UCHWAŁA NR XV/101/2019
RADY MIEJSKIEJ  W  SKĘPEM
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2020–2039.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019, poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) uchwala się co następuje:

 

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skępe na lata 2020–2039 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2039 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

 

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

 

§ 3. 1 Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania upraw­nień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załącz­niku Nr 2 do Uchwały.

 

4. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

 

§   4   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5 Traci moc Uchwala Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019 – 2032 ze zmianami:

- Uchwałą Nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r.,

- Uchwałą Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 kwietnia 2019 r.,

- Uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2019 r.,

- Uchwałą Nr X/61/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2019 r.,

- Uchwałą Nr XI/63/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 sierpnia 2019 r.,

- Uchwałą Nr XII/68/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2019 r.,

- Uchwałą Nr XIII/77/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r.

- Uchwałą Nr XIV/93/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2019 r.

- Uchwałą Nr XV/95/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2019 r.

§ 6  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski