Uchwała Nr XXXIII/226/2021
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 i poz. 1535),  uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu w formie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2021 r. z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie  zawartej między Powiatem Lipnowskim a Miastem i Gminą Skępe .

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski