Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa

 

Numer sprawy: UMiG-ZP.271.2.4.2020

 

W dniu 25.05.2020 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 543066-N-2020

 

Ogłoszenie nr 543066-N-2020 z dnia 2020-05-25 r.

Miasto i Gmina Skępe: Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Skępe, krajowy numer identyfikacyjny 91086656000000, ul. ul. Kościelna  2 , 87-630  Skępe, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 878 521, e-mail k.jaworski@skepe.pl, faks 542 877 204.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.skepe.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.skepe.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.skepe.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
poczta, kurier, osobiście
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa
Numer referencyjny: UMiG-ZP.271.2.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.960.000,00 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczaniem na wydatki majątkowe. 2. Kredyt zostanie udzielony w dwóch transzach: 1) 1 transza w wysokości 1.000.000,00 zł, 2) 2 transza w wysokości 960.000,00 zł. 3. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez bank najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek. W przypadku gdy dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed datą płatności. 4. Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M (z marżą dla wykonawcy). Marża banku wiążąca w całym okresie kredytowania. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, iż rok stanowi 365 dni oraz 366 dni w przypadku lat przestępnych. Dla celów ofertowych, w celu obliczenia odsetek należy przyjąć stawkę WIBOR 1M obowiązującą na dzień 27.05.2020 r. 5. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych: najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego wniosku, przy czym orientacyjny termin złożenia pisemnego wniosku określono w następujący sposób: 1) 1 transza na dzień 22.06.2020 r., 2) 2 transza na dzień 21.09.2020 r. 6. Ustala się następujące terminy spłaty kredytu: Data - Kwota kredytu 31.03.2024 - 30.000,00 zł 31.03.2025 - 30.000,00 zł 31.03.2026 - 30.000,00 zł 31.03.2027 - 30.000,00 zł 31.03.2028 - 30.000,00 zł 31.03.2029 - 40.000,00 zł 31.03.2030 - 180.000,00 zł 31.03.2031 - 180.000,00 zł 31.03.2032 - 180.000,00 zł 31.03.2033 - 180.000,00 zł 31.03.2034 - 180.000,00 zł 31.03.2035 - 180.000,00 zł 31.03.2036 - 180.000,00 zł 31.03.2037 - 180.000,00 zł 31.03.2038 - 180.000,00 zł 31.03.2039 - 150.000,00 zł 7. Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco. 8. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66113000-5 Usługi udzielania kredytu 9. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę: 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie czynności rachunkowo – księgowych oraz kontakt z Zamawiającym, chyba, że z odrębnych przepisów wynika, że te osoby nie muszą być zatrudnione na umowę o prace. 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył oświadczenie, iż osoby skierowane do realizacji zamówienia, o których mowa w pkt 1, są zatrudnione na umowę o pracę. Oświadczenie powinno być złożone najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i powinno zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, okres zatrudnienia, stanowisko i zakres czynności dla każdej osoby skierowanej do realizacji zamówienia. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia może żądać kopii umów o pracę i/lub innych dokumentów z których jednoznacznie będzie wynikać, iż skierowane do realizacji zamówienia osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w Istotnych elementach umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną. 4) Wymogi wskazane w pkt 1 - 3 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane w pkt 1 prace.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2039-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca wykaże posiadanie uprawnień do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2019, poz. 2357, ze zm.).
Informacje dodatkowe Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy – wyszczególnionych w § 8 ust. 1 i 2 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnia.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże wykonanie/dysponowanie należyte wykonanie bądź należyte wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 usługi udzielenia kredytu o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion 00/100 złotych).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy – wyszczególnionych w § 8 ust. 1 i 2 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wymagana forma dokumentu – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wymagana forma dokumentu – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy /wymagana forma dokumentu – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/. 4) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia /wymagana forma dokumentu – oryginał, a w przypadku dowodów kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2019, poz. 2357, ze zm.). potwierdzające spełnienie warunku wskazanego §6 ust. 1 SIWZ /wymagana forma dokumentu – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/; 2) wykaz usług wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzający spełnienie warunku wskazanego §6 ust. 3 SIWZ (załącznik nr 5) /wymagana forma dokumentu – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony i podpisany Formularz oferty zgodny z załączonym wzorem (załącznik nr 1 do SIWZ) /wymagana forma dokumentu – oryginał/; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia /wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie/.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena wykonania zamówienia (C)

80,00

Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych pochodzących z kredytu (T)

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy zgodnej z postanowieniami załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ zawierającego istotne elementy umowy, przy czym wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy uwzględniającego zapisy wskazanego wyżej dokumentu. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów i kwot spłat kredytu. 3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 4. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-01, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-ZP.271.2.4.2020 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę została złożona 1 oferta:

I.     Oferta wspólna wykonawców

1) Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe

2) SGB-Bank Spółka Akcyjna

ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań

1.    Cena wykonania zamówienia: 637.355,41 zł brutto;

2.    Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ

3.    Okres gwarancji: -------------------;

4.    Warunki płatność: zgodnie z SIWZ.

II.    Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 615.000,00 zł brutto.

Skępe, 01.06.2020 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271-ZP.2.4.2020 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

Oferta wspólna wykonawców
1) Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Spółdzielczy w Skępem, ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe;
2) SGB-Bank Spółka Akcyjna, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

Oferta wspólna wykonawców

1) Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe

2) SGB-Bank Spółka Akcyjna

ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań

 

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

80,00 pkt

Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych pochodzących z kredytu (T)

20,00 pkt

Razem

100,00 pkt.

 

Skępe, 03.06.2020 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-ZP.271.2.4.2020 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa zamówienie zostało udzielone Wykonawców wspólnie składającym ofertę:

1) Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Skępem, ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe

2) SGB-Bank Spółka Akcyjna, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań

Data udzielenia zamówienia: 16.06.2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.06.2020 r. 510105723-N-2020.

Skępe, 17.06.2020 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki

00.00.Ogloszenie_o_zamowieniu (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.00.SIWZ (409kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02.00.Zalacznik_nr_1 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.00.Zalacznik_nr_2 (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04.00.Zalacznik_nr_3 (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
05.00.Zalacznik_nr_4 (117.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
06.00.Zalacznik_nr_5 (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
07.00.Zalacznik_nr_6 (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
08.00.Zalacznik_nr_7 (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
09.00.Zalacznik_nr_8 (89.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10.00.Zalacznik_nr_9 (88.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.00.Zalacznik_nr_10 (88.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12.00.Zalacznik_nr_11 (82.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13.00.Zalacznik_nr_12 (102.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14.00.Zalacznik_nr_13 (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15.00.Zalacznik_nr_14 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16.00.Zalacznik_nr_15 (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17.00.Zalacznik_nr_16 (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.00.Zalacznik_nr_17 (879.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19.00.Zalacznik_nr_18 (730kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20.00.Zalacznik_nr_19 (725.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21.00.Zalacznik_nr_20 (721.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22.00.Zalacznik_nr_21 (349.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23.00.Zalacznik_nr_22 (530.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24.00.Zalacznik_nr_23 (831.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25.00.Zalacznik_nr_24 (284.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26.00.Zalacznik_nr_25 (295.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27.00.Zalacznik_nr_26 (506.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28.00.Zalacznik_nr_27 (789.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29.00.Zalacznik_nr_28 (278.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30.00.Zalacznik_nr_29 (291.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31.00.Zalacznik_nr_30 (205.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32.00.Zalacznik_nr_31 (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33.00.Zalacznik_nr_32 (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34.00.Zalacznik_nr_33 (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35.00.Zalacznik_nr_34 (152.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36.00.Wyjasnienie_tresci_SIWZ_nr_1 (152.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
37.00.Wyjasnienie_tresci_SIWZ_nr_2 (167.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38.00.Wyjasnienie_tresci_SIWZ_nr_3 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39.00.Informacja_o_zlozonych_ofertach (161.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40.00.Wyniki_postepowania (213.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41.00.Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia (298.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta i Gminy w Skępem
Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2020-05-25 13:29:01
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2020-05-25 13:29:49
Ostatnia zmiana:2020-06-17 11:15:32
Ilość wyświetleń:197

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij