UCHWAŁA NR XXXII/224/2021
RADY MIEJSKIEJ  W  SKĘPEM
z dnia 27 lipca 2021 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2021–2042.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378, Dz.U. z 2021 r. poz. 1038)

§ 1. W uchwale Nr XXV/173/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2021 – 2042 zmienionej

- Uchwałą Nr XXVI/175/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 stycznia 2021 r.,,

- Uchwałą Nr XXVIII/192/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2021 r.,

- Uchwałą Nr XXIX/197/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 kwietnia 2021 r.,

- Uchwałą Nr XXX/209/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 czerwca 2021 r.,

- Uchwałą Nr XXXI/219/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2021 r.,

uchwala się co następuje:

  1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej  uchwały.

  2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski