Uchwała Nr XXIV/157/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Roczny program współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Skępe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Ryszard Szewczyk


Załącznik do uchwały Nr XXIV/157/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 24 listopada 2020 r.

„Roczny program współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1 Program określa cele, formy, zasady oraz zakres przedmiotowy współpracy  Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), prowadzącymi działalność statutową w zakresie odpowiadającym zadaniom ustawowym samorządu gminnego.

2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 );

2) organizacjach pozarządowych  - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy;

3) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert;

4) programie -  należy przez to rozumieć roczny program współpracy Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;

5) Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Skępe;

6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Skępem;

7) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Skępem;

8) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Rozdział 2.
Cele Programu

§ 2. 1  Cel główny:

Współpraca oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju Gminy, podnoszenia poziomu życia jego mieszkańców oraz rozwijania społeczeństwa obywatelskiego.

2. Cele szczegółowe:

1) poprawa jakości życia współmieszkańców  poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych;

2) umocnienie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnego środowiska;

3) wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań służących rozwojowi lokalnej społeczności;

4) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  do realizacji programów służących rozwojowi  Gminy;

5) promocja działalności organizacji pozarządowych.

Rozdział 3.
Zasady współpracy

§ 3.  Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach:

1) pomocniczości – samorząd udziela wsparcia organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej;

2) suwerenności - oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej;

3) partnerstwa - oznacza dobrowolną współprace równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;

4) efektywności - oznacza, ze partnerzy wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;

5) uczciwej konkurencji - oznacza prowadzenie współpracy na obiektywnych, równych dla wszystkich zasadach oraz w sposób niebudzący wątpliwości, co do bezstronności podejmowanych działań;

6) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizację pozarządowe, sposób udzielania wsparcia oraz wykonania zadania są jawne.

Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy

§ 4. 1.   Gmina prowadzi działalność we współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy w sferze następujących zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

2) promocja i organizacja wolontariatu;

3) pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

4) ochronę i promocję zdrowia;

5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

6) upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

7) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

8) działalność charytatywną;

9) ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;

10) podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej;

11) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;

12) poprawę bezpieczeństwa mieszkańców;

13) działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;

14) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

15) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

2. Do finansowania z budżetu Gminy będą preferowane zadania wskazane w rozdziale 6 programu, finansowanie pozostałych będzie uwarunkowane od możliwości budżetowych Gminy.

Rozdział 5.
Formy współpracy

§ 5. 1.   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter pozafinansowy i finansowy.

2. Współpraca pozafinansowa Gminy z organizacjami pozarządowymi może polegać na:

1) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków;

2) konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

3) organizowaniu spotkań, konferencji, seminariów i szkoleń w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania organizacji pozarządowych  i Gminy;

4) rekomendowaniu inicjatyw podejmowanych i przygotowywanych przez organizacje pozarządowe w przypadku ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych;

5) włączeniu organizacji pozarządowych w proces tworzenia, wdrażania, monitorowania i realizacji strategii Gminy;

6) współdziałaniu organizacji pozarządowych z Gminą w działaniach promocyjnych poprzez wspólny udział w imprezach promocyjnych, targach;

7) możliwości objęcia patronatem Burmistrza przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Gminy;

8) angażowania organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i osiągnięć poprawiających ich skuteczność i efektywność;

9) możliwości wspólnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych Gminy.

3. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych może odbywać się w następujących formach:

1) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

2) wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne

§ 6.  Na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących obszarów:

1) upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie:

a) upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych i indywidualnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy,

b) organizacja imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,

c) organizacja i uczestnictwo w gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach sportowych,

2) ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, w zakresie:

a) edukacji w zakresie opieki nad zwierzętami,

b) niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom,

c) wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,

d) wspierania działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej i naukowej prowadzonej na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Rozdział 7.
Okres realizacji programu

§ 7.  Gmina Skępe realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i działania te obejmują okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Rozdział 8.
Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych

§ 8. Komisje konkursowe będą powoływane zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, w których określone zostaną ich kompetencje i zasady działania.

Rozdział 9.
Sposób realizacji Programu

§ 9.  Program realizowany będzie poprzez:

1) zlecanie realizacji zadań publicznych:

a) w ramach otwartych konkursów ofert,

b) z pominięciem otwartego konkursu ofert;

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach    dotyczących działalności statutowej organizacji;

3) organizowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, seminariów, których uczestnikami są przedstawiciele organizacji pozarządowych i Gminy;

4) podejmowanie i prowadzenie wzajemnego wsparcia merytorycznego między organizacjami pozarządowymi oraz  Gminą;

5) promowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i Gminę  w dostępnych środkach masowego przekazu (prasa, portale internetowe, itp.);

6) konsultacje Rocznego programu współpracy na rok 2022 z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod aktywnej partycypacji obywatelskiej włączających organizacje pozarządowe w procesy decyzyjne.

Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji Programu

§ 10. Program oceniany będzie w oparciu o następujące mierniki:

1) liczbę zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert;

2) liczbę zadań publicznych dofinansowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert;

3) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych;

4) liczbę przedsięwzięć zrealizowanych we współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi;

5) liczbę skonsultowanych aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;

6) liczbę organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultacjach aktów normatywnych;

7) liczbę ogłaszanych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;

8) liczbę organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert;

9) liczbę ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert;

10) liczbę wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe na realizacje zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert;

11) liczbę organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursów ofert;

12) liczbę osób będących adresatami poszczególnych działań realizowanych w ramach zadań publicznych.

Rozdział 11.
Wysokość środków planowanych na realizację Programu

§ 11. Na realizację  zadań zleconych planuje się przeznaczyć w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. środki finansowe  w wysokości co najmniej 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy). Ich ostateczna wysokość zostanie określona w uchwale budżetowej na 2021 rok. Środki te będą mogły ulec zwiększeniu w ciągu roku w ramach zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Rozdział 12.
Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji

§ 12. W celu uchwalenia Programu podjęte zostały następujące działania:

1) przygotowanie projektu programu przez Gminę we współpracy z innymi wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi współpracującymi z organizacjami pozarządowymi;

2) przeprowadzenie konsultacji projektu Programu;

3) sporządzenie przez Gminę zestawienia opinii, uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji;

4) przyjęcie projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji i skierowanie go pod obrady Rady;

5) przygotowanie i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej informacji o przebiegu i wynikach konsultacji;

6) podjęcie przez Radę uchwały przyjmującej Program.


 

uzasadnienie

Miasto i Gmina Skępe prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom  Gminy.

       Rada Miejska wypełniając delegację ustawową wynikającą z art. 5 a ust. 1  ustawy uchwala, po konsultacjach     z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami jw.

       Podjęcie przedmiotowej uchwały upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do ogłoszenia, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  określonych w Programie zadań priorytetowych Miasta i Gminy, oraz po rozstrzygnięciu konkursów, do zawarcia umów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wraz  z przyznaniem dotacji celowych na realizację powyższych zadań.

      W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.