) współpraca programowa z placówkami lecznictwa odwykowego, zakładami opieki zdrowotnej i innymi instytucjami oraz stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką narkomanii.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy z uzależnieniem bądź istnieje takie zagrożenie pomocy psychologicznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

1) prowadzenie poradnictwa psychologicznego i doradztwa terapeutycznego;

2) pomoc dla rodziców dzieci zażywających narkotyki poprzez:

a) informowanie o formach pomocy dzieciom i młodzieży zażywających narkotyki,

b) uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii,

c) Prowadzenie porad dla rodzin, w których występują problemy narkomanii w zakresie rozpoznawania objawów zażywania narkotyków oraz edukacji w zakresie ponoszenia szkód zdrowotnych i społecznych.

3. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania w/w zjawisku.

1) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i lansowanie mody na nieużywanie środków psychoaktywnych wśród społeczności lokalnej;

2) promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wspólnie z rodziną;

3) rozpowszechnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych na temat zdrowego stylu życia
i profilaktyki narkomanii.

4. Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków psychoaktywnych poprzez finansowanie programów profilaktycznych.

1) zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację działań profilaktycznych poprzez udział
w realizowanych programach;

2) motywowanie społeczności do współpracy z instytucjami zajmującymi się problematyką zapobiegania narkomanii i innym patologiom (przemoc, agresja, itp.);

3) realizacja programów profilaktycznych na temat narkomanii;

4) prowadzenie programów edukacyjnych, promujących zdrowy styl życia bez nałogów;

5) dofinansowanie działań profilaktycznych w świetlicach środowiskowych prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci.

Dział III.
FINANSOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU

 Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są dochody uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody własne gminy.

 Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Miasta i Gminy Skępe.

 W realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uczestniczy Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział IV.
PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2020 DLA MIASTA I GMINY SKĘPE

 Ogólna kwota: 1 700,00  złotych. Dział 851, Rozdział 85153

1) Zakup materiałów i wyposażenia (4210)  200,00 zł;

2) Zakup usług pozostałych ( 4300) – 1 500,00 zł.


 

uzasadnienie

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Skępe na rok 2020 r. został opracowany zgodnie z najnowszymi rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

Jego realizacja ma za zadanie zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują, zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami, wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży, zwiększenie skuteczności dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Program określa konkretne zadania oraz sposoby ich realizacji.

Środki na ten cel pochodzą z opłat za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 85 050 złotych.

Biorąc powyższe pod uwagę wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.