Skępe, dn. 28.12.2021r.

UMiG-PP.6733.17.2021

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 61 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 28.12.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych nN 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 79/14, 79/23, 79/4, 79/36, 79/37, 79/38, 79/39, 79/40, 79/41, 79/42, 79/43 położonych w obrębie Lubówiec, gmina Skępe.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski


Skępe, dnia 07.03.2022r.

UMIG-PP.6733.17.2021

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. 741 ze zm. )Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z pełnomocnictwa której występuje ProEs Michał Szalkowski wydano decyzję z dnia 07.03.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dl przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowych nN 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 79/14, 79/23, 79/4, 79/36, 79/37, 79/38, 79/39, 79/40, 79/41, 79/42, 79/43 położonych w obrębie Lubówiec, gmina Skępe. Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski