Skępe, dnia 31.12.2020 r.

UMIG-OŚ.6220.5.17.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 98 §1 i art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z póź. zm.),

p o s t a n a w i a m

zawiesić postępowanie administracyjne na wniosek pełnomocnika inwestora Przedsiębiorstwa Usługowego – EKOMARKA, P. Józef Kiełbasa, ul. Pomorska 4, 87 – 162 Lubicz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa fermy drobiu przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmującego budowę 14 kurników, mieszalni pasz, budynków gospodarczych i innych składowych fermy, na działkach nr 242/2 i nr 255/1, obręb nr 0003 Huta, gmina Skępe, powiat lipnowski, województwo kujawsko - pomorskie”,

Uzasadnienie

W dniu 16.12.2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Skępem wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Usługowego – EKOMARKA, P. Józef Kiełbasa o zawieszenie postępowania do dnia 31 marca 2021 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji ww. zadania.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 z póź. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z póź. zm.) strony zostały powiadomione o ww. wniosku zawiadomieniem znak: UMIG-OŚ. 6220.5.16.2020r. z dnia 17.12.2020r.. W wyznaczonym terminie żadna ze stron biorących udział w postępowaniu nie zajęła stanowiska, co uznaje się za brak sprzeciwu wobec prośby wnioskodawcy.

Zgodnie z treścią art. 98 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postepowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania (wniosek) uważa się za wycofane (art. 98 §2 cyt. ustawy k.p.a.).

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Usługowe - EKOMARKA P. Józef Kiełbasa, ul. Pomorska 4; 87-162 Lubicz
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. 
3. aa.

Z up. Burmistrza
Sekretarz Miasta i Gminy Skępe

Zbigniew Małkiewicz


Skępe, dnia 31.12.2020 r.

UMIG-OŚ.6220.5.18.2020

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z póź. zm.), oraz art. 74 ust. 3 i 3a w związku z art. 86d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez pełnomocnika P. Józefa Kiełbasę, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Usługowe - EKOMARKA, ul. Pomorska 4, 87 – 162 Złotoria w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa fermy drobiu przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmującego budowę 14 kurników, mieszalni pasz, budynków gospodarczych i innych składowych fermy, na działkach nr 242/2 i nr 255/1, obręb nr 0003 Huta, gmina Skępe, powiat lipnowski, województwo kujawsko - pomorskie”.

wydane zostało postanowienie znak: UMIG.6220.5.17.2020 z dnia 31.12.2020 r. o zawieszeniu postępowania do czasu wykonania badań hydrogeologicznych.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. powołanej w preambule zawiadomienia, na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 103 Kpa zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem następuje z dniem 31.12.2020 r.

Z up. Burmistrza
Sekretarz Miasta i Gminy Skępe

Zbigniew Małkiewicz


Skępe, dnia  06.04.2021r.

UMIG-OŚ.6220.5.20.2020/2021

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (tj.  Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z póź. zm.), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia  3  października  2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez pełnomocnika P. Józefa Kiełbasę, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Usługowe – EKOMARKA, ul. Pomorska 4, 87 – 162 Złotoria w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa fermy drobiu przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmującego budowę 14 kurników, mieszalni pasz, budynków gospodarczych i innych składowych fermy, na działkach nr 242/2 i nr 255/1, obręb nr 0003: Huta, gmina Skępe, powiat lipnowski, województwo kujawsko - pomorskie ”

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.5.19.2020/2021 z dnia 06.04.2021 r. o wznowieniu postępowania w związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę wyjaśnień do informacji zawartych w raporcie  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. powołanej w preambule zawiadomienia, na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W oryginale
Piotr Wojciechowski
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe