Uchwała Nr XXI/140/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 oraz art. 28a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)  oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) uchwala się co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2019 r., sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy, informacją o stanie mienia komunalnego oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, a także po dyskusji Rady Miejskiej w Skępem w głosowaniu jawnym udziela się absolutorium za 2019 rok Panu Piotrowi Wojciechowskiemu Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

 

 

Zgodnie z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – nie później niż do dnia 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się ze:

1)          sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2)          sprawozdaniem finansowym,

3)          opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

4)          informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

5)          stanowiskiem komisji rewizyjnej.

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Skępem po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta
i Gminy Skępe za 2019 rok i sprawozdania finansowego oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie ocenia wykonanie budżetu, co zostało zawarte w uchwale Komisji Rewizyjnej z dnia 15.05.2020 r. i opinii do tej uchwały. Regionalna Izba Obrachunkowa po otrzymaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z załącznikami i uchwałą Komisji Rewizyjnej zaopiniowała pozytywnie.

 

 Wyciąg z protokołu z głosownia Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia uchwały Nr XXI/140/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2019 rok z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ogólną liczbę 14 radnych na sesji obecnych było 12 radnych

za przyjęciem uchwały głosowało - 10 radnych

przeciwnych było - 2 radnych

wstrzymało się od głosu - 0 radnych