Uchwała Nr XXXIV/238/2021
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i poz. 1834), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021 r., poz. 951) z kwoty 61,48 zł za 1 dt na kwotę 46,00 zł za 1 dt, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2022 r. na obszarze miasta i gminy.

§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski