Uchwała Nr XXIV/163/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), w związku z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tDz. U. z 2020 r., poz. 1439), Rada Miejska w Skępem uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się inny niż określony w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,  oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.                                                                                                                                     

§ 2. 1. Udokumentowanie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 1 następuje przez:

1) okazanie rachunków, faktur VAT, paragonów lub dowodów zapłaty za usługi wywozu odpadów komunalnych albo opróżnienia i transportu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po ich wykonaniu przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

2) okazanie potwierdzenia przyjęcia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na oczyszczalni, jeżeli nieczystości ciekłe są transportowane we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości.

2. Dokumenty księgowe, o których mowa w ust. 1 powinny zawierać co najmniej następujące dane: sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, datę, ilość i rodzaj odebranych odpadów komunalnych albo ilość  nieczystości ciekłych w m3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i  Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z ustawą i przepisami odrębnymi.
Art. 6 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy określa sposób udokumentowania obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zebranych na terenie nieruchomości przez ich właścicieli, przez zawarcie umowy o świadczenie usług z przedsiębiorcami posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zapłacenie za ich wykonanie i udokumentowanie tego przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi.

Jednocześnie art. 6 ust. 1a wyżej cytowanej ustawy upoważnia radę gminy do określenia w drodze uchwały, w zależności od lokalnych warunków, innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zgromadzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych. Od uznania rady gminy zależy czy dopuści ona inne sposoby dokumentowania obowiązków spoczywających na właścicielach nieruchomości.

Wprowadzony niniejszą uchwałą inny sposób udokumentowania pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych przez okazanie faktur, rachunków, paragonów lub dowodów zapłaty, czy też okazanie potwierdzenia przyjęcia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na oczyszczalni  jest wystarczającym dowodem potwierdzającym, zgodne z prawem, wykonywanie obowiązków w tym zakresie, bez potrzeby wiązania się stałą umową na ww usługi z jednym podmiotem świadczącym usługę wywozu odpadów komunalnych lub wywozu nieczystości ciekłych.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i uzasadnione.