Uchwała Nr XV/98/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie

Na podstawie  art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z  2018 r., poz. 1614, poz. 2244, poz. 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696  i poz. 1815) oraz art. 18 ust. 2  pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Skępem opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, który stanowi załącznik do uchwały Nr XI/248/19 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

     Pismem znak  ŚG-VII.051.3.5.2018/2019 z dnia 27.11.2019r. (data wpływu: 02.12.2019r.) Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego przesłał Radzie Miejskiej w Skępem do uzgodnienia projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, który stanowi załącznik do uchwały Nr XI/248/19 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.

Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, wyłącznie z powodu bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu
o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką
i wypoczynkiem. Projekt uchwały sejmiku województwa wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Przedmiotowy projekt daje możliwość m in. na wprowadzenie odstępstw od następujących zakazów: „likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeb ochrony, budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od :

- linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,

- zasięg lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym nw pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne

- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej”.

 

Mając na uwadze powyższe wywołanie uchwały stało się zasadne.