Uchwała Nr XXIV/164/2020
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 6j ust. 3b i art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Rada Miejska w Skępem uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, płatną jednorazowo z góry w wysokości 181,00  rocznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej w wysokości dwukrotności stawki opłaty wskazanej w  § 1, tj.  362,00  rocznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny i odpady są zbierane i odbierane jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

§ 3. Traci moc uchwała nr XIX/85/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawieustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 6610).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały ma charakter obligatoryjny i wynika z dyspozycji zawartej w art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawą nowelizującą wprowadzono nowe zapisy w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz inne porządkowe zmiany w szczególności wprowadza:

1)   „Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości” (art. 6i ust. 1 pkt 3 ustawy);

 

2)   konieczność określenia przez radę gminy stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość
i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki „Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b.” (art. 6k ust. 3 ustawy).

 

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r. (Monitor Polski z dnia 31 marca 2020 r., poz. 330), przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2019 r. wyniósł 1819 zł.

Nawiązując do powyższych zapisów rada gminy określając stawki dla ww. nieruchomości zobowiązana jest do zastosowania ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyżej niż 10% przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok, tj. nie więcej niż 181,90 zł.

 

Projekt uchwały:

1)      wprowadza więc obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości w wysokości 181,00 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny, co stanowi ok. 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę w 2019 roku (§ 1 uchwały);

2)      określa opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub dla innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 362,00 zł, stanowiącej dwukrotność stawki opłaty podstawowej (§ 2 uchwały).

 

Zapisy określone w projekcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. (§ 5 uchwały).

 

W wyniku rozstrzygniętego przetargu na realizację usługi odbioru odpadów komunalnych w latach
2020-2023 z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtowa stawka opłaty ponoszona przez gminę w 2020 roku wynosi 189,48 zł (116 532 zł - roczny koszt za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe /:  615 szt. - liczba przedmiotowych nieruchomości).

Jak wynika z powyższego wyliczenia, ustalona w niniejszej uchwale ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 181 zł za rok nie pokryje jeszcze w pełni ponoszonych przez gminę kosztów w latach 2020-2021.

 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.