Uchwała Nr XXVI/180/2021
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem na 2021 r.

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, i poz. 1378), w związku z § 45 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Skępe przyjętego Uchwałą Nr XLIX/318/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 4673) zmienionego uchwałą Nr L/324/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5220) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem na 2021 r., stanowiące załączniki od nr 1 do nr 4, będące integralną częścią do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski