Uchwała Nr XV/99/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skępe na rok 2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) i art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 2197 i poz. 2248)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Skępe na rok szkolny 2019/2020 w następującej wysokości:

1) benzyna bezołowiowa 95 – 5,09 zł za 1 litr;

2) olej napędowy – 5,07 zł za 1 litr;

3) gaz LPG – 2,39 zł za 1 litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

Art. 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2248), który wszedł w życie 2 grudnia 2019 r. reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół. Określa też wzór na obliczenie kosztów jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Ustawa zobowiązuje radę gminy do określenia w drodze uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Ceny paliwa w Gminie Skępe na dzień 16 grudnia 2019 r. wynosiły:

 

 

Stacje paliw
w Gminie Skępe

Rodzaje paliwa i cena za jednostkę

Benzyna bezołowiowa 95

Olej napędowy

Gaz LPG

Stacja Paliw ORLEN

ul. Warszawska 4

87-630 Skępe

5,09 zł

5,07 zł

2,39 zł

MOYA

Rumunki Skępskie 28a

87-630 Skępe

5,09 zł

5,07 zł

2,39 zł

BP

ul. Warszawska 1

87-630 Skępe

5,09 zł

5,07 zł

2,39 zł

Średnia cena :

5,09 zł

5,07 zł

2,39 zł

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.