Skępe, dnia 14.12.2020r.

UMIG-OŚ.6220.10.1.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z póź. zm.), oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z póź. zm.) w związku z wnioskiem firmy Petroterm ITC Sp. z o.o. z siedzibą w Papowo Toruńskie, ul. Warszawska 5, 87 – 148 Łysomice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa rozgałęzionego zbiornika retencyjnego oraz deszczowni na powierzchni 300 ha. W tym poboru wody w ilości Q=600m3/h z rowu im. Św. Jana będącego dopływem z jeziora Lubówieckiego. Budowy urządzeń wodnych w postaci pompowni do przesyłu wody i przepusto – zastawek do regulacji dopływu o piętrzeniu mniejszym od 1 metra”.

zawiadamia się strony o:

wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień organów współdziałających w wydaniu decyzji tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu.

W związku z powyższym informuję, iż wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe,

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Skępe

- na tablicy ogłoszeń w sołectwie Łąkie

 na okres 14 dni

 

Sekretarz
Miasta i Gminy Skępe

Zbigniew Małkiewicz


Skępe, dnia 29.03.2021r.

UMIG-OŚ.6220.10.8.2020/2021

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z póź. zm.), w związku z art.33 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 09.12.2020 r. na wniosek firmy Petroterm ITC Sp. z o.o. z siedzibą w Papowo Toruńskie, ul. Warszawska 5, 87 – 148 Łysomice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie rozgałęzionego zbiornika retencyjnego oraz deszczowni na powierzchni 300 ha. W tym poboru wody w ilości Q = 600 m3/h z rowu im. Św. Jana będącego dopływem z jeziora Lubówieckiego. Budowy urządzeń wodnych w postaci pompowni do przesyłu wody i przepusto – zastawek do regulacji dopływu o piętrzeniu mniejszym od 1 metra”.

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.10.7.2020/2021 z dnia 29.03.2021 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 7 dni od daty jego doręczenia

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W oryginale
Piotr Wojciechowski
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe


Skępe, dnia 31.03.2021r.

UMIG-OŚ.6220.10.10.2020/2021

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.  Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z póź. zm.), w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października  2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku  i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 09.12.2020 r. na wniosek złożony  przez firmę Petroterm ITC Sp. z o.o. z siedzibą w Papowo Toruńskie, ul. Warszawska 5, 87 – 148 Łysomice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie rozgałęzionego zbiornika retencyjnego oraz deszczowni na powierzchni 300 ha. W tym poboru wody w ilości Q = 600m3/h  z rowu im. Św. Jana będącego dopływem z jeziora Lubówieckiego. Budowy urządzeń wodnych w postaci pompowni do przesyłu wody i przepusto – zastawek do regulacji dopływu o piętrzeniu mniejszym od 1 metra”.

Wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.10.9.2020/2021 z dnia 31.03.2021 r. o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. powołanej w preambule zawiadomienia, na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 103 Kpa zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych  w kodeksie.

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem następuje z dniem 31.03.2021 r.

W oryginale
Piotr Wojciechowski
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe