Uchwała Nr XXVI/182/2021
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 i poz. 2361), Rada Miejska w Skępem uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górne stawki opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w następujących wysokościach:

1) za każdy odbiór selektywnie zebranych i odebranych odpadów komunalnych w wysokości (brutto) od worka / pojemnika / kontenera o objętości:

a) worek 60 L – 10,00 zł,

b) pojemnik 120 L – 20,00 zł,

c) pojemnik 240 L – 30,00 zł,

d) pojemnik 1100 L – 80,00 zł,

e) kontener KP7 – 600,00 zł;

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę za każdy odbiór w wysokości (brutto) od pojemnika/worka/kosza ulicznego o objętości:

a) worek 60 L – 20,00 zł,

b) pojemnik 120 L – 38,00 zł,

c) pojemnik 240 L – 72,00 zł,

d) pojemnik 1100 L – 240,00 zł,

e) kontener KP7 – 800,00 zł;

3) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości (brutto)45,00 zł za 1 m3 odebranych nieczystości ciekłych.

§ 2. Traci moc uchwała nr XIV/87/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 6612).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439, ze zm.), rada gminy jest zobowiązana do określenia, w drodze uchwały, górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi świadczone przez podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 

Rada gminy ustalając górne stawki opłat za ww. usługi, powinna brać pod uwagę w szczególności takie okoliczności, jak koszty związane z odbiorem i transportem, koszty związane z opłatą środowiskową, segregacją i składowaniem odpadów  komunalnych na  instalacjach komunalnych, koszty pracownicze, koszty energii i paliw oraz koszty związane z eksploatacją pojazdów samochodowych, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej opłacalności świadczonych usług dla przedsiębiorców oraz zabezpieczenie mieszkańców przed nadmiernymi i nieuzasadnionymi obciążeniami finansowymi.

Wraz ze wzrostem rzeczywistych kosztów świadczenia ww. usług, następuje więc konieczność zaktualizowania wysokości górnych stawek opłat, będących przedmiotem niniejszej uchwały.

Górne stawki określone w przedmiotowej uchwale są stawkami maksymalnymi, jakie może wyznaczyć w charakterze ceny podmiot wykonujący daną usługę, a tym samym maksymalną kwotą, jaką uiścić musi, w razie jej ustalenia w takiej wysokości, jako cenę, nabywca usługi. Jednocześnie, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stosuje się wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie   zbierane i odbierane w sposób selektywny. Widoczna różnica  między wysokością stawek opłat za odbiór odpadów zmieszanych a wysokością stawek za odbiór odpadów segregowanych ma za zadanie motywować do selektywnego zbierania odpadów. Stawki opłat określone w niniejszej uchwale są stawkami brutto, uwzględniającymi należny za tego rodzaju usługi podatek od towarów i usług.

Jednocześnie są to stawki, służące wyliczeniu opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, którym na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych i wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek opłat.

Ustalając górne stawki opłat za ww. usługi, rada gminy musi respektować zarówno uzasadnione interesy przedsiębiorcy wykonującego usługi odbioru odpadów komunalnych, jak i interesy właścicieli i użytkowników nieruchomości, którzy są obowiązani uiszczać należność za te usługi.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.