Uchwała Nr XXXI/217/2021
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Toruński" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713, poz. 1378 oraz z 2021r. poz. 1038) Rada Miejska w Skępem uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Miasto i Gminę Skępe spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Toruński” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, której udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 i 2127 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11 i  poz.223).

2. Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11).

§ 2. Środki na pokrycie kapitału zakładowego spółki pochodzić będą z określonych przez  Burmistrza Miasta i Gminy Skępe  wkładów  pieniężnych lub niepieniężnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchyla się uchwałę nr XXIX/198/2021 Rady Miejskiej w Skępe z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki "KZN-Toruński" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski