Skępe, dn.18.01.2022r.

UMiG-PP.6733.2.2022

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 61 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 18.01.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie rozłącznika słupowego SN na słupie; budowie linii kablowej SN; budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV; budowie linii napowietrznej nn, demontaż linii napowietrznej nn, przewidzianych do realizacji na działkach nr ew.: 188/1, 183, 184/1, 182/1, 181/1, 24/1, 185/1 położonych w obrębie Boguchwała, gmina Skępe

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

 


Skępe, dnia 11.03.2022r.,

UMIG-PP.6733.2.2022

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. 741 ze zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z pełnomocnictwa której występuje P.U.H. „ INSTAL” Piotr Skowroński wydano decyzję z  dnia 11.03.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dl przedsięwzięcia polegającego na:

- budowie rozłącznika słupowego SN na słupie;

- budowie linii kablowej SN;

- budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV;

- budowie linii napowietrznej nn

- demontaż linii napowietrznej nn

przewidzianych do realizacji na działkach nr ew.: 188/1, 183, 184/1, 182/1, 181/1, 24/1, 185/1 położonych w obrębie Boguchwała, gmina Skępe

Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski