Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR XV/100/2019 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2020

Uchwała Nr XV/100/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz.1696, poz.1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258,  art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)  uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 43.613.595,89 , z tego:

1) dochody bieżące w wysokości     41.812.989,32 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości  1.800.606,57                                                              zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.201.650,00                                           zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 48.613.595,89 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości       40.889.498,32 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości   7.724.097,57                                                zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.201.650,00                                           zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 50.000,00 zł,

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania  kryzysowego w wysokości – 131.477,00 zł,

§ 4.   Deficyt budżetu w wysokości 5.000.000,00  zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- pożyczek  w kwocie          1.000.000,00 zł  

- kredytów  w kwocie          4.000.000,00 

§ 5.  Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.857.778,00  oraz łączną   kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości  857.778,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu     –  w kwocie    2.000.000,00 zł,

2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   –   w kwocie    5.000.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                        – w kwocie 857.778,00 zł,

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

§ 8.  Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.734.000,00  dochodów  i 1.734.000,00  wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 85.050,00  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83.350,00  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.700,00  na realizację zadań określonych w gminnym programie   przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 235.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 255.000,00  zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2020 rok:

1) wpływy w wysokości  4.500,00 zł,

2) wydatki w wysokości  4.500,00  zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12.  Wyodrębnia się w budżecie kwotę 340.673,00  do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr  8.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu              – w kwocie   2.000.000,00 zł,             

   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   – w kwocie   5.000.000,00 zł,

  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych               pożyczek i kredytów                                                                       – w kwocie     857.778,00 zł,

  na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2.000.000,00 zł.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy),

4) lokowania wolnych środków budżetowych  na rachunkach  bankowych  w innych  bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 15. ,  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczacy Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/100/2019                                     
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/100/2019                                     
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/100/2019                                     
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki zlecone


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/100/2019                                     
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/100/2019                                     
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/100/2019                                     
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje


Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/100/2019                                     
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zalacznik7.pdf

Ochrona środowiska


Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/100/2019                                     
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zalacznik8.pdf

Fundusz sołecki


UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU

MIASTA I GMINY SKĘPE

NA 2020 ROK

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe opracowując budżet na 2020 r. korzystał z następujących przepisów prawnych:

 1. ustawa o samorządzie gminnym,
 2. ustawa o finansach publicznych,
 3. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
 4. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 5. ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych,
 6. ustawa o systemie oświaty,
 7. Karta Nauczyciela,
 8. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów
  i wydatków oraz przychodów i rozchodów,
 9. inne.

Sporządzając budżet uwzględniono również Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta
i Gminy Skępe z dnia 9 października 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2020. Wzięto również pod uwagę uchwały  określającewysokość stawek podatków i opłat lokalnych. I tak opłatę za zużycie 1 m3 wody z wodociągu miejskiego przyjęto w wysokości 2,30 zł + VAT. Określono również opłatę za   odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej na 2020 rok w wysokości 4,10 zł + VAT.

Cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok określono
w wysokości 43,00 zł za 1 dt. Ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok dokonano ich wzrostu w stosunku do roku 2019 o około 8 %. Dokonano również wzrostu
o około 8 % w stosunku do 2019 roku stawki podatku od środków transportowych.

Podatek leśny został przyjęty zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 194,24 zł za 1 m3 ceny drewna, która stanowi podstawę obliczania podatku leśnego.

Wysokość subwencji i dotacji przyjęto zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministra Finansów i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

 Burmistrz Miasta i Gminy opracowując projekt budżetu na 2020 rok brał pod uwagę oczekiwania lokalnej społeczności w kwestii potrzeb prowadzenia inwestycji oraz żywotne potrzeby utrzymania modernizacji infrastruktury o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców. Dlatego też do realizacji skierowano następujące inwestycje:

1) „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem”,

2) „Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne”,

3) „Przebudowa ul. Centralnej w Łąkiem”,

4) „Przebudowa ul. Rynek, ul. Krótkiej oraz części ul. Świerkowej w Józefkowie”,

5) „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo”.

Perspektywa finansowa funduszy strukturalnych na lata 2014-2020 pozwoliła na włączenie do budżetu na 2020 rok środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych tj. środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na zadanie majątkowe:

1) „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem” w kwocie 558.188,05 zł,

2) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 84.274,00 zł.,

3) „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo” w kwocie 1.120.154,52 zł.

Projekt budżetu na wydatki inwestycyjne zakłada kwotę 7.724.097,57 zł tj. 15,89 %wszystkich wydatków, natomiast na wydatki bieżące kwotę 40.889.498,32 zł tj. 84,11 % wszystkich wydatków.

 Zapewniono wzrost płac dla pracowników administracji i obsługi szkół oraz dla pracowników MGOPS, Urzędu Miasta i Gminy i M-GBP o 200,00 zł w stosunku do roku 2019. Natomiast dla nauczycieli zaplanowano od stycznia 2020 roku wynagrodzeniaz uwzględnieniem podwyżki obowiązującej od 01.09.2019 r. Planując budżet uwzględnionorównież wszystkie zobowiązania wobec pracowników wynikające z Kodeksu Pracy, tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i odpisy dla emerytów i rencistów.

Konstruując budżet uwzględniono dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
w kwocie 235.000,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 255.000,00 zł. Wyodrębniono kwoty dochodów i wydatków w wysokości 1.734.000,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi. Ustalono kwotę dochodów i wydatków w wysokości 85.050,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktykii rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Określono również wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 r. 4.500,00 zł. Opracowując projekt budżetu na 2020 rok BurmistrzMiasta i Gminy zastosował również ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Pozytywnie rozpatrzył złożone w terminie wnioski w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

 Biorąc powyższe wielkości budżetu pod uwagę, Burmistrz określił po stronie dochodów kwotę 43.613.595,89 zł, a po stronie wydatków kwotę 48.613.595,89 zł. Ustalono deficyt budżetowy na kwotę 5.000.000,00 zł.Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody pochodzące z:

-   kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł,

-   pożyczki długoterminowej w kwocie 1.000.000,00 zł.

Ponadto konstruując budżet przewiduje się zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 857.778,00 zł.

Budżet został sporządzony w pełnej szczegółowości tj. dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

 Biorąc powyższe pod uwagę, a także możliwości finansowe Gminy Skępe Burmistrz przedstawia projekt budżetu na 2020 rok wraz z częścią opisową zgodnie z następującymi załącznikami:

?        Załącznik Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2020 rok” w tym:

?      „Dochody Miasta i Gminy Skępe – jednostka na 2020 rok”,

?      „Dochody Szkoły Podstawowej w Skępem na 2020 rok”,

?      „Dochody Szkoły Podstawowej w Wólce na 2020 rok”,

?      „Dochody Publicznego Przedszkola im. E. Szelburg-Zarembiny” na 2020 rok”,

?      „Dochody Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkole pod lipami” na 2020 rok”

?      „Dochody Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem na 2020 rok”,

?        Załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2020 rok” w tym:

?      „Wydatki Miasta i Gminy Skępe – jednostka na 2020 rok”,

?      „Wydatki Szkoły Podstawowej w Skępem na 2020 rok”,

?      „Wydatki Szkoły Podstawowej w Wólce na 2020 rok”,

?      „Wydatki Szkoły Podstawowej w Czermnie na 2020 rok”,

?      „Wydatki Publicznego Przedszkola im. E. Szelburg-Zarembiny na 2020 rok”,

?      „Wydatki Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkole pod lipami” na 2020 rok”,

?      „Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem na 2020 rok”,

?        Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku”,

?        Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”,

?        Załącznik Nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2020 roku”,

?        Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta
i Gminy Skępe w 2020 roku”,

?        Załącznik Nr 7 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 roku”,

?       Załącznik Nr 8 „Wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku”.

 

 

Dochody

 

 

 

Plan dochodów                                                          ogółem: 43.613.595,89

 

 

 

020 – Leśnictwo              9.650,00

w tym:

 

?        wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  4.660,00

?        wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  4.990,00                            

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę    1.323.188,05

w tym:

 

?        wpływy z usług    750.000,00

?        wpływy z pozostałych odsetek 15.000,00

?        dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5

ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych przez jst

(Projekt „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem”)    558.188,05

 

630 – Turystyka           5.054,00

w tym:

 

?        wpływy z usług (za energię elektryczną - ul. Plażowa)                         4.954,00

?        wpływy z pozostałych odsetek                    100,00

 

700 – Gospodarka mieszkaniowa       157.566,00

w tym:

 

?        wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 27.385,00

?        wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                  96.587,00

?        wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 33.000,00

?        wpływy z usług (za energię elektryczną z lokali mieszkalnych)           314,00

?        wpływy z pozostałych odsetek 280,00

 

720 – Informatyka           84.274,00

w tym:

?        dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem

      środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5

      ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

      środków europejskich, realizowanych przez jst

      (Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”) 84.274,00

 

 

750 – Administracja publiczna           85.260,00

w tym:

?        dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

      bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

      zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo

      - gminnym)  ustawami 71.800,00

?        wpływy z usług (rozmowy telefoniczne, energia elektryczna -

      BS Skępe, inne)        13.460,00

 

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                        1.650,00

w tym:

?        dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

      bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

      zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo

      - gminnym) ustawami 1.650,00

 

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

  jednostek nieposiadających osobowości  prawnej oraz wydatki

          związane  z ich poborem    9.593.623,00

w tym:

 

?        wpływy z podatku od nieruchomości 2.540.000,00

?        wpływy z podatku rolnego    142.000,00

?        wpływy z podatku leśnego     57.000,00

?        wpływy z podatku od środków transportowych    117.800,00 

?        wpływy z podatku od spadków i darowizn       49.000,00

?        wpływy z opłaty od posiadania psów           190,00

?        wpływy z opłaty targowej      29.000,00

?        wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych    500.000,00

?        wpływy z opłaty skarbowej      40.000,00

?        wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych    85.050,00

?        wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.000,00

?        wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.889.103,00

?        wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych      60.000,00

?        wpływy z podatku od działalności gospodarczej

      osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej        1.000,00

?        wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień 6.480,00       

?        wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na

       podstawie odrębnych ustaw  56.000,00

 

?        wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat   20.000,00

 

758 – Różne rozliczenia   11.488.773,00

w tym:

 

?        część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 7.031.078,00

?        część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.401.998,00

?        część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin      55.697,00

 

801 – Oświata i wychowanie        887.918,32

w tym:

 

?        wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie

      świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 52,00

 

?        wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  63.500,00

 

?        wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach

 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego           243.800,00

 

?        wpływy z różnych opłat          100,00

 

?        wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych         11.100,00

 

?        wpływy z usług                304.275,00

 a) stołówki szkolne i przedszkolne 286.575,00

 b) za energię elektryczną, zaliczka na ogrzewanie

          i odprowadzenie ścieków     8.700,00

 c) dowóz posiłków do szkół 9.000,00

 

?        wpływy z pozostałych odsetek  290,00

?        wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów korzystania

       z wychowania przedszkolnego) 20.100,00

?        dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem

      środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5

      ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

      środków europejskich, realizowanych przez jst

      (Projekt „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”) 244.701,32

 

852 – Pomoc społeczna     1.389.310,00

w tym:

 

 

?        dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na składki

 na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby

 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 32.400,00

 

?        dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki,

 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp.

 emerytalne i rentowe  627.200,00

 

?        dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki stałe     319.300,00

 

?        dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na utrzymanie MGOPS  129.600,00

 

?        dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na usługi opiekuńcze

 i specjalistyczne usługi opiekuńcze      40.900,00

 

?        wpływy z usług – usługi opiekuńcze i specjalistyczne

 usługi opiekuńcze              18.000,00

 

?        dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.

 oraz innych zadań zleconych ustawami  270,00

 

?        dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc w zakresie

 dożywiania    221.600,00

 

?        wpływy z pozostałych odsetek           40,00

 

 

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza    700,00

w tym:

?        wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych

      niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

      procedur,  o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie

      lub w nadmiernej wysokości                                                                      700,00

 

855 – Rodzina 15.108.975,00

w tym:

 

?        dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia

wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu

dzieci 11.164.100,00

?        dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia

      rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

      składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

      społecznego             3.620.200,00

?        dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wspieranie

rodziny                           275.700,00

?        dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na składki na

 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające

 zasiłki dla opiekunów i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27.300,00

 

?        dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  21.675,00

 

 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  3.477.654,52

w tym:

 

?        wpływy z usług (gospodarka ściekowa i ochrona wód)      600.000,00

?        wpływy z pozostałych odsetek 15.000,00

?        wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst   (gospodarowanie odpadami komunal.)                 1.734.000,00

?        wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień (gospodarowanie odpadami komun.) 2.000,00

 

?        wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

gospodarowania odpadami komunalnymi 2.000,00

?        wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

      korzystanie ze środowiska                    4.500,00

?        dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem

      środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5

      ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

      środków europejskich, realizowanych przez jst 

(Projekt „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok,

Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej,

21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej,

Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo”) 1.120.154,52

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki

 

 

Plan wydatków                      ogółem:   48.613.595,89

 

 

010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                          45.123,00

w tym:

- Spółki wodne 39.323,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00

(materiały do wykonania, konserwacji

  i remontów przepustów oraz rowów

  melioracyjnych)

?         zakup usług remontowych 3.000,00

?         zakup usług pozostałych: 16.323,00

(konserwacja rowów melioracyjnych)

- w ramach Funduszu sołeckiego 16.323,00

 

- Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 4.500,00

 

- Pozostała działalność 1.300,00

?         zakup usług pozostałych 1.200,00

?         różne opłaty i składki 100,00

 

020 – Leśnictwo                                        3.250,00

w tym:

- zakup usług pozostałych         2.500,00

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny)  750,00

 

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę           3.092.265,32

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

  (środki bhp dla pracowników)              3.000,00

- wynagrodzenia konserwatorów (4,5 etatu)                   196.190,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne           14.301,00

- składki na ubezpieczenia społeczne           37.527,00

- składki na FP                5.349,00

- zakup materiałów i wyposażenia

  (paliwo do samochodu służącego pracownikom do obsługi

   hydroforni i stacji uzdatniania wody, części i materiały

   remontowe  sieci wodociągowych)             30.000,00

- energia elektryczna na hydroforniach, stacjach uzdatniania wody   198.000,00

- usługi remontowe związane z utrzymaniem sieci wodociągowych     15.000,00

- usługi zdrowotne                120,00

- usługi pozostałe                                                                                                    10.000,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych           3.000,00

- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (badanie wody)     15.000,00

- podróże służbowe krajowe 3.000,00

- różne opłaty i składki 67.000,00

  (opłaty stałe i zmienne za usługi wodne – PGW Wody Polskie,

   opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,ubezpieczenia)     

- odpisy na zfśs 6.977,00

- koszty postępowania sądowego 2.000,00

  (koszt wszczęcia post. o zapł.należ.za wodę)

- szkolenia pracowników 1.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.484.801,32

  („Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem”)

 

600 – Transport i łączność                 901.939,00

w tym:

1. Utrzymanie dróg gminnych w ramach Funduszu sołeckiego: 154.639,00

- zakup materiałów do remontu dróg   108.065,00

- odśnieżanie dróg gminnych 9.574,00

- wydatki inwestycyjne 37.000,00

?      „Przebudowa ul. Rynek, ul. Krótkiej

            oraz części ul. Świerkowej w Józefkowie”   23.000,00

?        „Przebudowa ul. Centralnej w Łąkiem”      14.000,00 

2. Utrzymanie dróg gminnych – pozostałe środki 461.300,00

      - zimowe utrzymanie dróg 175.000,00

?   usługa odśnieżania                    100.000,00

?   usługi transp. np. dowóz piasku, soli 10.000,00

?   zakup piasku, soli itp. 50.000,00

?   paliwo i części do sprzętu      

             odśnieżającego drogi 15.000,00                          

     - zakup materiałów do remontu dróg i chodników 142.000,00

       (kruszywo, gruz, cement, obrzeża, kostka)

     - paliwo i części do sprzętu pracującego na drogach 60.000,00

     - znaki drogowe 20.000,00

     - koszenie poboczy dróg, usuwanie gałęzi 12.000,00

     - rozgraniczanie dróg 45.000,00

     - walcowanie, kruszenie kruszywa 5.000,00

     - roczny abonament na obsługę rejestratorów GPS

       monitorujących prace zespołów do odśnieżania dróg 2.300,00

3.  Usługi remontowe  252.000,00

     -  usługa równiarką 52.000,00

     -  usługi w zakresie remontu dróg

        (m.in. remont dróg bitumicznych, łatanie dziur) 200.000,00

4. Różne opłaty i składki 4.000,00

5. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,00

    („Odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi publiczne”)

 

630 – Turystyka              25.110,00

w tym:

- Utrzymanie plaż             25.110,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00

?         zakup energii 8.300,00

?         zakup usług pozostałych

(usługa ratownictwa wodnego na kąpielisku) 7.100,00

?         usługi obejmujące wykonanie ekspertyz,

analiz, opinii (badania wody w jeziorach) 1.250,00

?         różne opłaty i składki 460,00 

 

700 – Gospodarka mieszkaniowa          55.320,00

w tym:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 55.320,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00

?         zakup energii 3.700,00

?         zakup usług pozostałych 34.500,00

(wywóz szamba, usługi kominiarskie, wyceny nieruch.)

?         różne opłaty i składki 200,00

?         podatek od nieruchomości 1.620,00

?         kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz. 2.900,00

?         kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10.400,00

 

710 – Działalność usługowa              42.800,00

w tym:

- Plany zagospodarowania przestrzennego          42.800,00

?         zakup usług pozostałych 35.000,00

(projekt studium uwarunkowań i kierunków,

zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie

projektów decyzji o warunkach zabudowy)

?         różne opłaty i składki 7.800,00

(opłata stała za prace komisji urbanistycznej,

opłata za wydanie opinii dot. studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego)

 

720 – Informatyka            126.200,00

w tym:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

  z udziałem  środków europejskich oraz środków o których

  mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach

  budżetu środków europejskich realizowanych przez jst 354,00

  (Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”)

- zakup energii 380,00

?           Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza” 250,00

?           Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji

w województwie kujawsko-pomorskim poprzez

zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”  130,00

- zakup usług pozostałych 26.320,00

?           Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”                            26.050,00

?           Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji

w województwie kujawsko-pomorskim poprzez

zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”         270,00

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 99.146,00

   (Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”) 

 

750 – Administracja publiczna               2.724.497,00

w tym:

- Urzędy wojewódzkie 223.613,00

?         wynagrodzenia  pracowników USC i OC (2 etaty) 174.910,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.205,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 22.316,00

?         składki na FP 3.181,00

?         nagrody konkursowe 700,00 

?         zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00

?         zakup usług zdrowotnych 1.500,00

?         zakup usług pozostałych 3.700,00

?         opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00

?         podróże służbowe krajowe 400,00

?         odpisy na zfśs 3.101,00

?         szkolenia pracowników 1.000,00

 

- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  127.400,00

?         diety dla radnych 112.200,00

?         nagrody konkursowe 1.200,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00

?         zakup środków żywności 2.000,00

?         zakup usług pozostałych 7.000,00

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom.  1.000,00

?         szkolenia pracowników 1.000,00              

 

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  2.294.392,00

?         środki bhp dla pracowników 500,00

?         diety dla sołtysów 30.000,00

?         wynagrodzenia pracowników (22,75 etatu)  1.353.126,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 102.818,00

?         wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)  28.000,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 219.104,00

?         składki na FP 34.079,00

?         wpłaty na PFRON 5.000,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 155.450,00

(m.in. olej opał., materiały biurowe, akcesoria komp.,

tonery do drukarek i ksera, części do sprzętu

biurowego, środki czystości itp.)          

?         energia elektryczna 35.060,00

?         usługi remontowe 5.000,00

(m.in. konserwacja urządzeń teletech., naprawy sprzętu)     

?         usługi zdrowotne  300,00

?         usługi związane z utrzymanie urzędu 211.756,00

(m.in. opłaty pocztowe, opłaty bankowe, aktualizacje

oprogramowań, prenumeraty, obsługa prawna,

obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, itp.)      

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8.850,00

?         ryczałty za dojazdy, podróże służbowe 14.000,00

?         różne opłaty i składki 5.080,00

(ubezpieczenia, opłata za korzystanie ze środowiska)

?         odpisy na zfśs 35.269,00

?         podatek od towarów i usług (VAT)  5.000,00

?         koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16.000,00

(koszty egzekucji komorniczej)       

?         szkolenia pracowników 18.000,00

?         wydatki na zakupy inwestycyjne 12.000,00

(„Zakup licencji dostępu do serwisu prawnego”)

 

-  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 34.000,00

?         nagrody konkursowe 2.000,00 

?         zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00

(mat. reklamowe promujące gminę Skępe)

?         usługi pozostałe 27.000,00

(emisja audycji „Przegląd wydarzeń regionu -

Informacje kulturalno-oświatowe gminy”, wykonanie

banerów reklamowych, druk „Kalendarium wydarzeń”)

 

-  Pozostała działalność 45.092,00

?         nagrody konkursowe 4.500,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 

?         zakup środków żywności 8.000,00

?         usługi pozostałe 4.000,00

?         różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń)     14.390,00

?         odpisy na zfśs (emeryci) 6.202,00

 

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa             1.650,00

w tym:

- wynagrodzenia pracowników (aktualizacja list wyborców)  502,00

- składki na ubezpieczenia społeczne 86,30

- składki na FP 12,30

- zakup materiałów i wyposażenia 1.049,40

 

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                 333.232,00

w tym:

- Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, sprzętu bojowego,

  orkiestry OSP w tym:  333.232,00

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000,00

?         udział w działalności ratowniczej lub szkoleniu p.poż.  30.000,00

?         wynagrodzenia pracowników (1,5 etatu)  58.799,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.258,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 10.616,00

?         składki na FP 1.513,00

?         wynagrodzenie bezosobowe 20.000,00

?         nagrody konkursowe 4.500,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 100.500,00

- w ramach Funduszu sołeckiego     10.500,00

  (zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego

   dla OSP Jarczewo, zakup elementów

   umundurowania oraz sprzętu ratowniczego

   dla OSP Wioska, zakup sztandaru dla

   OSP Wioska)

 

- w ramach budżetu gminy 90.000,00

  (m.in. paliwo do samochodów bojowych,

  opał, umundurowanie, materiały remontowe)

?         zakup środków żywności 6.000,00

?         energia elektryczna 30.000,00

?         usługi remontowe 25.000,00

?         usługi zdrowotne (badania)  1.120,00

?         usługi pozostałe 20.000,00

(przeglądy techniczne samochodów bojowych,

przedłużenie usługi alarmowania, kursy

kwalifikacyjne strażaków)

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom.  2.600,00

?         różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i osób)  13.000,00

?         odpisy na zfśs 2.326,00

?         szkolenia pracowników 1.000,00

 

757 – Obsługa długu publicznego           250.000,00

w tym:

- Odsetki od pożyczek i kredytów 250.000,00

 

758 – Różne rozliczenia               181.477,00

w tym:

- Rezerwa ogólna 50.000,00

- Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 131.477,00 

801 – Oświata i wychowanie                    12.970.871,32

w tym:

-  Szkoły podstawowe 6.931.269,00

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 260.700,00

(dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki BHP)

?         wynagrodzenia pracowników 4.593.873,00

(nauczyciele, administracja i obsługa – 93,83 etatu)

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 388.100,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 703.753,00

?         składki na FP 144.500,00

?         wynagrodzenia bezosobowe  6.000,00

?         nagrody konkursowe 6.600,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 221.932,00

(olej opałowy, węgiel, środki czystości, druki,

artykuły biurowe, materiały remontowe)

?         środki żywności 600,00

?         środki dydaktyczne i książki 23.000,00

?         energia elektryczna 101.550,00

?         usługi remontowe 26.647,00

(konserwacje i naprawy sprzętu)

?         usługi zdrowotne 7.880,00

?         usługi związane z utrzymaniem szkół 72.988,00

(wywóz odpadów, wywóz szamba, odprowadzenie

ścieków, przedłużenie licencji oprogramowania,

prowizje bankowe, inne)

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom.  13.454,00

?         usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii 1.200,00

?         podróże służbowe krajowe 3.935,00

?         różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)  20.500,00

?         odpisy na zfśs 300.427,00

?         podatek od nieruchomości 130,00

?         podatek od towarów i usług 7.000,00

?         koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00

?         szkolenia pracowników 6.000,00

?         wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00

- w ramach Funduszu sołeckiego     20.000,00

                           „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej

  w Wólce”)

 

-  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 415.537,00

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki BHP)  22.800,00

?         wynagrodzenia pracowników (naucz. 5,95 etatów)  254.768,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.000,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 68.500,00

?         składki na FP 10.100,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00

(art. biurowe, druki szkolne)  

?         środki dydaktyczne i książki 4.500,00

?         usługi zdrowotne 850,00

?         zakup usług od innych jst 500,00

(opłata za dzieci uczęszczające do oddziałów

przedszkolnych na terenie innej gminy) 

?         podróże służbowe krajowe 550,00

?         odpisy na zfśs 21.969,00

 

 

-  Przedszkola 2.848.259,00

?         dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

            jednostki systemu oświaty – Przedszkole

            Niepubliczne „Klub Malucha” 130.000,00

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki BHP)  46.100,00

?         wynagrodzenia pracowników

(naucz., administracja i obsługa – 21,24 etatów)  956.644,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 99.800,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 191.770,00

?         składki na FP 33.410,00

?         wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 76.657,00

?         zakup środków żywności 220.500,00

?         środki dydaktyczne i książki 18.684,00

?         energia elektryczna, woda 28.500,00

?         usługi remontowe 8.500,00

(konserwacje, naprawy sprzętu i urządzeń) 

?         usługi zdrowotne 4.000,00

?         usługi związane z utrzymaniem przedszkoli 22.776,00

(odprowadzenie ścieki, wywóz odpadów,

usługi kominiarskie, abonament RTV, inne)

?         zakup usług od innych jst 30.000,00

(opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli

na terenie innej gminy)      

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.900,00

?         podróże służbowe krajowe 1.600,00

?         różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)  8.000,00

?         odpisy na zfśs 59.018,00

?         szkolenia pracowników 2.400,00

?         wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900.000,00

(„Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce

   wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele

   edukacyjne”)

 

-   Inne formy wychowania przedszkolnego 40.000,00

    (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

    systemu oświaty - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nad Rzeczką”)    

-  Dowożenie uczniów do szkół 604.075,00

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.000,00

?         wynagrodzenia pracowników (5 etatów)  171.072,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.201,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 35.287,00

?         składki na FP 5.030,00

?         wynagrodzenia bezosobowe (płace opiekunek)  6.000,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00

(paliwo, części do autobusu)        

?         zakup usług remontowych 5.000,00

(naprawy autobusu)

?         zakup usług zdrowotnych 300,00

?         zakup usług pozostałych 298.523,00

(dowóz dzieci do szkół, zwrot kosztów dowozu

dzieci do szkół specjalnych)      

?         zakup usług telekomunikacyjnych 500,00

?         podróże służbowe krajowe 200,00

?         różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 4.000,00

?         odpisy na zfśs 7.752,00

?         podatek od środków transportowych 1.210,00

?         szkolenia pracowników 1.000,00

 

-  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 65.154,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 11.546,00

?         podróże służbowe krajowe 7.700,00

?         szkolenia pracowników 45.908,00

 

Wyliczenie:

 

6.515.365,00 Wysokość planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4010 z rozdz. 80101, 80103, 80104, 80149, 80150)

 

6.515.365,00  x 1 % = 65.154,00

 

-  Stołówki szkolne i przedszkolne 615.664,00

?         wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1.050,00

(środki BHP)            

?         wydatki osobowe pracowników 215.937,00

(administracja i obsługa – 5 etatów)

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.400,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 34.000,00

?         składki na FP 4.900,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 15.650,00

?         zakup środków żywności 309.875,00

?         zakup usług remontowych 6.000,00

?         zakup usług zdrowotnych 700,00

?         zakup usług pozostałych 4.500,00

?         podróże służbowe krajowe 200,00

?         odpisy na zfśs 7.752,00

?         szkolenia pracowników 700,00

 

-  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 118.268,00

   organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,

   oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i

   innych formach wychowania przedszkolnego

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.700,00 

?         wynagrodzenia pracowników (2,09 etatu) 67.594,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.800,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 19.500,00

?         składki na FP 3.600,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00

?         środki dydaktyczne i książki 2.900,00

?         odpisy na zfśs 7.674,00

 

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 978.615,00

   organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w

   szkołach podstawowych

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki BHP) 43.140,00

?         wynagrodzenia pracowników (9,98 etatu) 642.486,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 65.100,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 145.600,00

?         składki na FP 20.850,00

?         nagrody konkursowe 1.100,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 12.456,00

?         środki dydaktyczne i książki 8.482,00

?         usługi zdrowotne 1.900,00

?         podróże służbowe krajowe 750,00

?         odpisy na zfśs 36.751,00

 

-  Pozostała działalność            354.030,32

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.500,00

?         stypendia dla uczniów 15.000,00

?         wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00

?         nagrody konkursowe 2.000,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00

?         usługi pozostałe 1.200,00

?         odpisy na zfśs (emeryci)                                                 84.629,00

?         Projekt „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”) 244.701,32

?         wynagrodzenia osobowe pracowników 151.922,04

?         składki na ubezpieczenia społeczne         26.042,26

?         składki na FP                                              3.722,10

?         usługi pozostałe                                        63.014,92

 

851 – Ochrona zdrowia              85.050,00

w tym:

-  Zwalczanie narkomanii 1.700,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 200,00

?         zakup usług pozostałych 1.500,00

 

-  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83.350,00

?         dotacje celowe przekaz. do samorządu wojew.

na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień 400,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00

?         składki na FP 300,00

?         wynagrodzenia bezosobowe 30.000,00

(opiekunowie świetlic środowiskowych, MGKRPA)

?         nagrody konkursowe 500,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 4.300,00

?         zakup środków żywności 3.600,00

?         zakup usług pozostałych 40.000,00

?         różne opłaty i składki 250,00

 

852 – Pomoc społeczna                        2.938.285,00

w tym:

-  Domy pomocy społecznej 383.362,00

   (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego

    od innych jednostek samorządy terytorialnego)

 

-  Ośrodki wsparcia 27.375,00

   (zakup usług przez pozostałych)

 

-  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.110,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 10,00

?         zakup środków żywności 300,00

?         szkolenia pracowników 800,00

 

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

   niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

   świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

   w zajęciach w centrum integracji społecznej 32.400,00

 

-  Świadczenia społeczne na zasiłki okresowe, celowe

   i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 657.200,00 

 

-  Świadczenia społeczne na dodatki mieszkaniowe 80.000,00

 

-  Świadczenia społeczne na zasiłki stałe 319.300,00

 

-  Utrzymanie MGOPS 775.553,00

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(środki BHP) 4.950,00

?         wynagrodzenia pracowników (10 etatów) 485.182,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.151,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 86.961,00

?         składki na FP 13.606,00

?         wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 64.000,00

(art. biurowe, druki, tonery, programy i licencje,

prasa, książki)

?         zakup usług remontowych 2.200,00

?         zakup usług zdrowotnych 900,00

?         usługi związane z utrzymaniem MGOPS 44.000,00

(usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe,

usługi informatyczne)

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 3.500,00

?         podróże służbowe krajowe 500,00

?         różne opłaty i składki 600,00

?         odpisy na zfśs 15.503,00

?         podatek od nieruchomości 500,00

?         szkolenia pracowników 7.000,00

 

-  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 207.652,00

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(środki BHP) 260,00

?         wynagrodzenia pracowników (4 etatów) 109.255,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.924,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 27.844,00

?         składki na FP 3.851,00

?         wynagrodzenia bezosobowe 20.250,00

?         zakup usług zdrowotnych 300,00

?         zakup usług pozostałych 20.250,00

?         podróże służbowe krajowe 11.000,00

?         odpisy na zfśs 6.718,00

 

-  Pomoc w zakresie dożywiania 369.333,00

?         świadczenia społeczne    

 - Program - „Pomoc państwa w zakresie

    dożywiania” z tego:                                                    369.333,00

    * budżet gminy (40 %)          147.733,00

    * budżet państwa (60 %)        221.600,00

 

-  Pozostała działalność 85.000,00

?         świadczenia społeczne 10.000,00   

?         zakup usług pozostałych 75.000,00

 

 

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza          494.003,00

w tym:

-  Świetlice szkolne 387.951,00

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki BHP) 21.600,00

?         wynagrodzenia nauczycieli (5,20 etatu) 245.164,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.500,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 60.300,00

?         składki na FP 8.700,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 3.631,00

?         środki dydaktyczne i książki 3.000,00

?         usługi zdrowotne 800,00

?         podróże służbowe krajowe 165,00

?         odpisy na zfśs 19.091,00

 

-  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 32.874,00

?         wynagrodzenie osobowe pracowników

     (godziny ponadwymiarowe) 22.625,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.700,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 4.220,00

?         składki na FP 610,00

?         środki dydaktyczne i książki 3.719,00

-  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 70.500,00

?         zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych

z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie

lub w nadmiernej wysokości 500,00

?         stypendia dla uczniów 60.000,00

 (wkład własny gminy)

?         inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka) 10.000,00

 

-  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.678,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 902,00

?         podróże służbowe krajowe 150,00

?         szkolenia pracowników 1.626,00

 

  Wyliczenie:

 

267.789 Wysokość planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4010 z rozdz. 85401, 85404)

 

267.789  x 1 % = 2.678

 

 

855 – Rodzina         15.377.962,00

w tym:

- Świadczenie wychowawcze 11.175.171,00

?         świadczenia społeczne 11.070.005,00

?         wynagrodzenia pracowników (2 etaty) 79.004,00

?         dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.988,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 14.840,00

?         składki na FP 2.083,00

?         zakup usług zdrowotnych 150,00

?         odpisy na zfśs 3.101,00

 

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

  ubezpieczenia społecznego w tym: 3.637.452,00

?         świadczenia społeczne 3.326.408,00

?         wynagrodzenia pracowników (2 etaty) 83.379,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.515,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 215.696,00

?         składki na FP 2.203,00

?         usługi zdrowotne 150,00

?         odpisy na zfśs 3.101,00

 

- Wspieranie rodziny 538.039,00

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.660,00

?         świadczenia społeczne 267.000,00

?         wynagrodzenia pracowników (3 etaty) 114.527,00

?         dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.787,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 21.007,00

?         składki na FP 2.948,00

?         usługi zdrowotne 150,00

?         zakup usług przez jst od innych jst 112.709,00

?         podróże służbowe krajowe 6.500,00

?         odpisy na zfśs 4.651,00

?         szkolenia pracowników 1.100,00

 

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

  niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy

  o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki

  dla opiekunów 27.300,00

 

 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    8.301.498,25

w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.491.680,25

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(środki BHP) 5.000,00

?         wynagrodzenia osobowe (5 etatów) 187.203,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.203,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 37.331,00

?         składki na FP 5.321,00

?         zakup materiałów i wyposażenia

(m.in. paliwo do sprzętu, części i materiały remontowe,

wapno, środek superfloc na oczyszczalnię ścieków) 80.000,00

?         energia elektryczna 200.000,00

?         usługi remontowe

(m.in. naprawa sprzętu na oczyszczalni ścieków

i przepompowniach ścieków) 40.000,00

?         usługi zdrowotne 120,00

?         usługi pozostałe 8.000,00

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 7.000,00

?         usługi obejmujące wykon. ekspertyz, analiz, opinii 10.000,00

(badania osadu na oczyszczalni)

?         podróże służbowe 1.000,00

?         różne opłaty i składki 80.000,00

(ubezpieczenia, opłata za umieszczenie

             urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym 

opłaty stałe i zmienne za usługi wodne dot.

oczyszczalni ścieków – PGW Wody Polskie) 

?         odpisy na zfśs 7.752,00

?         szkolenia pracowników 500,00

?         wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.806.250,25

(Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej,

Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej,

Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej,

Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej

oraz w miejscowości Józefkowo)

 

- Gospodarka odpadami komunalnymi 1.734.000,00

?         wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) 40.668,00

?         dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.254,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 7.551,00

?         składki na FP 1.077,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00

?         zakup usług zdrowotnych 120,00

?         usługi pozostałe 1.663.276,00

(m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów

komunalnych, usługi pocztowe, aktualizacja

oprogramowania)

?         zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii (monitoring składowiska odpadów) 8.303,00

?         podróże służbowe krajowe 200,00

?         odpisy na zfśs 1.551,00

?         koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

(koszty egzekucji komorniczej) 2.000,00

?         szkolenia pracowników 1.000,00

 

- Oczyszczanie miast i wsi 26.300,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 10.500,00

(m.in. paliwo i części do śmieciarki,

worki na śmieci, kosze uliczne itp.) 

?         usługi remontowe 800,00

(naprawy śmieciarki)

?         usługi pozostałe 12.400,00

(odbiór odpadów z nieruchomości gminnych

niezamieszkałych)

?         różne opłaty i składki 1.500,00

?         podatek od środków transportowych 1.100,00

 

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 581.705,00

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.500,00

(środki BHP) 

?         wynagrodzenia pracowników (10 etatów) 401.181,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.152,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 79.008,00

?         składki na FP 11.261,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 21.800,00

(m.in. paliwo i części do kosiarek, środki

do utrzymania zieleni, sadzonki drzewek i krzewów

iluminacje świąteczne na skwerek, itp.) 

?         usługi remontowe (naprawy kosiarek) 2.000,00

?         usługi zdrowotne 800,00

?         zakup usług pozostałych 3.000,00

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 2.500,00

?         podróże służbowe krajowe 1.500,00

?         odpisy na zfśs 15.503,00

?         szkolenia pracowników 500,00

 

- Schroniska dla zwierząt 139.630,00

?         dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie

      zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

      działalność pożytku publicznego 10.000,00

?         nagrody konkursowe 1.500,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 500,00

?         zakup usług pozostałych 127.630,00

(odbiór i utrzymanie bezdomnych zwierząt)  

 

- Oświetlenie ulic, placów i dróg 299.293,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00

?         zakup energii 160.000,00

?         zakup usług remontowych 121.200,00

(konserwacja oświetlenia ulicznego) 

?         usługi pozostałe 16.493,00

- w ramach Funduszu sołeckiego       6.493,00

  (podniesienie standardu oświetlenia

   na terenie sołectwa Likiec i Moczadła)

 

- w ramach budżetu gminy 10.000,00

(podniesienie standardu oświetlenia, opracowanie

dokumentacji dla potrzeb udzielenia zamówienia

na dostawę energii)

?         różne opłaty i składki 600,00

 

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 40.000,00

?         usługi pozostałe 40.000,00

(utylizacja wyrobów zawierających azbest)

 

- Pozostała działalność 988.890,00

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(środki BHP, ekwiw.za używanie własnej odzieży) 23.000,00

?         wynagrodzenia pracowników interw. (12 etatów) 250.000,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.176,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 83.159,00

?         składki na FP 11.853,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 109.299,00   

- w ramach Funduszu sołeckiego 10.299,00

  (elementy siłowni plenerowej w sołectwie

   Czermno, elementy na doposażenie placu

   zabaw na terenie sołectwa Wioska, cement

   do budowy ogrodzenia placu zabaw w

   sołectwie Żuchowo)

- w ramach budżetu gminy 99.000,00

  (m.in. paliwo i części do sprzętu komun.,

   materiały remontowe do prac w gospodarce

   komunalnej, środki czystości, inne)    

?         energia elektryczna 32.000,00

?         zakup usług remontowych 44.000,00

(naprawy sprzętu komunalnego)      

?         zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)  4.000,00

?         zakup usług pozostałych 35.700,00

(dzierżawa masztu i światłowodu w celu

przesyłu danych z kamer monitoringu,

nadzór nad targowiskiem, badania techniczne

pojazdów, wynajem podnośnika, itp.)

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom.  2.000,00

?         różne opłaty i składki 17.200,00

(ubezpieczenia sprzętu komunalnego, opłata

za korzystanie ze środowiska)

?         odpisy na zfśs 18.603,00

?         wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. 334.900,00

- w ramach Funduszu sołeckiego 69.900,00

  (Zakup używanej równiarki)

 

- w ramach budżetu gminy 265.000,00

  (Zakup ciągnika dla potrzeb Miasta

   i Gminy Skępe)

 

 

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        536.979,00

w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury – fundusz sołecki 17.457,00

?         nagrody konkursowe 2.500,00

(organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwa

?         zakup materiałów i wyposażenia 4.488,00

(organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwa)

?         zakup środków żywności 10.469,00

(organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwa)

 

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 52.062,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 33.062,00

- w ramach Funduszu sołeckiego 33.062,00

  (zakup materiałów na ocieplenie

   i pomalowanie budynku świetlicy wiejskiej

   w sołectwie Huta, zakup materiałów

   i wyposażenia do świetlicy wiejskie w Jarczewie,

   zakup kostki brukowej w celu utwardzenia

   terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubówcu,

   zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy

   wiejskiej w Kukowie, zakup i montaż urządzeń

   klimatyzacji do pomieszczenia w świetlicy

   wiejskiej w Wólce, zakup agregatu chłodniczego

   do świetlicy wiejskiej w Żuchowie, zakup

   materiałów do remontu garażu znajdującego się

   przy świetlicy wiejskiej w Żuchowie, zakup

   podkaszarki w celu pielęgnacji terenu wokół

   świetlicy wiejskiej w Żuchowie)

?         zakup energii 16.000,00

?         zakup usług pozostałych 2.500,00

(wywóz szamba i usługi kominiarskie w świetlicach

wiejskich)

?         różne opłaty i składki 500,00

- Centra kultury i sztuki 207.860,00

?         wynagrodzenia osobowe pracowników Centrów

Kulturalno – Oświatowo –Rekreacyjnych w Skępem

i w Wólce (2 etaty) 77.372,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.196,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 14.022,00

?         składki na FP 1.999,00

?         nagrody konkursowe 9.000,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00

(m.in. olej opałowy, węgiel, środki czystości,

materiały do organizacji zajęć z dziećmi, materiały

do organizacji Dni Skępego, dożynek, jarmarków)         

?         zakup środków żywności 6.000,00

?         energia elektryczna 7.000,00

?         zakup usług zdrowotnych 120,00

?         usługi pozostałe 50.000,00

(m.in. organizacja Dni Skępego i dożynek,

wywóz nieczystości stałych, przegląd kotłowni,

usługi kominiarskie)   

?         opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 3.000,00

?         różne opłaty i składki 1.550,00

?         odpisy na zfśs 3.101,00

?         szkolenia pracowników 500,00

 

- Biblioteki 234.600,00

  (dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

    Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem)

 

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25.000,00

  (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac

   remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane

    jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych)

 

926 – Kultura fizyczna i sport         126.084,00

w tym:

- Obiekty sportowe 73.984,00

?         wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00

?         wynagrodzenie osobowe pracownika (1 etat) 32.487,00

?         dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.512,00

?         składki na ubezpieczenia społeczne 5.845,00

?         składki na FP 833,00

?         nagrody konkursowe 4.000,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 8.456,00

(m.in. puchary, medale na zawody sportowe,

środki czystości, wyposażenie boiska)     

?         środki żywności 1.100,00

?         energia elektryczna 5.000,00

?         zakup usług pozostałych 8.000,00

(m.in. czyszczenie murawy boiska, przewóz osób

na zawody i turnieje sportowe)       

?         podróże służbowe krajowe 500,00

?         różne opłaty i składki 1.000,00

?         odpisy na zfśs 1.551,00

?         szkolenia pracowników 3.500,00

 

- Zadania w zakresie kultury fizycznej 52.100,00

?     dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku

publicznego            50.000,00

?         zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00

- w ramach Funduszu sołeckiego 2.000,00

  (zakup materiałów na boisko do siatkówki

   plażowej, zakup paliwa do kosiarki oraz

   nawozu na boisko sportowe w Łąkiem)

?        różne opłaty i składki 100,00

 

 

Część opisowa do planu wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

 

 

1.  Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem.

 

Przedsięwzięcie polega na budowie nowej Stacji Uzdatniania Wody w Skępem, która zastąpi obecnie funkcjonującą, wzniesioną jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Przestarzała technologia sprawia, że coraz trudniej jest utrzymać wyśrubowane normy oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z ekonomicznego punktu widzenia nieuzasadniona jest modernizacja gdyż wymianie podlegać będzie cała część technologiczna. Zapewnienie funkcjonowania stacji wymagałoby przeniesienia całej technologii na zewnątrz, co zdecydowanie podniosłoby koszty. Należy pamiętać, iż ujęcie wody w Skępem, zaopatruje ponad połowę mieszkańców gminy, dlatego ta inwestycja jest tak ważna.

W 2015 roku wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego, zawarto umowę, a następnie projekt został wykonany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2019 roku rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo robót budowlanych oraz na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami. Zakończenie zadania planowane jest na początek 2020 roku, a wydatki z tego tytułu to kwota prawie 2,5 mln zł, zaś cały koszt inwestycji wyniesie nieco ponad 4,4 mln zł.

Przedsięwzięcie jako część kompleksowego projektu zintegrowanego pn. „Modernizacja
i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie  Miasta i Gminy Skępe” uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

2.  Przebudowa ul. Rynek, ul. Krótkiej oraz części ul. Świerkowej w Józefkowie.

 

Inwestycja polega na przebudowie części ul. Świerkowej oraz ul. Krótkiej i ul. Rynek
w miejscowości Józefkowo.

W 2020 roku planowane jest utwardzenie części ul. Rynek kostką brukową.

W wyniku jej realizacji w przyszłości ulice te zyskają nawierzchnię bitumiczną poprawiając warunki komunikacyjne oraz podnosząc standard życia mieszkańców.

Wartość inwestycji w ramach wydatków funduszu sołeckiego na rok 2020 wynosi 23.000,00 zł.

 

3.  Przebudowa ul. Centralnej w Łąkiem.

 

Inwestycja polega na przebudowie ul. Centralnej w miejscowości Łąkie.

W wyniku jej realizacji w przyszłości ulica ta zyska nawierzchnię bitumiczną poprawiając warunki komunikacyjne oraz podnosząc standard życia mieszkańców.

W 2020 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej zadania.

Wartość inwestycji w ramach wydatków funduszu sołeckiego na rok 2020 wynosi 14.000,00 zł.

 

4.  Odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi publiczne.

 

Miasto i Gmina Skępe w 2020 roku przewiduje pozyskać, za odszkodowaniem, grunty, które będą przeznaczone na poszerzenie dróg gminnych. Wartość planowanych odszkodowań to kwota 30.000,00 zł

 

5.  Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

 

Projekt jest kontynuacją pierwszej edycji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Głównym elementem bazowym jest potrzeba rozwoju oraz modernizacji i aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej. Znacząca większość projektu została zrealizowana w roku 2019. W ramach projektu samorząd otrzyma sprzęt infrastruktury technicznej.

Koszt realizacji zadania w 2020 roku to kwota 99.146,00 zł.

 

6.  Zakup licencji do serwisu prawnego.

Planowany jest zakup nowej licencji dostępowej do platformy prawnej z jednoczesną rezygnacją z obecnie użytkowanego produktu. Zasób materiałów w obecnie oferowanym rozwiązaniu jest niewystarczający dla pracowników urzędu. Nowa platforma zawierać będzie szereg udogodnień potrzebnych do sprawnego rozwiązywania zagadnień prawnych na  merytorycznych stanowiskach urzędu. Przewidywany koszt realizacji zadania to kwota 12.000,00 zł.

 1. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Wólce.

 

Inwestycja polega na przebudowie parkingu przy Szkole Podstawowej w Wólce.
Planuje się utwardzenie terenu około 100 m2 kostką brukową.

W wyniku jej realizacji utwardzony teren poprawi warunki i podniesie standard życia mieszkańców. Wartość inwestycji w ramach wydatków funduszu sołeckiego na rok 2020 wynosi 20.000,00 zł.

 

8. Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne.

 

Inwestycja polega na gruntownej modernizacji istniejącego przedszkola w miejscowości Wioska oraz adaptacji tworzących zwarty kompleks pozostałych obiektów i pomieszczeń na cele edukacyjne w tym przypadku przedszkolne.

Dzięki tym działaniom powstanie dodatkowo 50 miejsc przedszkolnych, co jest o tyle istotne, że Miasto i Gmina Skępe charakteryzuje się niskim stopniem wskaźnika wychowania przedszkolnego. Zostaną kompleksowo przygotowane sale dydaktyczne, wykonane nowe instalacje elektryczne i sanitarne. Część obiektu zyska nowy dach. Ponadto zostanie wykonana termomodernizacja budynku. Ponadto zostanie zakupione wyposażenie do nowej części obiektu.

Prace budowlane rozpoczęły się w 2018 r., a cała wartość inwestycji szacowana jest na kwotę ponad 2,6 mln zł, z czego w 2020 r. planowane jest wydatkowanie kwoty
900.000,00 zł.

 

9. Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej,  Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo

Inwestycja polega na budowie na terenie Miasta i Gminy Skępe ok. 7 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Zadanie to obejmować będzie ostatnie nie skanalizowane tereny gminy objęte aglomeracją wodno – ściekową. W 2019 roku rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo robót budowlanych oraz na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami. Wartość inwestycji przewidzianej do realizacji w latach 2015-2021 oszacowano na kwotę 6,4 mln zł, a realizacja robót budowlanych przewidziana została na lata 2020-2021. Przedsięwzięcie jako część kompleksowego projektu zintegrowanego pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 1.            Zakup ciągnika dla potrzeb Miasta i Gminy Skępe

 

Zakup ciągnika jest wymagany do wykonywania bieżących prac komunalnych w Mieście
i Gminie Skępe. Przedmiotowy ciągnik posiadać powinien:

- moc sinika – 100 – 120 KM

- maksymalny moment obrotowy przy 1500 obr/min: 400-550 Nm

- pojemność silnika: od 4000 - 5500 cm3

-  prędkość obrotowa: 2200 obr/min

- prześwit nad gruntem: 400 – 600 mm

- napęd 4WD

- maksymalna prędkość: 30-50 km/h

- układ hydrauliczny z możliwością dopięcia przyczepy, pługu, kosiarki, rębaka, frezarki

Koszt realizacji zadania w 2020 roku to kwota 265.000,00 zł.

 

 1.            Zakup używanej równiarki

Przewidziana do zakupu równiarka jest pojazdem służącym do profilowania dróg gruntowych w Mieście i Gminie Skępe. Równiarka winna posiadać 3 osie z napędem na koła tylne oraz 2 lemiesze sterowane hydraulicznie. Napęd silnikiem diesla na tylne osie. Pojazd powinien posiadacz odpowiednie wyposażenie umożliwiające poruszanie po drogach publicznych. Zakup równiarki finansowany w ramach Funduszu sołeckiego to wydatek 69.900,00 zł.

 

 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

- za uchwałą oddano 11 głosów,

- przeciw uchwale oddano 3 głosy,

- wstrzymujących się głosów oddano 0.

 

 

 

 

Załączniki

Uchwała.XV.100.2019.2019-12-30 (5.9MB) Zapisz dokument  
Uchwała.XV.100.2019.2019-12-30 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XV.100.2019.2019-12-30 - projekt (121.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyniki głosowania uchwała nr XV-100-2019 (215.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Skępem
Źródło informacji:Alina Nowakowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2019-12-20 09:35:13
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2019-12-20 09:42:55
Ostatnia zmiana:2020-03-06 11:55:54
Ilość wyświetleń:262

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij