Skępe, dnia 23.04.2021r.

UMIG-OŚ.6220.5.8.2021

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (tj.  Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z póź. zm.), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia  3  października  2008 roku  o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez pełnomocnika JB Consulting, P. Jana Barcewicza, reprezentującego Inwestora P. Stanisława Witkowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 242, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0020: Rumunki Skępskie, gmina Skępe”.

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.5.7.2021 z dnia 23.04.2021 r. o wznowieniu postępowania w związku z przedłożeniem raportu oddziaływania na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

Zgodnie z art. 141 §1 i art. 142 K.p.a. na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronie zażalenie, strona może zaskarżyć je tylko w odwołaniu od decyzji.

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W oryginale
Piotr Wojciechowski
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Skępe, dnia 07.08.2021r.

UMIG-OŚ.6220.5.11.2021

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2021r., poz. 247 z póź. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735),

zawiadamiam

 że w dniu 07.08.2021r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

 „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 242, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0020: Rumunki Skępskie, gmina Skępe”,

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, pokój nr 16 (tel. (054) 287 85 20 wew. 33).

Informuję, że strony postępowania mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skępe oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

W oryginale
Piotr Wojciechowski
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe


Skępe, dnia 13.09.2021r.

UMIG-OŚ.6220.5.13.2021

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 247 z póź. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735),

zawiadamiam

 że w dniu 13.09.2021r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 242, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0020: Rumunki Skępskie, gmina Skępe”. Z treścią ww. postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, pokój nr 16 (tel. (054) 287 85 20 wew. 33).

Informuję, że strony postępowania mogą wnieść zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty  w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skępe oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

W oryginale
Piotr Wojciechowski
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe