Uchwała Nr XXIII/153/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/100/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 174)  zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 9 stycznia 2020 r.,

- Uchwałą Nr XVI/111/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 8/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 stycznia 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lutego 2020 r., 

- Zarządzeniem Nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 marca 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2020 r.,

- Uchwałą Nr XIX/127/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 22 kwietnia 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 kwietnia 2020 r.,

- Uchwałą Nr XX/134/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 maja 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 33/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 maja 2020 r.,

- Uchwałą Nr XXI/136/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 43/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 lipca 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 46/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 23 lipca 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 7 sierpnia 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 53/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 sierpnia 2020 r.,

- Uchwałą Nr XXII/146/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 września 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 września 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 61/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2020 r.                                                                                                                                                                                       wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 48.036.738,61 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 45.041.336,53 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 2.995.402,08 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.597.121,58 zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 53.380.150,61 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 44.332.260,66 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.047.889,95 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej  uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.597.121,58 zgodnie z Załącznikiem Nr 3".do niniejszej uchwały.

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 5.343.412,00 , który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

-  zaciągniętych pożyczek  w kwocie           2.800.000,00 

-  zaciągniętych kredytów  w kwocie          1.960.000,00 

- niewykorzystanych środków o których mowaw art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 323.005,52 

-   wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 260.406,48 zł"

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.688.170,00   z tytułu:

- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 323.005,52 zł,

- wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.605.164,48 

-  zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4.760.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.344.758,00 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z Załącznikiem Nr 5".

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4" do niniejszej uchwały.

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu    – w kwocie    2.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu     w kwocie    4.760.000,00 zł,

7) § 12 otrzymuje brzmienie „§ 12. Urealnia się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. w kwocie 340.673,00  zgodnie z Załącznikiem Nr 5" do niniejszej uchwały.

8) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13.  Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu              – w kwocie 2.000.000,00 , 

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   – w kwocie  4.760.000,00 ,

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2.000.000,00 zł.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy).

4) lokowania wolnych środków budżetowych  na rachunkach  bankowych  w innych  bankach niż bank  prowadzący obsługę budżetu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/153/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 października 2020 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/153/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 października 2020 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXIII/153/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 października 2020 r.
Zalacznik3a.pdf

Dochody zlecone


Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XXIII/153/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 października 2020 r.
Zalacznik3b.pdf

Wydatki zlecone


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/153/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 października 2020 r.
Zalacznik4.pdf

Zlecone wydatki


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/153/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 października 2020 r.
Zalacznik5.pdf

Fundusz sołecki


Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 418.945,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1)  Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2020  w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 2010 /+/ 406.744,00 zł  z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi.

2)  Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2020  w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” § 2010 /+/ 1.550,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

3) Urealnia się plan dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdziałach:

?        dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” § 0950 /+/ 5.370,00   (odszkodowanie za uszkodzone mienie)

?        dział 756 rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § 0500 /-/ 90.000,00 zł,

?        dział 756 rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 /+/ 250.000,00 zł, § 0360 /-/ 10.000,00 zł,
§ 0500 /-/ 150.000,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0950 /+/ 2.292,00 zł (Szkoła podstawowa w Wólce – odszkodowanie za uszkodzone mienie),

?        dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” § 0950 /+/ 2.989,00 zł (Publiczne Przedszkole w Skępem – odszkodowanie za uszkodzone mienie).

 

 

Wydatki zwiększa się o kwotę 418.945,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1)     Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2020  w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” /+/ 406.744,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi.

2)     Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2020  w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” /+/ 1.550,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

3)     Urealnia się plan wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdziałach:

?        dział 010 rozdział 01095 „Pozostała działalność” /+/ 975,00 zł,

?        dział 720 rozdział 72095 „Dostarczanie wody” /+/ 588,84 zł,

?        dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu”
/+/ 17.669,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”  /-/ 118.205,84 zł,

?        dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” /+/ 1.943,00 zł,

4)     Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4  pn. „Zadania inwestycyjne na 2020 r.”  poprzez:

a)     zmniejszenie planu finansowego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
nr 170339C w miejscowości Czarny Las” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 /-/ 10.000,00 zł,

b)     zwiększenie planu finansowego na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej
nr 170370C – ulicy Grzybowej w Skępem” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”  § 6050 /+/ 10.000,00 zł.

 

5)     Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Wólce w dziale  801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 2.292,00 zł w związku
z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone mienie.

 

6)     Dokonuje się zwiększenia planu wydatków Przedszkola Publicznego w Skępem
w dziale 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 2.989,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone mienie.

 

7)     Urealnienie planu wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych jednostkach organizacyjnych:

     a)  Szkoła Podstawowa w Czermnie:

?       dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /-/ 11.700,00 zł,

?       dział 801 rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
/-/ 13.000,00 zł,

     b)  Szkoła Podstawowa w Wólce:

?       dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /-/ 19.000,00 zł,

?       dział 801 rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
/-/ 13.000,00 zł,

c)  Szkoła Podstawowa w Skępem :

?        dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 150.700,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
/-/ 7.500,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” /-/ 13.500,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” /-/ 5.000,00 zł,

?        dział 854 rozdział 85401 „Świetlice szkolne”  /+/ 34.400,00 zł,

 d) Publiczne Przedszkole w Skępem:

?        dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /±/ 23.000,00 zł,

?       dział 801 rozdział 80149  „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” /-/ 21.000,00 zł,

  e)  Przedszkole Publiczne w Wiosce:

?        dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 21.000,00 zł,

 8)  W związku ze złożonymi przez sołectwa wnioskami w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu urealnia się załącznik Nr 5 pn. „Wydatki jednostek pomocniczych
w 2020 r.” w poniższych sołectwach:

a)     sołectwo Czermno:

?        dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 500,00 zł „Odśnieżanie dróg”,

?        dział 921 rozdział  92105 § 4210 /-/ 300,00 zł, § 4220 /-/ 336,00 zł - „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

?        dział 900 rozdział 90095 § 4210 /+/ 1.136,00 zł - „Zakup elementów siłowni plenerowej w celu zamontowania przy Szkole Podstawowej w Czermnie”,

b)     sołectwo Wólka :

?        dział 921 rozdział  92105 § 4220 /-/ 369,00 zł - „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

?        dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 1.100,00 zł - „Odśnieżanie dróg gminnych”,

?        dział 600 rozdział 60016 § 4210 /+/ 1.469,00 zł „Zakup materiałów do remontu dróg”.

c)     sołectwo Rumunki Skępskie:

?        dział 921 rozdział 92105 § 4220 /-/ 269,00 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

?        dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 500,00 zł - „Odśnieżanie dróg gminnych”,

?        dział 600 rozdział 60016 § 4210 /+/ 769,00 zł „Zakup materiałów do remontu dróg”.

d)     sołectwo Lubówiec :

?        dział 921 rozdział 92105  § 4210 /-/ 100,00 zł, § 4220 /-/ 200,00 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

?        dział 921 rozdział  92109 § 4210 /+/ 300,00 zł - „Zakup elementów ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Lubówcu”,

e)     sołectwo Żuchowo:

?          dział 921 rozdział 92105 § 4210 /-/ 300,00 zł, § 4220 /-/ 900,00 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

?          dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 777,00 zł „Odśnieżanie dróg gminnych”,

?        dział 921 rozdział  92109 § 4210 /-/ 325,00 zł - „Zakup i eksploatacja podkaszarki w celu pielęgnacji terenu wokół świetlicy wiejskiej w Żuchowie”,

?        dział 900 rozdział 90095 § 4210 /-/ 130,00 zł „Zakup cementu do budowy ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Żuchowo”,

?        dział 921 rozdział  92109 § 4210 /+/ 700,00 zł - „Zakup agregatu chłodniczego do świetlicy wiejskiej w Żuchowie”,

?        dział 921 rozdział  92109 § 4210 /+/ 1.732,00 zł - „Zakup materiałów do remontu garażu znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w Żuchowie”,

f)       sołectwo Boguchwała:

?        dział 010 rozdział 01009 § 4300 /+/ 527,00 zł „Melioracje - konserwacje gminnych rowów melioracyjnych”,

?        dział 921 rozdział 92105 § 4210 /-/ 227,00 zł, § 4220 /-/ 300,00 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

g)     sołectwo Łąkie:

?        dział 921 rozdział 92105 § 4190 /-/ 500,00 zł, § 4210 /-/ 500,00 zł, § 4220
/-/ 300,00 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

?        dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 500,00 zł - „Odśnieżanie dróg gminnych”,

?        dział 600 rozdział 60016 § 4210 /+/ 1.800,00 zł „Zakup materiałów do remontu dróg”.

h)     sołectwo Jarczewo:

?        dział 921 rozdział 92105 § 4190 /-/ 500,00 zł, § 4210 /-/ 500,00 zł, § 4220
/-/ 47,00 zł. „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

?        dział 921 rozdział  92109 § 4210 /-/ 886,00 zł - „Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jarczewie”.

?        dział 921 rozdział 92109 § 4210 /+/ 1.933,00 zł - „Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej w Jarczewie”.

i)        sołectwo Franciszkowo:

?        dział 921 rozdział  92105 § 4210 /-/ 200,00 zł, § 4220 /-/ 500,00 zł- „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

?        dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 1.000,00 zł „Odśnieżanie dróg gminnych”,

?        dział 600 rozdział 60016 § 4210 /+/ 1.700,00 zł „Zakup materiałów do remontu dróg”.

j)        sołectwo Sarnowo:

?        dział 921 rozdział  92105 § 4220 /-/ 217,00 zł- „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

?        dział 600 rozdział  60016 § 4210 /+/ 217,00 zł  „Zakup materiałów do remontu dróg”.

k)     sołectwo Żagno:

?        dział 921 rozdział  92105 § 4210 /-/ 261,00 zł, § 4220 /-/ 300,00 zł- „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

?        dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 1.000,00 zł - „Odśnieżanie dróg gminnych”,

?        dział 600 rozdział 60016 § 4210 /+/ 1.000,00 zł „Zakup materiałów do remontu dróg”.

?        dział 600 rozdział  60016 § 4210 /+/ 561,00 zł  „Zakup lustra drogowego w celu zamontowania na drodze gminnej w miejscowości Józefkowo”.

l)        sołectwo Huta:

?        dział 921 rozdział 92105 § 4190 /-/ 500,00 zł, § 4210 /-/ 500,00 zł, § 4220
/-/ 2.000,00 zł- „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

?        dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 997,00 zł  „Odśnieżanie dróg gminnych”,

?        dział 921 rozdział  92109 § 4210 /+/ 1.500,00 zł - „Zakup zmywarki
na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Hucie”,

?        dział 921 rozdział  92109 § 4210 /+/ 2.497,00 zł - „Zakup sprzętu muzycznego  na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Hucie”.

m)   sołectwo Likiec:

?        dział 900 rozdział 90015 § 4300 /-/ 4.000,00 zł „Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Likiec w ramach podniesienia standardu oświetleniowego”.

?        dział 921 rozdział  92105 § 4210 /-/ 200,00 zł, § 4220 /-/ 178,00 zł- „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

?        dział 600 rozdział 60016 § 4270 /+/ 4.178,00 zł  „Remont mostu drogowego na drodze gminnej w miejscowości Likiec”,

?        dział 921 rozdział  92109 § 4210 /+/ 200,00 zł - „Zakup materiałów
i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Likcu”.

n)     sołectwo Moczadła

?        dział 921 rozdział  92105 § 4210 /-/ 200,00 zł, § 4220 /-/ 300,00 zł- „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

?        dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 700,00 zł „Odśnieżanie dróg gminnych”,

?        dział 600 rozdział 60016 § 4210 /+/ 2.993,00 zł „Zakup materiałów do remontu dróg”.

?        dział 921 rozdział  92109 § 4210 /+/ 700,00 zł - „Zakup podkaszarki w celu pielęgnacji terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kukowie”,

?        dział 900 rozdział 90015 § 4300 /-/ 2.493,00 zł „Zakup i montaż lampy oświetleniowej na terenie sołectwa Moczadła w ramach podniesienia standardu oświetlenia”.

o)     sołectwo Ławiczek:

?        dział 921 rozdział  92105 § 4210 /-/ 200,00 zł, § 4220 /-/ 100,00 zł- „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

?        dział 010 rozdział 01009 § 4300 /+/ 300,00 zł „Melioracje - konserwacje gminnych rowów melioracyjnych”.

9) Urealnia się plan finansowy wydatków na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w tym:

?        dział 852 rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie”  /-/ 1.000,00 zł,

?        dział 852 rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” /-/ 1.900,00 zł,

?        dział 852 rozdział 85225 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” /+/ 2.900,00 zł,

?        dział 855 rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” /+/ 32.000,00 zł,

?        dział 855 rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” /-/  32.000,00 zł.

 

10) Zwiększa się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r. zgodnie z zał. Nr 3.

 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

- za uchwałą oddano 13 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosy,

   - wstrzymujących się głosów oddano 1.