Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Dostawa kruszywa naturalnego łamanego kamiennego z przeznaczaniem na remont dróg gminnych

Numer sprawy: UMiG-ZP.271.2.5.2021

W dniu 19.01.2022 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00025986/01

Kompletna dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem: platformazakupowa.pl