Skępe, dnia 02.09.2021r.

UMIG-OŚ.6220.7.1.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), oraz przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735) w związku z wnioskiem firmy MQ Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Browarowa 21, 43 – 100 Tychy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW realizowanych w granicach części działki o nr ew. 143, obręb Rumunki Skępskie, gmina Skępe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”

zawiadamia się strony o:

wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień organów współdziałających w wydaniu decyzji tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu.

W związku z powyższym informuję, iż wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe,

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Skępe

 na okres 14 dni.

w oryginale
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski


Skępe, dnia  27.09.2021r.

UMIG-OŚ.6220.7.5.2021

ZAWIADOMIENIE

 Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 30.08.2021 r. na wniosek  firmy MQ Energy Sp. z o.o., ul. Browarowa 21, 43 – 100 Tychy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW realizowanych w granicach części działki o nr ew. 143, obręb Rumunki Skępskie, gmina Skępe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”.

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.7.4.2021 z dnia 27.09.2021 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

 Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 7 dni od daty jego doręczenia

 Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

 Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

w oryginale
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski


Skępe, dnia 07.10.2021r.

UMIG.6220.7.7.2021

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 – z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 30.08.2021 r. na wniosek firmy MQ Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Browarowa 21, 43 – 100 Tychy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW realizowanych w granicach części działki o nr ew. 143, obręb Rumunki Skępskie, gmina Skępe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”,

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.7.6.2021 z dnia 07.10.2021 r. o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. powołanej w preambule zawiadomienia, na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 103 Kpa zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

w oryginale
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
Krzysztof Jaworski