Uchwała Nr XXIV/161/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 92 i art. 565 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, poz. 284, poz. 695, poz. 782, poz. 875, poz. 1378) oraz § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1586) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni we Włocławku uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Skępe o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 4204 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Skępe w gminie Skępe.

2. W skład aglomeracji wchodzą miejscowości: Skępe (część miasta), Wioska (część wsi) Józefkowo (część wsi) oraz Głęboczek (część osady wsi Żagno).

§ 2. Część opisowa aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1:10000 stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą Nr IX/165/15 Sejmiku Wojewwództwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015 r., poz. 2109), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgdonie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310, poz. 284, poz. 695, poz. 782, poz. 875, poz. 1378).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/161/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 24 listopada 2020 r.

Załącznik 1

CZĘŚĆ OPISOWA AGLOMERACJI SKĘPE

1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skępe (aktualna uchwała: Uchwała Nr XIV/78/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2019 r.),

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe z dnia 8.12.2017 r. – Żagno (UCHWAŁA Nr XXXIX/259/2017 RADY MIEJSKIEJ w SKĘPEM z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żagno, gmina Skępe) – Stwierdzono częściową nieważność aktu,

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z dnia 30.05.2011 – Wioska (UCHWAŁA Nr VI/52/2011 RADY MIEJSKIEJ w SKĘPEM z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Wioska),

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z dnia 5.12.2008 – ul. Sportowa w Skępem (Uchwała Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe na terenie położonym w mieście Skępe),

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z dnia 30.06.2009 – ul. Kwiatowa w Skępem (Uchwała Nr XXXI/227/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe na terenie położonym w mieście Skępe),

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z dnia 29.12.2003 (Uchwała Nr X/76/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie: zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skępe dotyczących: 1. Wprowadzenia dodatkowych zapisów dla terenów o funkcji turystycznej w obszarze gminy i mieście Skępe z wyłączeniem sołectwa Sarnowo i terenu o symbolu planu 17 UT – działka o Nr ewidencyjnym 694/5 położona we wsi Łąkie; 2. Nowych terenów o funkcji turystycznej w wybranych miejscowościach; 3. Wprowadzenia zapisów o zasadach zagospodarowania i użytkowania dla terenów byłych zakładowych ośrodków wypoczynkowych,

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z dnia 28 kwietnia 2000 r. (Uchwała nr XVI/115/2000 Rady Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie: zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy SKĘPE dotyczących wprowadzenia na terenach rolnych następujących funkcji: - produkcyjno-usługowej, składów i baz budowalnych (P; PU), - mieszkalno-usługowej o niskiej intensywności zabudowy (MN), - mieszkalnictwa rodzinnego o średniej intensywności zabudowy – budownictwa wielorodzinnego (MW), - wypoczynkowo-rekreacyjnej (UT) i turystyczno-mieszkalnej (UT/MN),

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z dnia 18 marca 1997 r. (Uchwała nr XXI/135/97 Rady Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie: zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i wsi Skępe – Wymyślin w zakresie lokalizacji oczyszczalni oraz przepompowni ścieków),

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z dnia 13 sierpnia 1996 r. (Uchwała Nr XVII/103/96 Rady Gminy Skępe z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie: zmian miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i wsi Skępe).

2. Informacja o sieci kanalizacyjnej.

Długość zbiorczej sieci kanalizacyjnej – 47,0 km, w tym:

a) 36,9 km kolektorów grawitacyjnych,

b) 10,1 km kolektorów tłocznych.

3. Informacja o liczbie mieszkańców w aglomeracji.

a) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji.

4 044 osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

b) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej.

3 988 stałych mieszkańców aglomeracji.

c) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji.

130 osób (130 RLM) zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji.

d) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej.

130 osób (130 RLM) czasowo przebywających w aglomeracji.

4. Obliczenie wskaźnika koncentracji.

Brak sieci planowanych.

5. Informacja o przemyśle występującym w aglomeracji.

a) Liczba RLM przemysłu w aglomeracji.

30 RLM

b) Liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną.

30 RLM

c) Liczba RLM przemysłu planowana do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Nie jest planowane podłączanie nowych podmiotów gospodarczych.

6. Informacja o oczyszczalniach ścieków w aglomeracji.

a) Informacja o istniejących oczyszczalniach ścieków.

Komunalną oczyszczalnia ścieków – Miejsko-Gminną Oczyszczalnia Ścieków w Skępem. Oczyszczalnia ścieków w Skępem (ID oczyszczalni wg KPOŚK – PLKP0660) zlokalizowana jest na działkach o nr ewid. 816/1 i 817, obręb nr 0008, miasto Skępe. Jest to mechaniczno-biologiczna komunalna oczyszczalnia ścieków, której właścicielem jest Miasto i Gmina Skępe.

Eksploatacja oczyszczalni oraz zrzut ścieków oczyszczonych do odbiornika odbywa się na podstawie Decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku z dnia 21 stycznia 2020 r., znak: WA.ZUZ.421.285.2019.KK, obowiązującej do dnia 21 stycznia 2030 r. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym jest rzeka Czernica w km 18+900. Współrzędne geograficzne wylotu: działka o nr ewid. 885 obręb 0008 Miasto Skępe o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X: 5859187.33, Y: 6591098.98.

b) Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków.

Nie są planowane do budowy nowe oczyszczalnie ścieków.

c) Czy sieć kanalizacyjna zakończona jest końcowym punktem zrzutu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wskazać do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia tej oczyszczalni ścieków

Sieć kanalizacyjna aglomeracji Skępe nie jest zakończona końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych.

7. System gospodarki ściekowej w aglomeracji.

a) Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji (rok) – 145,64 dam3/rok (399,0 m3/dobę):

·ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni siecią kanalizacyjną – 144 dam3/rok (394,52 m3/dobę),

·ilość ścieków dowożonych z terenu aglomeracji – 1,64 dam3/rok (4,48 m3/dobę).

Uwzględniając dodatkowo ścieki przemysłowy ogólny bilans ścieków powstających na terenie aglomeracji (średnie dobowe obciążenie oczyszczalni) to 402,73 m3/dobę.

Jakość ścieków dopływających do oczyszczalni i odprowadzonych do odbiornika w 2019 r.:

·BZT5 [mgO2/dm3]: ścieki surowe – 475, ścieki oczyszczone – 9,2,

·ChZTCr [mgO2/dm3]: ścieki surowe – 698, ścieki oczyszczone – 36,7,

·Zawiesina ogólna [mg/dm3]: ścieki surowe – 212, ścieki oczyszczone – 14,77.

b) Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m3/d.

800 m3/d.

c) Wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM.

7 520 RLM – projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni

3 349 RLM – obciążenie oczyszczalni

d) Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Podmioty gospodarcze na terenie aglomeracji nie odprowadzają ścieków o charakterze przemysłowym, a jedynie ścieki komunalne jako mieszaninę ścieków bytowych i przemysłowych. Zakłady przemysłowe na obszarze aglomeracji:

1. „Besta” Pruśkiewicz Teresa, Skępe, ul. Sierpecka 72B, produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni, średnia ilość ścieków (m3/rok) – 853 m3/rok, ładunek BZT5 w kg O2/d – 1,11,

2. Gminna Spółdzielnia SCh, Skępe, Al. 1 Maja 17, piekarnia, średnia ilość ścieków (m3/rok) – 510 m3/rok, ładunek BZT5 w kg O2/d – 0,67,

Stężenie ścieków BZT5 w g O2/m3 – 475 g O2/m3.

Średnia ilość ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji: 3,73 m3/dobę (1,36 dam3/rok).

e) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej (zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków)

1,64 dam3/rok (4,48 m3/dobę).

f) Rodzaj istniejącej oczyszczalni ścieków.

B - oczyszczalnia biologiczna bez usuwania biogenów, spełniająca standardy odprowadzanych ścieków.

8. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Wyszczególnienie

Wartość RLM

RLM stałych mieszkańców aglomeracji (Mk)

4 044

RLM osób czasowo przebywających
w aglomeracji (czas)

130

RLM przemysłu (prz)

30

Suma

4 204

Liczba RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego [RLM]

3 988

Liczba RLM obsługiwanych przez tabor asenizacyjny (zbiorniki bezodpływowe) [RLM]

56

Liczba RLM obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków [RLM]

0

Gospodarka ściekowa na terenach obsługiwanych przez zbiorniki bezodpływowe opierać się będzie na dotychczasowym sposobie gromadzenia nieczystości. Powstające nieczystości będą sukcesywnie opróżniane taborem asenizacyjnym przez specjalistyczną koncesjonowaną firmę transportową i wywożone do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Skępem, gdzie będą oczyszczane. Prowadzona będzie również ewidencja tych zbiorników. W ten sposób zapewniony będzie ten sam poziom ochrony środowiska jak dla aglomeracji Skępe.

9. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub o decyzjach ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.
 

Brak.

10. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Brak.

11. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

1. Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie – UCHWAŁA NR XIV/287/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie (DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO dnia 28 lutego 2020 r., poz. 1082),

2. Obszar Natura 2000 „Torfowisko Mieleńskie” (PLH040018) – Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C (2019) 8586 (Dz. U. UE. L. 2020.24.144),

3. Pomnik przyrody – Dąb szypułkowy - Quercus robur – położony we wsi Wioska – Orzeczenie nr 7 Wojewody Włocławskiego z dnia 13.08.1981 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej we Włocławku z 27.07.1982 r., nr 2, poz. 18),

4. Pomnik przyrody – Dąb szypułkowy - Quercus robur – położony w parku we wsi Wioska – Orzeczenie nr 7 Wojewody Włocławskiego z dnia 13.08.1981 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej we Włocławku z 27.07.1982 r., nr 2, poz. 20),

5. Pomnik przyrody – Dąb szypułkowy - Quercus robur – będący częścią wieloobiektowego pomnika przyrody – grupy 5 drzew gatunku Dąb szypułkowy zlokalizowanej przy murze klasztornym we wsi Wymyślin (części miasta Skępe) – Orzeczenie nr 7 Wojewody Włocławskiego z dnia 13.08.1981 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej we Włocławku z 27.07.1982 r., nr 2, poz. 18),

6. Pomnik przyrody – Dwa dęby szypułkowe - Quercus robur – wieloobiektowy pomnik przyrody, grupa drzew zlokalizowana w parku Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem – Orzeczenie nr 7 Wojewody Włocławskiego z dnia 13.08.1981 roku
w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej we Włocławku z 27.07.1982 r., nr 2, poz. 18),

7. Pomnik przyrody – Dąb - Quercus sp. - drzewo spróchniałe w środku, spięte 2 metalowymi klamrami zlokalizowane w Skępem – Komunikat w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej w Bydgoszczy z 15.05.1956 r., nr 5, poz. 19).

12. Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

a) Warunek I (art. 3 Dyrektywy) procent skanalizowania w aglomeracji.*

Docelowy stopień wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej wynosi 98,67%, tym samym aglomeracja Skępe spełnia Warunek I (art. 3 Dyrektywy).

b) Warunek II (art. 10 Dyrektywy) wydajność oczyszczalni w aglomeracji (wyrażona w RLM).

Ogólny bilans ilości powstających na terenie aglomeracji ścieków komunalnych wskazuje, że na terenie aglomeracji powstaje szacunkowo 145,64 dam3/rok ścieków komunalnych (tj. 145 640 m3/rok). Bilans średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Skępe wynosi 399,0 m3/dobę. Ilość ścieków, zarówno dopływających siecią kanalizacyjną do oczyszczalni, jak i dowożonych taborem asenizacyjnym z obszaru aglomeracji, mieści się w granicach założonej przepustowości oczyszczalni, wynoszącej 800 m3/dobę, co gwarantuje przyjęcie ścieków odebranych z terenu aglomeracji. Uwzględniając ilość wszystkich ścieków oczyszczanych na oczyszczalni – także spoza aglomeracji – wynoszącą 154 dam3/rok (421,92 m3/dobę) oczyszczalnia również gwarantuje ich przyjęcie.

c) Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) standardy oczyszczania ścieków.*

Wskazane w punkcie 7 a). wartości obrazują, że oczyszczalnia ścieków funkcjonująca na terenie aglomeracji spełnia wymagania dotyczące standardów oczyszczania ścieków.


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/161/2020
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 24 listopada 2020 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Aglomerację Skępe tworzy się zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) oraz na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 310, poz. 284, poz. 695, poz. 782, poz. 875, poz. 1378).

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne traci moc Uchwała Nr Uchwała Nr IX/165/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015 r., poz. 2109).

Rada Miejska w Skępem wyznacza Aglomerację Skępe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586).

Aglomerację ustanawia się na podstawie przeglądu aglomeracji dokonanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Wodne.

Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo Wodne wyznaczenie aglomeracji przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe następuje po uzgodnieniu z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Postanowieniem WA.ZZŚ.7.417.9.2020.AK z dnia 26 października 2020 r. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uzgodnił w/w projekt Uchwały. Na postanowienie nie wniesiono zażalenia.

Postanowieniem WOP.070.31.2020.KLD z dnia 14 października 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił w/w projekt Uchwały. Na postanowienie nie wniesiono zażalenia.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.