OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanych do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

·         upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej  wśród dzieci i młodzieży,

·         ochrony zwierząt.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z póź. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/235/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa  w art. 3 ust. 3 ww. ustawy na rok 2022.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, które prowadzą działalność statutową w określonych wyżej dziedzinach, do udziału w pracach Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert złożonych w konkursie.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

·         są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

·         nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,

·         nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

·         akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Do zadań komisji konkursowej należy:

1.    Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

2.    Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3.    Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

4.    W przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5.    Uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6.    Uwzględnienie analizy i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

·         żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

·         wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

·         wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej upływa z dniem 18 stycznia 2022 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

 

Skępe, dnia 03.01.2022 r.


UMIG. 520.1.2022

Skępe, dnia 19.01.2022r.

Protokół

z przeprowadzonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanych do oceny ofert  na realizację zadania publicznego w zakresie:

·         upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

·         ochrony zwierząt

1.    Przedmiot naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 – z póź. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/235/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy na rok 2022, Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ogłosił nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, które prowadzą działalność statutową w określonych wyżej dziedzinach, do udziału w pracach Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert złożonych w konkursie.

2.    Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Nabór na członków komisji przeprowadzono w terminie  od 03 stycznia 2022 r. do dnia 18 stycznia 2022 r.

3.    Forma naboru członków komisji konkursowej

Nabór członków komisji konkursowej odbył się poprzez zamieszczenie  ogłoszenia o naborze kandydatów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe.

4.    Odpowiedzialny za przeprowadzenie naboru na członków komisji konkursowej

Osobą odpowiedzialną za nabór na członków komisji konkursowej był P. Jacek Frymarkiewicz.

5.    Wyniki naboru na członków komisji

W wyznaczonym terminie naboru  nie zgłoszono żadnych kandydatów na członków komisji konkursowej.

Wyniki z przeprowadzonego naboru na członków komisji konkursowej podaje się do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe.

 

Protokół sporządził: Jacek Frymarkiewicz

Zatwierdzam: Krzysztof Jaworski