Uchwała Nr XXIV/158/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazwy miejscowości

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2020r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1443) Rada Miejska w Skępem uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości:

1) Turka - kolonia wsi Wólka, włączona do miejscowości Likiec

2) Mała Wólka - kolonia, włączona do miejscowości Wólka

3) Stara Baba - część kolonii Narutowo, włączona do miejscowości Narutowo

4) Siedliska - osada leśna, włączona do miejscowości Jarczewo

5) Rumunki Wólczańskie - włączona została do miejscowości Wólka

6) Wymyślin - na podstawie uchwały Rady Gminy nr XVII/105/96 z dnia 13 sierpnia 1996 roku w sprawie nadania zespołowi osadniczemu Skępe - Wymyślin statusu Miasta włączony został do miasta Skępe

2. Treść wniosku o którym mowa w § 1stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/158/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 24 listopada 2020 r.

UMIG. 6625.1.2020

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

za pośrednictwem

Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

WNIOSEK

Rada Miejska w Skępem na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1443) zwraca się z prośbą o zniesienie urzędowych nazw miejscowości:

1) Turka - kolonia wsi Wólka, włączona do miejscowości Likiec

2) Mała Wólka - kolonia, włączona do miejscowości Wólka

3) Stara Baba - część kolonii Narutowo, włączona do miejscowości Narutowo

4) Siedliska - osada leśna, włączona do miejscowości Jarczewo

5) Rumunki Wólczańskie - włączona została do miejscowości Wólka

6) Wymyślin - na podstawie uchwały Rady Gminy nr XVII/105/96 z dnia 13 sierpnia 1996 roku w sprawie nadania zespołowi osadniczemu Skępe - Wymyślin statusu Miasta włączony został do miasta Skępe

Uzasadnienie

W wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części, w części dotyczącej Miasta i Gminy Skępe ogłoszonym w formie obwieszczenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. występują miejscowości Turka, Mała Wólka, Stara Baba, Siedliska, Rumunki Wólczańskie, Wymyślin.Wszystkie wymienione  miejscowości nie figurują w prowadzonej dla Miasta i Gminy Skępe ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji miejscowości ulic i adresów.  Przedmiotowe nazwy miejscowości nie występują w czynnościach meldunkowych.

W dniu 10.02.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe wystąpił do Starosty Lipnowskiego z prośbą
o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 8 ust.4 pkt 4 w/w ustawy. W związku
z nie wyrażeniem opinii wymóg jej uzyskania uznaje się za spełniony z uwagi upływu 30 dni od daty wystąpienia o opinię.

Zniesienie urzędowych nazw miejscowości Turka, Mała Wólka, Stara Baba, Siedliska, Rumunki Wólczańskie, Wymyślin nie skutkuje żadnymi kosztami finansowymi obciążającymi budżet gminy.

Wobec powyższego, mając na uwadze potrzebę doprowadzenia danych zawartych w wykazie  urzędowych nazw miejscowości i ich części do zgodności ze stanem faktycznym Rada Miejska w Skępem wnosi jak na wstępie.

Załączniki:

1. Uchwała nr............. Rady Miejskiej w Skępem z dnia..............w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazwy miejscowości.

2. Mapy topograficzne z zaznaczeniem granic miejscowości. 


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/158/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 24 listopada 2020 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/158/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 24 listopada 2020 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/158/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 24 listopada 2020 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/158/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 24 listopada 2020 r.
Zalacznik5.pdf


 

uzasadnienie

Niniejszy projekt uchwały ma na celu doprowadzenie danych zawartych w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części do zgodności ze stanem faktycznym, Wszystkie wymienione
w uchwale miejscowości nie figurują w prowadzonej dla Miasta i Gminy Skępe ewidencji gruntów
i budynków oraz ewidencji miejscowości ulic i adresów. Przedmiotowe nazwy miejscowości nie występują w czynnościach meldunkowych.

Zasady i tryb ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i części zostały unormowane w ustawie z dnia 29 marca 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości
i obiektów fizjograficznych. Z art. 8 w/w ustawy  wynika, że urzędowa nazwa jest znoszona na wniosek rady gminy, na obszarze której jest położona dana miejscowość lub jej część. W dniu 10.02.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe wystąpił do Starosty Lipnowskiego z prośbą
o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 8 ust.4 pkt 4 w/w ustawy. W związku
z nie wyrażeniem opinii wymóg jej uzyskania uznaje się za spełniony z uwagi upływu 30 dni od daty wystąpienia o opinię.

Rada Miejska przedstawia wniosek Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiemu. Wniosek dotyczy miejscowości niezamieszkałych, w związku z czym nie występuje obowiązek  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w tym zakresie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.