PROTOKÓŁ NR XXIII/VIII/2020

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 27 października 2020 roku

Sesję dnia 27 października 2020 roku rozpoczęto o godzinie 1620 w zdalnym trybie obradowania. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

1)    Piotr Wojciechowski - Burmistrz

2)    Zbigniew Małkiewicz - Sekretarz

3)    Barbara Leśniewska - Skarbnik

4)    Piotr Rzepka - Radca Prawny

XXIII Sesję Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski słowami – Witam Serdecznie Pana Burmistrza, Pana Sekretarza i Panią Skarbnik. Witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, oraz witam Was Panie i Panowie Radni. Otwieram XXIII Sesję Rady Miejskiej.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu ogółem brało udział 14 radnych na 15 osobowy skład rady. 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 września 2020r. 

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej nikt z Radnych nie wniósł uwag.

Głosowano w sprawie: przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 września 2020r.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (1)
Andrzej Meller
Protokół został przyjęty  jednogłośnie.

Przyjęcie porządku obrad

Projekt porządku obrad:

1.    Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie prawomocności obrad;

b)    przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 września 2020 r.;

c)     przyjęcie porządku obrad;

d)    wybór sekretarza obrad.

  1. Projekt uchwały akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem i nadania jej statutu– druk nr 1.
  2. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 2.
  3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 3.
  4. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2021 rok – druk nr 4.
  5. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomościdruk nr 5.
  6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2020 rok – druk nr 6.
  7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2020–2039 – druk nr 7.
  8. Wolne wnioski i informacje.

10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski odczytał projekt porządku obrad i zapytał czy Radni mają jakieś uwagi. Uwag nie było, wobec czego Przewodniczący przeszedł do realizacji przedstawionego porządku obrad.

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad został Radny Pan Andrzej Podlas, który wyraził zgodę.

Pkt 2

Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem i nadania jej statutu Skępe - druk nr 1

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz  (w załączeniu).

Nikt z radnych nie miał pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XXIII/149/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 października 2020 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury- Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem i nadania jej statutu – druk nr 1.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Justyna Składanowska, Krzysztof Suchocki
NIEOBECNI (1)
Andrzej Meller
Uchwała została przegłosowana.

Pkt 3

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 2.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska(w załączeniu).

Głos w zabrali:

Radny Pan Krzysztof Suchocki stwierdził, że 4% podwyżka byłaby nieduża, gdyby nie obejmowała przedsiębiorców. Zarzucił, że celowo Radni nie otrzymali tabeli porównawczej, aby nie byli zorientowani w wysokości podwyższonych kwot. Poinformował przedsiębiorców, że w dobie epidemii, ich podatki wzrosną o 0,45 zł. Radny Pan Krzysztof Suchocki stwierdził także, że przedsiębiorcy powinni otrzymać pomoc, gdyż walczą oni dziś o przetrwanie. Pomimo, że przedsiębiorcy dostają pieniądze od Państwa, również obowiązkiem Radnych jest wyciągnąć do nich rękę. Powiedział, że nie od Pana Burmistrza, a od Radnych zależy, czy podatki pójdą w górę. Poinformował, że 3 kwietnia, na ręce Pana Przewodniczącego, Pana Burmistrza, złożył wniosek, o powołanie Rady ds. pomocy przedsiębiorcom. Zaapelował do przedsiębiorców o zgłaszanie się do tej rady i do Radnych, aby byli z przedsiębiorcami, pokazali jako Radni, że chcą ich wspierać.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski powiedział, że w jego odczuciu i rozumieniu omawiana podwyżka jest podwyżką nominalną, przy inflacji 4%, podwyżka o 4% utrzymuje tylko dochody Gminy na tym samym poziomie, a tak naprawdę wartość tej podwyżki dla Gminy wynosi zero. Stwierdził, że jako gmina dużo inwestujemy, bardzo dużo inwestycji mamy rozpoczętych i nie możemy z nich zrezygnować. Zaapelował do kolegów i koleżanek Radnych, o odpowiedzialne zachowanie, pomimo tego że, decyzje o podnoszeniu podatków są zawsze trudne.

Pan Burmistrz Piotr Wojciechowski zwrócił uwagę, na to że, Pani Skarbnik przytoczyła liczby, które skutkują bezpowrotnie stratą finansową dla samorządu skępskiego. Powiedział, że jako samorząd inwestujemy i staramy się inwestować, ale staramy się też, tak jak było przy każdej podwyżce, rozłożyć ją równomiernie po 4%, na wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Skępe. Pan Burmistrz zwrócił uwagę na fakt, iż realizowane wcześniej i w tej chwili, na terenie Skępego inwestycje, były i są realizowane przez przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Skępe. W tych przedsiębiorstwach pracują mieszkańcy naszej gminy, a kupowane materiały pochodzą od przedsiębiorców ze Skępego. Samorząd, na ile może, na tyle stara się przedsiębiorcom wychodzić na przeciw. Wskazał, iż proponowana podwyżka nie jest kluczowa, a wobec przedsiębiorców wymagane są zupełnie inne działania. Poprosił o rozsądne spojrzenie na realizacje podwyżki i na dalszą realizację budżetu. Wskazał, iż bezpowrotna utrata części subwencji, 1.500.000,00zł, spowoduję niemożność odzyskania tych pieniędzy. Każda podwyżka jest trudna, ale dla dobra funkcjonowania samorządu, dla realizacji prawidłowego funkcjonowania inwestycji jest uzasadniona.

Pan Radny Jarosław Gołębiewski powiedział, że skępscy przedsiębiorcy świadczą dla samorządu usługi tylko dlatego, że wygrali przetarg, czyli dali najniższą cenę, a nie dlatego, że ktoś z Gminy powiedział, że będzie ten przedsiębiorca wykonywał usługę, a robienie przez samorząd zakupów w innych, niż w lokalnych sklepach, byłoby bardzo nieprzyzwoite. Zapytał czy się nie przesłyszał w sprawie utraconej kwoty w przypadku nie wprowadzenia podwyżki. Radny Pan Jarosław Gołębiewski zaapelował jeszcze o nieprzyjmowanie trzech kolejnych uchwał, aby w tym wyjątkowym roku, który nas zastał pandemią, dać odetchnąć przedsiębiorcom i mieszkańcom. Poprosił o nie przyjmowanie uchwały, o przeanalizowanie w swoich okręgach, wszystkich mieszkańców, którzy mają działalność i zastanowienie się, czy oni jak się z nimi spotkają podziękują im za te podwyżki.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska wyjaśniła, iż wpływów z tytułu podniesienia 4% wzrostu podatku, jest kwota łączna w wysokości 174.000,00 zł. Natomiast strat w subwencji, byłoby około milion pięćset, gdyż płacimy dwa razy. Raz w różnicy między stawką ustawową, a stawką lokalną, a drugi raz, między tym, że wpływy fizyczne na konto będą mniejsze.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski wyjaśnił, że nie chodzi o konkretną kwotę, bo często ta kwota pieniędzy stanowi podstawę do wystąpienia o środki dodatkowe, o dofinansowanie z różnych innych instytucji, o pomnażanie dochodów  Gminy.

Rady Pan Krzysztof Suchocki stwierdził, że podwyższenie o 0,45zł podatków stanowi dużą podwyżkę, biorąc pod uwagę czas epidemii. Zawnioskował o obniżenie o 30%, diet Radnym, oraz pensji Panu Burmistrzowi i Pani Skarbnik.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski wskazał, iż  przedmiotem naszych dzisiejszych obrad nie jest obniżanie diet i poprosił Radnego o przygotowanie odpowiedniego projektu uchwały.

Radny Pan Krzysztof Suchocki powiedział, że skoro przedsiębiorcom fundujemy podwyżkę, gdzie zatrudniają naszych mieszkańców, to myśli, że będzie dobrze gdy Radni przekażą 30% diet na przykład na szpital.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski powtórzył, że Radny Pan Krzysztof Suchocki musi w tej sprawie złożyć stosowny projekt uchwały.

Radna Pani Justyna Składanowska powiedziała, że rozumie argumenty Pana Burmistrza i Pani Skarbnik odnośnie podwyżki podatków. Radna odniosła się również, do sugestii Radnej Pani Aleksandry Ruszkowskiej, przedstawionej na Komisji Wspólnej, aby wskazać inwestycje ze swojego okręgu, z których samorząd powinien się wycofać, gdy nie chcemy podwyższać podatków. Radna powiedziała, że na dzień dzisiejszy, nie mogłaby wskazać z  czego chciałaby się wycofać, ponieważ nie miała możliwości porozmawiania z mieszkańcami ze swojego okręgu. Powiedziała, że dla niej, nie jest to łatwa decyzja, więc w tym momencie musi porozmawiać z mieszkańcami i wstrzymać się od głosu.

Radny Pan Roman Targański przypomniał, że w sprawie podatków Radni rozmawiali na Komisji ponad dwie godziny. Poprosił, aby w tym roku, w tych trudnych czasach, kiedy ludzie tracą pracę, zarobki, przedsiębiorcy nie robią wesel, a restauracje są pozamykane, nikomu nie podnosić podatków. Powiedział, że Gmina przy budżecie ok. 40.000.000,00zł, poradzi sobie bez tych 80.000,00zł. Radny Pan Roman Targański postawił wniosek formalny, aby we wszystkich trzech uchwałach, przegłosować nie podwyższanie podatków.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski wskazał, że wniosek Radnego Pana Romana Targańskiego będzie zrealizowany poprzez głosowanie, za lub przeciw omawianej uchwale.Radna Pani Aleksandra Ruszkowska odniosła się do wypowiedzi Radnej Pani Justyny Skłodowskiej.  Wskazała, iż Radni są przedstawicielami mieszkańców, którzy im zaufali, w mniejszej bądź większym procencie. I to Radni odpowiadają przed mieszkańcami, za to jakie decyzje w ich imieniu podejmujemują. Powiedziała, że gdy nie zostaną podniesione podatki, rzeczywiście do budżetu nie wpłynie 80.000,00zł.Jest to niewielka kwota, ale w perspektywie czasu samorząd straci półtora miliona. Radna Pani Aleksandra Ruszkowska zauważyła, że nie wiadomo kiedy minie pandemia, może trwać bardzo długo, w związku z czym podatnicy, którzy będą mieli trudną sytuację, będą musieli indywidualnie zwracać się z wnioskami do Urzędu Miasta i Gminy, do Komisji, o zwolnienie ich z podatku, i ich wnioski będą indywidualnie rozpatrywane. Powiedziała, że jej też nie podoba się podnoszenie podatków, ale nie ma innego wyjścia.

Radny Pan Jarosław Gołębiewski powiedział, że nie do końca jasna jest kwestii nie otrzymania przez gminę pieniędzy w  wyniku nie podniesienia podatków.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski wyczerpująco wyjaśnił tę kwestię.

Radny Pan Jarosław Gołębiewski wskazał Radnej Pani Aleksandrze Ruszkowskiej, iż według niego, na całą gminę jest kilka inwestycji, a nie kilka na jeden okręg. Zapytał Radną, z której inwestycji zrezygnuje, jeśli ma jedną w okręgu.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska odpowiedziała, że nie chce zrezygnować z żadnej inwestycji, a dach na szkole, to też jest inwestycja jej okręgu. 

Radny Pan Jarosław Gołębiewski zapytał o jaką szkołę chodzi.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska odpowiedziała, że o Szkołę Podstawową w Skępem.

Radny Pan Jarosław Gołębiewski zapytał czy  inwestycja na szkole została rozliczona.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski powiedział, że  w gminie prowadzone są inwestycje, które często obejmują wiele okręgów wyborczych, chociażby kanalizacja, wodociągi i szkoła, do której chodzą przecież dzieci praktycznie z całej gminy.

Radny Pan Roman Targański stwierdził, iż ładnie brzmi mówienie o milionowych stratach, a tracimy  80.000,00 zł, podczas gdy w dobrych latach robione były inwestycje za 5.000.000,00 zł. Zapytał, czy wobec tego warto podwyższać ludziom podatki.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski wyjaśnił, że podwyżka o 4%, nie stanowi żadnych istotnych i wielkich pieniędzy, ale konsekwencje nie podwyższenia podatków są kosztowne dla całego samorządu, dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Skępe. Wskazał, iż samorząd średnio inwestuje 5.000.000,00 zł, są jednak lata kiedy inwestuje ponad 7.000.000,00 zł. Budowa Stacji Uzdatniania Wody i kanalizacja to inwestycja na ok. 9.000.000,00 zł. Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski wskazał, iż poprzez nie podniesienie podatków zahamowany zostanie rozwój tych inwestycji, zahamowane zostanie funkcjonowanie samorządu, co spowoduje stagnację. Wskazał, iż Radni są reprezentantami mieszkańców, których chcieliby mieć coraz lepsze warunki życia, funkcjonowania, a nie da się, poprzez hamowanie inwestycji,  stwarzać mieszkańcom poprawy warunków ich życia.

Głosowano w sprawie:

Uchwała XXIII/ 150/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (7)
Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Marcin Mierzejewski, Aleksandra Ruszkowska, Anna Sobocińska
PRZECIW (6)
Jarosław Gołębiewski, Maria Krymka, Andrzej Podlas, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Justyna Składanowska
NIEOBECNI (1)
Andrzej Meller
Uchwała została przegłosowana.

Pkt 4

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 3.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewka (w załączeniu).

Nikt z radnych nie miał pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XXIII/151/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 października 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowy.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 3.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (7)
Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Marcin Mierzejewski, Aleksandra Ruszkowska, Anna Sobocińska
PRZECIW (5)
Jarosław Gołębiewski, Andrzej Podlas, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Maria Krymka, Justyna Składanowska
NIEOBECNI (1)
Andrzej Meller
Uchwała została przegłosowana.

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2021 rok – druk nr 4.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewka (w załączeniu).

Nikt z Radnych nie miał pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2021 rok – druk nr 4.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (7)
Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Marcin Mierzejewski, Aleksandra Ruszkowska, Anna Sobocińska
PRZECIW (7)
Jarosław Gołębiewski, Maria Krymka, Andrzej Podlas, Justyna Składanowska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (1)
Andrzej Meller
Uchwała nie została przegłosowana

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości – druk nr 5

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz (w załączeniu).

Nikt z radnych nie miał pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XXIII/153/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości – druk nr 5.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Roman Targański
PRZECIW (1)
Ryszard Szewczyk
NIEOBECNI (1)
Andrzej Meller

Uchwała została przegłosowana.

Pkt 7

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2020 rokdruk nr 6.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Nikt z radnych nie miał pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XXIII/154/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2020

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2020 rok – druk nr 6.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krzysztof Suchocki
NIEOBECNI (1)
Andrzej Meller

Uchwała została przegłosowana.

            Pkt 8

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2020–2039 – druk nr 7.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Nikt z radnych nie miał pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XXIII/155/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2020-2039.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
PRZECIW (1)
Krzysztof Suchocki
NIEOBECNI (1)
Andrzej Meller
Uchwała została przegłosowana.

Pkt 9

Wolne wnioski i informacje

Nikt z radnych nie zabrał głosu.

Pkt 10

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Janusz Kozłowski zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM XXIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Na tym obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji zakończono.

Protokolant

Ewa Godlewska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski