Skępe, dnia 28.06.2021r.

UMIG-OŚ.6220.2.7.2021

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.  Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października  2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 14.07.2020 r. na wniosek P.H.U. GABI KARPUS KRZYSZTOF z siedzibą w Tczewie, ul. Spacerowa 1, 83 – 110 Tczew o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie  elektrowni  fotowoltaicznej PV Rumunki Skępskie I o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na działach o nr ew. 1287, 1285,   obręb Rumunki Skępskie I, gmina  Skępe”.

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.2.6.2021 z dnia 28.06.2021 r. o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. powołanej w preambule zawiadomienia, na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 103 Kpa zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych  w kodeksie.

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

W oryginale
Piotr Wojciechowski
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 


Skępe, dnia  18.05.2021r.

UMIG-OŚ.6220.2.1.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie  art. 33 ust. 1 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj.  Dz. U.  z 2021 r., poz. 247), oraz   przepisu  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z póź. zm.) w związku z wnioskiem firmy P.H.U. GABI KARPUS KRZYSZTOF z siedzibą w Tczewie, ul. Spacerowa 1, 83 – 110 Tczew w sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Rumunki Skępskie I o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach numer 1287, 1285, obręb Rumunki Skępskie, gmina Skępe”

zawiadamia się strony o:

wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień organów współdziałających w wydaniu decyzji tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy,  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku.

W związku z powyższym informuję, iż wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe,

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Skępe

 na okres 14 dni.


Skępe, dnia  18.06.2021r.

UMIG-OŚ.6220.2.5.2021

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (tj.  Dz. U. z 2021 r., poz. 735),  w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy  z dnia 3  października  2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 14.05.2021 r. na wniosek  P.H.U. GABI KARPUS KRZYSZTOF,  ul. Spacerowa 1, 83–110 Tczew w sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie elektrowni farmy fotowoltaicznej PV Rumunki Skępskie I o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na działkach  o nr ew. 1287, 1285,   obręb Rumunki Skępskie, gmina Skępe”.

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.2.4.2021 z dnia 18.06.2021 r. o obowiązku przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 7 dni od daty jego doręczenia

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Skępe, dnia  11.01.2022r.

UMIG-OŚ.6220.2.9.2021/2022

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z póź. zm.), w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 14.05.2020 r. na wniosek P.H.U. GABI KARPUS KRZYSZTOF z siedzibą w Tczewie, ul. Spacerowa 1, 83 – 110 Tczew o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Rumunki Skępskie I o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na działkach o nr ew. 1285 i 1287, obręb Rumunki Skępskie, gmina  Skępe”.

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.2.8.2021/2022 z dnia 11.01.2022 r. o wznowieniu postępowania w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54287 85 33 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

Zgodnie z art. 141 §1 i art. 142 K.p.a.  na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronie zażalenie, strona może zaskarżyć je tylko w odwołaniu od decyzji.

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

 


Skępe, dnia 24.11.2022r.

UMIG-OŚ.6220.2.12.2021/2022

ZAWIADOMIENIE

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z póź. zm.),

zawiadamiam

o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Rumunki Skępskie I o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 1285 i 1287, obręb Rumunki Skępskie, gmina Skępe”

Jednocześnie informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie.

Wgląd do materiałów sprawy oraz możliwość składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnej lub drogą elektroniczną) do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań możliwe będzie w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, pokój nr 16, w godzinach 730-1530, piątek 730- 1400.

Sekretarz
Zbigniew Małkiewicz


Skępe, dnia 13.12.2022r.

UMIG-OŚ.6220.2.14.2022

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 13.12.2022r. została wydana odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Rumunki Skępskie I, o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 1287, 1285, obręb Rumunki Skępskie, gmina Skępe”,

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, pokój nr 16 (tel. (054) 287 85 20 wew. 33).

Informuję, że strony postępowania mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skępe oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Sekretarz

Zbigniew Małkiewicz