Skępe, dnia 17.09.2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Ul. Kościelna 2
87-630 Skępe
ROR.0002.33/VIII/2021

Pan/i

Wg rozdzielnika

87-630 SKĘPE

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 713, ze zm.)

zapraszam

na XXXIII Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 28 września 2021 r., tj. wtorek o godz. 1430 w sali obrad nr 12.

 

Projekt porządku obrad:

1)      Sprawy organizacyjne.

a)      stwierdzenie prawomocności obrad;

b)      przyjęcie protokołu XXXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 lipca 2021 r.;

c)      przyjęcie porządku obrad;

d)      wybór sekretarza obrad.

2)      Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu – druk nr 1.

3)      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2021 rokdruk nr 2.

4)      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2021–2042 – druk nr 3.

5)      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta  i  Gminy Skępe – druk nr 4.

6)      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ten sam lokal, stanowiący własność Miasta i Gminy Skępe – druk nr 5.

7)      Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Skępe – druk nr 6.

8)      Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczekarzewo – druk nr 7.

9)      Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za I półrocze 2021 r.

10)  Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

11)  Wolne wnioski i informacje.

12)  Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Janusz Kozłowski