PROTOKÓŁ NR XXXIII/VIII/2021
SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 28 września 2021 roku

Sesję dnia 28 września 2021 roku rozpoczęto o godzinie 1430 i zakończono o 1600 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.
W posiedzeniu udział wzięli:

1.        Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2.        Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

1)                     Piotr Wojciechowski – Burmistrz

2)                     Krzysztof Jaworski- Zastępca Burmistrza

3)                     Barbara Leśniewska – Skarbnik

4)                     Zbigniew Małkiewicz – Sekretarz

5)                     Piotr Rzepka - Radca Prawny

6)                     Agnieszka Skowrońska – Inspektor

7)                     Krzysztof Małkiewicz - Inspektor

XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski słowami – Witam Serdecznie Pana Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz witam Was drodzy Panie i Panowie Radni Rady Miejskiej w Skępem. Otwieram XXXIII Sesję Rady Miejskiej.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne
Stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski stwierdził prawomocność obrad. W posiedzeniu brało udział 13 radnych na 15 osobowy skład rady.

Przyjęcie protokołu XXXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 lipca 2021r.
Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej nikt z Radnych nie wniósł uwag.
Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu XXXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 lipca 2021r.
Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas , Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański

NIEOBECNI (2)
Benedykt Krupiński, Krzysztof Suchocki, 
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Projekt porządku obrad:

1.        Sprawy organizacyjne.

a)      stwierdzenie prawomocności obrad;

b)      przyjęcie protokołu XXXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 lipca 2021 r.;

c)      przyjęcie porządku obrad;

d)      wybór sekretarza obrad.

2.        Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu – druk nr 1.

3.        Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2021 rokdruk nr 2.

4.        Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2021–2042 – druk nr 3.

5.        Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Skępe – druk nr 4.

6.        Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ten sam lokal, stanowiący własność Miasta i Gminy Skępe – druk nr 5.

7.        Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Skępe – druk nr 6.

8.        Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczekarzewo – druk nr 7.

9.        Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za I półrocze 2021 r.

10.    Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

11.    Wolne wnioski i informacje.

12.    Zakończenie.

Nikt z radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu obrad w związku z czym przystąpiono do jego realizacji.


 

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad została Radna Pani Anna Sobocińska, która wyraziła zgodę.

Pkt 2
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu – druk nr 1

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski uzupełniając wypowiedź Pani Skarbnik powiedział, że wywołanie tej uchwały jest zasadne, ale wprowadzenie jej poprzedziło pismo, które wpłynęło już 5 listopada 2020r. Burmistrz odczytał treść wskazanego pisma, które otrzymał od Dyrektora Pana Wiesława Kępińskiego : ,,Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie od 2017 roku świadczy usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Lipnowskiego na 27 liniach komunikacyjnych użyteczności publicznych, w których liczba sukcesywnie rośnie. W imieniu Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków w wysokości 10.000,00 zł w planach budżetowych na rok 2021 na dofinansowanie wykonywania zadań publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Jeżeli zechcą Państwo przekazać środki pieniężne na dofinansowanie naszego wspólnego zadania, kwota ta może zostać przekazana w drodze porozumienia do Powiatu Lipnowskiego. Liczymy z Państwa strony na przychylność oraz wsparcie, a przede wszystkim na dobrą współpracę dla dobra społeczeństwa, gdyż głównym oraz naszym wspólnym celem jest zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności z terenu całego Powiatu Lipnowskiego''. Wskazał, iż na te pismo w 2020 roku udzielona została przez niego odpowiedź, którą przeczytał: ,,Pan Wiesław Kępiński, Dyrektor Państwowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie, Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem. Pismo z dnia 11 listopada 2020 roku. Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że Zarządzeniem nr 72/2020 rok został przyjęty projekt budżetu na 2021 rok. Informuję, iż w projekcie budżetu zostały zaplanowane środki w wysokości 10.000,00 zł zgodnie z Państwa pismem na dofinansowanie wykonania zadań publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Przekazanie wyżej wymienionych środków jest zasadne gdyż z usług Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie korzystają również mieszkańcy Miasta i Gminy Skępe. Wyrażam nadzieję, że przekazane środki finansowe wspomogą finansowanie zakładu i pozwolą na bezproblemową realizację usług w 2021 roku. Podpisane pismo przeze mnie i do wiadomości otrzymuje Pan Krzysztof Baranowski Starosta Lipnowski''. Burmistrz wyjaśnił, że dlatego po tej korespondencji wywoływana została dzisiejsza uchwała. Powiedział, że zaskoczeniem dla niego jest to, co powiedział Pan Starosta na ostatniej Sesji Rady Powiatu w Lipnie, co zostało także umieszczone na łamach Tygodnika CLI z 16 września 2021 roku. Burmistrz przytoczył  fragment dotyczący Skępego i transportu: ,,żeby Gmina Skępe była teraz pokrzywdzona ( chodzi o inwestycje na naszym terenie), a wręcz wzięła znowu duże pieniądze, a ze swojej strony przykro to powiedzieć, ale gmina w żadnym aspekcie nie przejawia pomocy ani współpracy, ani do transportu, a ma sieć rozbudowaną na jej wniosek, ani do chodników''. Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski powiedział, że przykro jest mu czytać takie informacje, które zgodnie z wcześniej przeczytaną przez niego korespondencją, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i stawiają w bardzo złym świetle samorząd Miasta i Gminy Skępe oraz, że  trudno mu zrozumieć jakie przesłanki i jaki cel mają tego typu wypowiedzi.  Burmistrz wyjaśnił, iż w 2019 lub 2018 roku była realizowana inwestycja budowy chodników przy Alei 1 Maja i wówczas zaproponował jako samorząd pomoc w zakupie kostki, usłyszał, że nie potrzeba bo Powiat poradzi sobie sam.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (2)

Benedykt Krupiński, Krzysztof Suchocki
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 3
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2021 rok druk nr 1

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Głos zabrali:

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska zapytała Panią Skarbnik czy zmiany, które były wprowadzone na spotkaniach sołeckich będą przedstawione na kolejnej Sesji?

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska odpowiedziała, iż nadal trwają zebrania sołeckie, prawdopodobnie 30 września odbędzie się ostatnie takie zebranie i wówczas te wnioski zostaną zebrane i zostaną przekazane do księgowości. Zgodnie z art. 7 ust. o funduszu sołeckim do 31 października mamy czas zmienić budżet także na najbliższej Sesji zmiany, o które Pani pyta będą wprowadzone.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2021 rok
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański,

WSTRZYMUJE SIĘ (1)

Jarosław Gołębiewski,

NIEOBECNI (2)

Benedykt Krupiński, Krzysztof Suchocki
Uchwała została przegłosowana.

Pkt 4

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2021–2042 druk nr 2

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Nikt z Radnych nie miał pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2021–2042

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (2)
Benedykt Krupiński, Krzysztof Suchocki,

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Skępe – druk nr 4 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz (w załączeniu).

Nikt z Radnych nie miał pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Skępe
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński,  Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (2)
Benedykt Krupiński, Krzysztof Suchocki

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ten sam lokal, stanowiący własność Miasta i Gminy Skępe- druk nr 5

Projekt uchwały przedstawił Inspektor Pan Krzysztof Małkiewicz (w załączeniu).

Nikt z Radnych nie miał pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ten sam lokal, stanowiący własność Miasta i Gminy Skępe
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński,  Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (2)
Benedykt Krupiński, Krzysztof Suchocki

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 7

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Skępe- druk nr 6

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska (w załączeniu).

Nikt z Radnych nie miał pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Głosowano w sprawie:

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Skępe
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński,  Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (2)
Benedykt Krupiński, Krzysztof Suchocki

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


 

Pkt 8

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczekarzewo - druk nr 7

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska (w załączeniu).

Nikt z Radnych nie miał pytań do przedstawionego projektu uchwały.

Głosowano w sprawie:

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczekarzewo
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Maria Krymka, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński,  Andrzej Meller, Marcin Mierzejewski, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (2)
Benedykt Krupiński, Krzysztof Suchocki

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 9

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za I półrocze 2021r.

Informację przedstawił Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski ( w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący Rady Pan Janusz Kozłowski odczytał- Uchwałę Nr 10/I/2021  Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe  informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku ( w załączeniu do protokołu sesji)

Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji. 

Pkt 10

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady

- Informacja za okres od dnia 27.06.2020r. do dnia 28.09.2021r. w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu;

- Informacja dotycząca realizacji Uchwał XXX, XXXI i XXXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 08.06.2021 roku, 30.06.2021 roku oraz 27.07.2021r.

- Informacja z prac wykonywanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych, interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 05.06.2021r. do 28.09.2021r.

- Informacja na sesję Rady Miejskiej w Skępem dotycząca szczepień w Mieście i Gminie Skępe;

Przedstawione informacje w załączeniu do protokołu.

 

Informacje na Sesję Rady Miejskiej w Skępem w dniu 28.09.2021r. dotycząca dofinansowania ze środków UE, innych źródeł, a także inwestycji przedstawił Zastępca Burmistrza Pan Krzysztof Jaworski ( w załączeniu)

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski poinformował również o imprezach kulturalnych, które odbyły się na terenie Skępego. Wskazał, iż okres pandemii spowodował, że wiele imprez nie mogło odbyć, zaczynamy jednak wracać powoli do rzeczywistości, a odpowiedzią na to jest zainteresowanie mieszkańców, którzy chcą się spotykać. W dniu 21 sierpnia odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki w Łąkiem, które rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą polową koncelebrowaną przez Gwardiana Ojca Ekspedyta i Wikarego Parafii Miłosierdzia Bożego Księdza Jarosława. Podniosłą częścią uroczystości była ceremonia przekazania chleba przez Starostów dożynek - Marzenę Hulicką i Konrada Zalewskiego. Burmistrz serdecznie podziękował sołtysom z terenu Miasta i Gminy Skępe, a w szczególności Panu Stefanowi Hulickiemu i Mieczysławowi Pietrkiewiczowi, Kołu Gospodyń Wiejskich z Łąkiego ,,Łęczanki'' z Panią Iwoną Bogdanowicz na czele, Ośrodkowi Wypoczynkowemu ,,Jawor'' Aliny i Ryszarda Skibickich oraz Aleksandry Kreczmer, Przemysławowi Skowrońskiemu, Markowi Moderskiemu, OSP Wólka, OSP Łąkie, OSP Skępe, OSP Wioska, policjantom z Posterunku Policji w Skępem i Komendy Powiatowej Policji w Lipnie oraz koleżankom z ,,Pomocnej dłoni'', oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tych dożynek. Wskazał, iż w dniu 11 września gdzie to jest w sobotnie popołudnie zorganizowane zostało przez Miasto i Gminę Skępe, Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skępem - Pożegnanie lata, którego pierwszą częścią był rajd rowerowy o trasie 6, 16 km. Na mecie trasy przy plaży nad Jeziorem Wielkim na uczestników oraz wszystkich obecnych mieszkańców czekał grill z kiełbasami serwowanymi przez Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Wólki. W imieniu organizatorów Burmistrz szczególne podziękował Strażakom z OSP w Wólce, Skępem i Wiosce, policjantom z Posterunku w Skępem, NZZ na Ratunek, Fundacji Ari Ari z Panem Longinem Graczykiem na czele, Pani Bożenie Ciesielskiej oraz Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem i Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Skępem. Powiedział, że tegoroczny rajd cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 100 osób w przedziale wiekowym od 6 do 70 lat, a po aktywnym rowerowym wysiłku mieszkańcy mogli zrelaksować się na leżakach podczas wieczornego seansu filmowego kino plenerowe, który stanowił ostatni punkt imprezy.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski poinformował, że w dniu  22 września miało miejsce uroczyste otwarcie Przedszkola Publicznego w Wiosce ,,Przedszkole Pod Lipami” i podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do modernizacji pomieszczeń, które otrzymaliśmy nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a których wartość pomieszczeń i całej działki wynosi około 800. 000,00 zł.  Po modernizacji mamy w Wiosce przedszkole na miarę XXI wieku, tak mówią wszyscy, którzy te przedszkole mają okazję obejrzeć. Burmistrz podziękował również za przygotowanie uroczystości i za zorganizowania przebiegu przebywania dzieci w przedszkolu, stworzenia im wspaniałych warunków Dyrektor Pani Wiolecie Grzywińskiej i pracownikom tam znajdujących się na co dzień.  Przypominał, iż przedszkole funkcjonuje od 1 września , jest pełne obłożenie tego przedszkola, co świadczy o trafności inwestycji tam zlokalizowanych.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz poinformował, iż nastąpiła już końcówka Spisu powszechnego ludności i mieszkań, a w czwartek o godzinie 24 mija jego termin. Wskazał, iż Gminne Biuro Spisowe podołało temu wielkiemu przedsięwzięciu. Wskazał, iż czekanie na ostatnią chwilę ze spisem, może stworzyć pewnym osobom problem. Infolinia Spisowa jest zatkana, nie można się dodzwonić, także zawiesza się aplikacja internetowa, ale mimo tego, jeszcze jest szansa spisania się, te osoby, które jeszcze tego obowiązku nie dopełniły mogą się spisać. Cały czas uruchomiony jest punkt przy Remizie w Skępem. Sekretarz podziękował w imieniu tak Gminnego Biura Spisowego Radnym, Sołtysom za zaangażowanie się w popularyzacje tego Spisu i za osiągnięcie tego wyniku.  

Pkt 11

Wolne wnioski i informacje

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski wskazał, iż na dzień sesji jest zaszczepionych 43% mieszkańców Miasta i Gminy Skępe. Zaprosił również wszystkich Seniorów, Emerytów na spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Seniora, które odbyć się  ma w Remizie, o godzinie 16:00, w dniu 1 października.

Radny Pan Andrzej Meller powiedział, iż w miejscowości Likiec praktycznie 100% mieszkańców się spisało, oraz powiedział, iż  zachęca mieszkańców gminy do zaszczepienia się, ponieważ on to uczynił i czuje się dobrze.

Radny Pan Andrzej Podlas powiedział, że każdy kto chce to się szczepi, a jak nie chce to się nie szczepi.

Radny Pan Andrzej Meller powiedział, że niczego nikomu nie nakazuje. Jeżeli ktoś chce, a jak nie chce nie musi się szczepić, ale jego zdaniem lepiej żeby każdy się zaszczepił. Każdy decyduje sam za siebie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski powiedział, iż uważa, że każdy głos za jest cenny i potrzebny.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska zapytała czy firma Orange zwracała się do Burmistrza z jakimkolwiek pytaniem o budowę światłowodu,  jaki Burmistrz może mieć wpływ na wybudowanie światłowodu, ponieważ mieszkańcy ze Skępego mają problem z działaniem Internetu i telefonii komórkowej tegoż operatora, a pracownik  Punktu Obsługi Klienta tejże firmy Orange mówi, że winę za to ponosi  Burmistrz Miasta i Gminy Skępego.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski odpowiedział, że to co powiedziała Radna Pani Aleksandra Ruszkowska na koniec jest nieprawdą, Burmistrz jest za tym żeby jak najszybciej i jak najwięcej linii światłowodowych było na terenie naszej gminy. Wskazał, iż my nie mamy bezpośredniego przełożenia na to, że światłowody są budowane, w tym w czym możemy to pomagamy i będziemy pomagać, nie utrudniamy.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska powiedziała, że tak myślała, ale wolała żeby to padło z ust Pana Burmistrza i żeby wybrzmiało dobitnie.

Pkt 12
Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM XXXIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Na tym obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji zakończono.

Protokolant

Ewa Godlewska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kozłowski