Uchwała Nr XXIV/162/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 24 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr II/6/2018 Rady miejskiej w Skępem z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do uchwały uchyla się pkt 1;

2) w załączniku nr 4 do uchwały pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1) radny Jarosław Gołębiewski”.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 ustawy o samorządzie gminny, Rada może powoływać ze swojego grona stałe komisje.

Dlatego też, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.