Uchwała Nr XV/97/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437) oraz po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w gdańsku wyrażonej w formie postanowienia GD.RET.070/44/P/2018.KR z dnia 7 listopada 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XL/309/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r., poz. 2668).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


Załącznik do uchwały Nr XV/97/2019
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2019 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY SKĘPE

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Skępe.

§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437).

2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) zapewnić ciągłość i niezawodność dostawy wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie;

2) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości co najmniej 0,3 m3 na dobę;

3) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym;

4) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

5) zapewnić należytą jakość dostarczanej wody odpowiadającą wymaganiom określonym w przepisach obowiązującego prawa w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne.

§ 4. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o odprowadzenie ścieków;

2) przyjmować do sieci kanalizacyjnej ścieki od odbiorcy usług, w ilości co najmniej 0,3 m3 dobowo;

3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 5. 1. Świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 Ustawy.

2. W terminie do 7 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzenia ścieków.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące ogólne warunki umów.

4. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci skutkującej zmianą odbiorcy usług, przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym odbiorcą usług, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych ich świadczenia.

§ 6. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym powinien w szczególności określać:

1) imię, nazwisko (lub nazwę) lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca chce zawrzeć umowę;

3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, czy też posiada własne ujęcie wody;

4) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków;

5) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę;

6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne).

§ 7. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 6 Regulaminu, a ponadto:

1) imię, nazwisko (lub nazwę) lub REGON, PESEL, numer NIP (jeśli osoba taka go posiada) oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby;

2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 8. 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia oraz ilości ustalonej w umowie.

2. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków.

3. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.

§ 9. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług, należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub) odprowadzenia ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo jest faktura.

2. Datę, formę oraz sposób zapłaty przedsiębiorstwo określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzenie ścieków.

3. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłącznie odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło odrębną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci

§ 10. 1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy wraz z dokumentem (lub jego kopią) potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela – podstawę umocowania, adres do korespondencji;

2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona;

3) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne);

4) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzonych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych – wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzonych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.

3. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 14 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin na wydanie warunków przyłączenia może ulec przedłużeniu do 30 dni.

4. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie, wydając informację techniczną.

5. Warunki przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać:

1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie;

2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

3) zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

6. Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej są ważne przez okres trzech lat. Bieg terminu ważności warunków przyłączenia rozpoczyna się od dnia otrzymania tych warunków przez podmiot przyłączany.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 11. 1. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:

1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z materiałów posiadających atest PZH - dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną, o średnicach – zgodnie z dokumentacją techniczną;

2) przy projektowaniu przyłącza wodociągowego uwzględnić:

a) przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą, na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem,

b) w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający zasuwę, a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i obrukować,

c) zestaw wodomierza głównego winien znajdować się w budynku lub studni wodomierzowej na terenie nieruchomości przyłączonej do sieci,

d) dojazd i dostęp do zasuwy odcinającej na przyłączu wodociągowym;

3) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur posiadających odpowiednie dopuszczenia do kontaktu ze ściekami, o średnicy i wytrzymałości zgodnie z dokumentacją techniczną;

4) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacji należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie, rozdrabniarki;

5) przy projektowaniu przyłącza uwzględnić:

a) prowadzenie przyłącza najkrótsza trasą,

b) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem,

c) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza

§ 12. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej jest pisemne uzgodnienie z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania kontroli robót.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 niezwłocznie po złożeniu kompletnej dokumentacji technicznej.

3. Zakres dokumentacji technicznej określają warunki przyłączenia.

4. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz z projektem przyłącza.

5. Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających następuje w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru.

6. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzony przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

7. Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy), do którego należy załączyć i przedłożyć do wglądu uzgodnioną dokumentację techniczną przyłącza oraz w razie wymagań przepisami prawa, także:

1) protokół odbioru pasa drogowego;

2) protokoły prób ciśnieniowych i szczelności przyłącza.

8. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o przyłączenie.

9. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać:

1) datę odbioru;

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne),średnicy, materiałów i długości, rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego;

3) skład komisji, w tym wykonawcę i użytkownika;

4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie;

5) podpisy członków komisji.

10. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

11. Odmowa odbioru przyłącza przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest dopuszczalna w przypadku stwierdzenia przy odbiorze:

1) wykonania przyłącza niezgodnie z uzgodnioną dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi

przyłączenia, lub

2) braku inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 13. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, ma również obowiązek poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi zawarto umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

5. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poinformuje odbiorców usług.

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności jeśli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla odbiorców.

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 14. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielenia odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków;

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług;

3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

§ 15. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.

2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, via email, pisemnie itp.) po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w lub jej doręczenia w inny sposób.

§ 16. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego powinny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie Miasta i  Gminy Skępe taryfy;

2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Miasta i Gminy Skępe”;

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 17.  Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są:

1) jednostki Państwowej Straży Pożarnej;

2) jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej;

3) inne jednostki i osoby wspomagające podmioty określone w pkt 1 i 2.

§ 18. 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z hydrantów przeciwpożarowych.

2. W przypadku poboru wody na cele ppoż. z urządzeń wodociągowych, którymi woda dostarczana jest dla innych odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu informacje o ilości pobranej wody.

3. Ilość wody pobranej na cele ppoż. wraz z określeniem nieopomiarowanych punktów jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę Straży Pożarnej.

§ 19. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego zobowiązani są do powiadomienia przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż dzień po zdarzeniu.


 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rada miejska na podstawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, opracowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który przekazuje do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o powyższym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Zgodnie z art. 27a wyżej powołanej ustawy organem regulacyjnym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W dniu 16 listopada 2018 roku Rada Miejska w Skępem otrzymała postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z negatywną opinią w zakresie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe. Uwagi zawarte w postanowieniu zostały w całości uwzględnione w przedstawionym do uchwalenia Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe. Zgodnie z art. 19 ust. 6 rada miejska przekazuje wojewodzie uchwałę w sprawie regulaminu wraz z opinią.

W przygotowanym zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, zawarto wymagane ustawą prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, tj. minimalny poziom usług świadczonych w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług, sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach, warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza, sposób postepowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, standardy obsługi odbiorców usług, warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.