Skępe, dn.23.12.2021r.

UMiG-PP.6733.15.2021

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 61 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz.735 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 23.12.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną(stacją bazową) przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 213, 214, 211/3, 211/4, 211/5 położonych w obrębie Żuchowo, gmina Skępe

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski


Skępe, dnia 23.12.2021 r.

UMIG-PP.6733.15.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z póź. zm.) w związku z wnioskiem Emitel S.A z pełnomocnictwa której występuje Pani Anna Warżała w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną(stacją bazową) przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 213, 214, 211/3, 211/4, 211/5 położonych w obrębie Żuchowo, gmina Skępe zawiadamia się strony o:wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie. Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień organów współdziałających w wydaniu. W związku z powyższym informuję, iż wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, pokój nr 13 (I piętro), tel.: 54 287 85 27.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

 


Skępe, dnia 25.01.2022r.

UMIG-PP.6733.15.2021/2022

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. 741 ze zm.) w związku z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz.U z 2021, poz. 735 ze zm.)Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia, że w związku z zakończeniem przez tut. Organ postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Emitel S.A. z pełnomocnictwa której występuje Pani Anna Warżała w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną(stacją bazową) przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 213, 214, 211/3, 211/4, 211/5 położonych w obrębie Żuchowo, gmina Skępe, strony postępowania w terminie 7 dni licząc od daty ogłoszenia obwieszczenia mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań, zebranych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski


Skępe, dnia 11.10.2022r.

UMIG-PP.6733.15.2021/2022

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania administracyjnego  dotyczącego wniosku o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. 503 ze zm.) w związku z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz.U z 2022, poz.2000) Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia, że w związku z zakończeniem przez tut. Organ postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Emitel S.A. z pełnomocnictwa której występuje Pani Anna Warżała w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną(stacją bazową) przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 213, 214, 211/3, 211/4, 211/5 położonych w obrębie Żuchowo, gmina Skępe, strony postępowania w terminie 14 dni licząc od daty ogłoszenia obwieszczenia mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań, zebranych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski

 


                                                                                                                                                                                                                Skępe, dnia 07.11.2022r.

UMIG-PP.6733.15.2021/2022

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. 503 ze zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia, że na wniosek Emitel S.A z pełnomocnictwa której występuje Pani Anna Warżała  wydano decyzję  z  dnia 07.11.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną(stacją bazową) przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 213, 214, 211/3, 211/4, 211/5 położonych w obrębie Żuchowo, gmina Skępe. Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej(art. 49 § 2 KPA).

                                                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

                                                                                                                                Piotr Wojciechowski