Uchwała Nr XXIII/149/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem i nadania jej statutu

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 9 ust. 1 i art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194)  uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2021 r. tworzy się miejsko - gminną instytucję kultury pod nazwą: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Skępem.

2. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Skępem uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

3. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Skępem nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 2. 1. Siedzibą Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem jest miasto Skępe.

2. Terenem działania Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem jest obszar Miasta i Gminy Skępe. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Skępem może działać na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3. 1. Przedmiotem działania Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Skępe.

2. Nadaje się Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Skępem statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem będzie finansowana z dotacji udzielonej corocznie z budżetu Miasta i Gminy Skępe.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


Załącznik do uchwały Nr XXIII/149/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 października 2020 r.

STATUT

MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SKĘPEM

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Skępem zwany dalej MGOK jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia.

2. MGOK jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto i Gminę Skępe.

3. Siedzibą MGOK jest miejscowość Skępe, a terenem jego działania jest obszar gminy Skępe.

4. MGOK może również działać na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami kraju.

5. Organizatorem MGOK jest Miasto i Gmina Skępe.

6. MGOK używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu.

7. MGOK może posiadać znak graficzny (logo).

Rozdział 2.
Cel i podstawowy zakres działalności

§ 2. 1. Podstawowym celem statutowym MGOK jest organizowanie działalności kulturalnej.

2. MGOK upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwalne zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

3. Do podstawowych zadań MGOK należy:

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

2) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce,

3) wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych,

4) organizowanie i wspieranie imprez rozrywkowych, artystycznych,

5) tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego,

6) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

7) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,

8) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,

9) promocja kultury Miasta i Gminy Skępe i lokalnych twórców kultury.

4. MGOK może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy poprzez organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych, koncertów w zakresie nieprzekraczającym zadań statutowych.

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze

§ 3. 1 Organem zarządzającym MGOK jest Dyrektor, powoływany przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu.

3. Dyrektor powołuje Radę Kultury jako organ doradczy.

4. Zasady działania i funkcjonowania Rady Kultury określa Dyrektor MGOK w zarządzeniu.

Rozdział 4.
Źródła finansowania

§ 4. Źródła finansowania MGOK:

1) dotacje celowe z budżetu Miasta i Gminy Skępe na działalność MGOK,

2) wpływy z własnej działalności,

3) dotacje z budżetu państwa,

4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku,

5) spadki, darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych,

6) środki z funduszy Unii Europejskiej.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 5. Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Miejskiej w Skępem, w trybie właściwym dla jego nadania.


 

uzasadnienie

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Organizator wydaje akt utworzenia instytucji kultury.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz nadanego prze organizatora statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) do kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w ww. zakresie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.