Skępe, 05 stycznia 2022 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2233) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk organizowanych na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2022.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość:

1.    Zapoznania się z projektem uchwały, który znajduje się i jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2 (II piętro, pokój nr 18) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

1)    Składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały w formie:

2)    pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe;

3)    elektronicznej na adres: sekretariat@skepe.pl;

4)    ustnej, – w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe (II piętro, pokój nr 18) w godzinach pracy Urzędu

2.    Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni – od dnia 05.01.2021 r. do 25.01.2021 r. (włącznie).

Złożone uwagi i propozycje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Niniejsze ogłoszenie wraz z projektem uchwały podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem – http://bip.skepe.pl oraz na stronie aktualności: www.skepe.pl.

BURMISTRZ
Piotr Wojciechowski

Wywieszono dnia: 5 stycznia 2022 r.                  

Zdjęto dnia ……………………………………