Skępe, dnia 27.12.2021r.

UMIG-OŚ.6220.10.1.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U.  z 2021 r., poz. 247 z póź. zm.), oraz przepisu  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z póź. zm.) w związku z wnioskiem firmy SUNVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Skarszewska 21, 83 – 110 Tczew w sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce numer 395 w miejscowości Likiec, gmina Skępe”

zawiadamia się strony o:

wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień organów współdziałających w wydaniu decyzji tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu.

W związku z powyższym informuję, iż wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe,

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Skępe

 na okres 14 dni.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski


Skępe, dnia 17.01.2022r.

UMIG-OŚ.6220.10.5.2021/2022

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z póź. zm.), w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 27.12.2021 r. na wniosek firmy SUNVEST Sp. z o.o., ul. Skarszewska 21, 83 – 110 Tczew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 395 w miejscowości Likiec, gmina Skępe”.

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.10.4.2021/2022 z dnia 17.01.2022 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54287 85 33.

Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 7 dni od daty jego doręczenia

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z-ca Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Krzysztof Jaworski


Skępe, dnia 19.01.2022r.

UMIG-OŚ.6220.10.7.2021/2022

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z póź. zm.), w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 27.12.2021 r. na wniosek firmy SUNVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Skarszewska 21, 83 – 110 Tczew o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 395 w miejscowości Likiec, gmina Skępe”.

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.10.6.2021/2022 z dnia 19.01.2022 r. o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

Zgodnie z art. 141 §1 i art. 142 K.p.a. na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronie zażalenie, strona może zaskarżyć je tylko w odwołaniu od decyzji.

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

 

 

Z-ca Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Krzysztof Jaworski