Uchwała Nr XXIV/160/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 24 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378), oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1])(Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, z 2018 r., poz. 2244) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XXIII/152/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 5224) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i pkt 2 otrzymuje brzmienie:

- „1) grunty i budynki wykorzystywane w celach związanych z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem działalności gospodarczej”;

- „2) grunty i budynki wykorzystywane na potrzeby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego z wyłączeniem działalności gospodarczej”.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Ryszard Szewczyk


UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do kompetencji Rady Gminy należy wprowadzanie zwolnień podatkowych w drodze uchwały innych niż określonych w ustawie.

Dlatego też, wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.